Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

„Projekt skrzydła 30 plus” - program dla osób w wieku 30 lat i powyżej

Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)" współfinansowany przez Unię Europejską dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, (z I lub II profilem pomocy) zarejestrowanych w Urzędzie w wieku 30 lat i więcej należących jednocześnie do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby długotrwale bezrobotne*

  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie)**

  • kobiet.

*Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej to osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

**Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)"

W ramach projektu oferujemy:

Szczegółowe informacje dostępne są u pośredników pracy w Urzędzie:

  • ul. Ciołka 10a, pokoje 202, 203, 204, 205, 213, 215, 216, 217, 218

  • ul. Grochowska 171b, stanowiska 2-12, 14-17

  • ul. Młynarska 37a.

Urząd Pracy


Nie znalazłeś informacji?