Wstecz

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 w Warszawie, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i osób świadczących pomoc prawną  informujemy, że od 25 listopada 2021 r. przywrócone zostają telefoniczne i mailowe porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.

Porady prawne, bezpośrednio w punkcie udzielane są tylko w uzasadnionych przypadkach – beneficjentom, którzy chcą złożyć dokumentację w sprawie, a nie posiadają lub nie obsługują urządzeń do komunikowania się na odległość (komputer z dostępem do Internetu lub skaner). W trosce o bezpieczeństwo przyjmowane będą tylko osoby, u których nie stwierdzi się objawów grypowych lub grypopodobnych, przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

 

Harmonogram pracy punktów z adresami mailowymi

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, należy umówić się na telefoniczną lub mailową poradę dzwoniąc pod numer 19115  lub przesłać prośbę o udzielenie porady na odległość ze wskazaniem preferowanej formy kontaktu (telefon, mail) na adres mailowy wybranego punktu:

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z adresami mailowymi

 

Prześlij opinię

Po uzyskaniu pomocy prawnej lub obywatelskiej istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. Należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę udzielenia porady.

Opinię należy przesłać mailowo na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub listownie na jeden z poniższych adresów:

1) Jeżeli pomoc prawna była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego:

Biuro Prawne m.st Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

2) Jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (NGO):

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

ul. Kruczkowskiego 2

00-412 Warszawa

 

Pomoc DE MINIMIS

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 sierpnia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą w ciągu ostatniego roku osób jest pomocą de minimis.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o pomoc de minimis zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 ww. ustawy, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zobowiązana przestawić podmiotowi udzielającemu tj. m.st. Warszawa następujące dokumenty:

1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

2. oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym w pkt. 1 okresie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu i zamieszczone jest na stronie internetowej m.st. Warszawa. W oświadczeniu należy wskazać dane kontaktowe.

3. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

*Pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

*W przypadku udzielania pomocy prawnej w trybie zdalnej, pomoc prawna nie zostanie udzielona podmiotowi ubiegającemu się o skorzystanie z takiej formy pomocy publicznej do momentu przekazania dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacje) bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy (na adres Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 00-412 Warszawa ul. L. Kruczkowskiego 2 lub Biuro Prawne 00-095 Warszawa Pl. Bankowy 2) lub za pośrednictwem drogi elektronicznej pomocprawna@um.warszawa.pl .

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów skontaktuje się z Państwem urzędnik w celu ustalenia terminu konsultacji.

WAŻNE!!!

 • Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 • Dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).

 • Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.

 • Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Informacje ogólne

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Zobacz zarządzenie nr 1482/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2021 r. (otwarcie w nowym oknie).

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. W razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z zainteresowanym planu działania i pomoc w jego realizowaniu.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie osób w trudnych sytuacjach życiowych, również związanych z sytuacją  pandemii.

Porady obywatelskie dotyczą: 

 1. sytuacji na rynku pracy,

 2. spraw finansowych, zadłużeń, upadłości konsumenckiej,

 3. spraw mieszkaniowych,

 4. rodzinnych,

 5. świadczeń/zasiłków,

 6. dziedziczenia, własności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 1. prawa pracy,

 2. prawa cywilnego,

 3. prawa karnego,

 4. prawa administracyjnego,

 5. prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 6. prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 7. przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

 8. prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej)

 9. ubezpieczenia  społecznego

 10. mediacji.

 

Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;

 3. sporządzenie  projektu  pisma  w sprawach, o których  mowa  w pkt 1 i 2 z wyłączeniem  pism  procesowych  w toczącym  się  postępowaniu przygotowawczym  lub  sądowym  i pism w toczącym  się  postępowaniu sądowoadministracyjnym;

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w stolicy.

35 punktów w lokalach wskazanych przez dzielnice:

 1. 17 punktów adwokacko – radcowskich udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej;

 2. 18 punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe z czego 9 punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej i 9 punktów świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;

 3. 5 dni w tygodniu

 4. co najmniej 4 godziny dziennie

 

Jak umówić się na wizytę

Informacje i zapisy dostępnę są pod numerem 19115.

 

Wyślij opinię na temat porady

Można wyrazić opinię na temat udzielonej porady. W tym celu należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę jej udzielenia i przesłać swoje zdanie e-mailem (otwarcie w nowym oknie) lub listownie na adres Biura Prawnego (jeśli pomoc była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego) lub Biura Pomocy i Projektów Społecznych (jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową NGO).

Wykaz planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

PROWADZĄCY

DZIELNICA

ADRESY LOKALU

DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA

1.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

BEMOWO

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Powstańców Śląskich 70

Poniedziałek – piątek: 10.00 – 14.00; 15-19

nie określono

BIAŁOŁĘKA

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Modlińska 197

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00

 

nie określono

BIELANY

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00

nie określono

MOKOTÓW

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców
ul. Woronicza 44a

Poniedziałek, piątek: 11.00 – 15.00
wtorek – czwartek: 9.00 – 13.00

nie określono

OCHOTA

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Białobrzeska 26

Poniedziałek: 12.00 – 16.00
wtorek, czwartek: 8.00 – 12.00
środa: 12.00 – 16.00
piątek: 12.00 – 16.00

nie określono

PRAGA - POŁUDNIE

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

ul. Walecznych 59   

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00

nie określono

PRAGA - PÓŁNOC

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 08.00 – 12.00

środa, piątek 12.00 - 16.00

 

nie określono

ŚRÓDMIEŚCIE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Czerniakowska 178a

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00
W tym dyżur osoby o kwalifikacjach mediatora i radcy prawnego/adwokata   
środa: 9.00 – 13.00

MEDIACJA środy - dyżur specjalistyczny

w zależności od bieżącego zapotrzebowania, zgłaszanego przez osoby uprawnione

TARGÓWEK

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Św. Wincentego 87

Poniedziałek – piątek: 8.00 - 12.00

nie określono

URSUS

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Pl. Czerwca 1976 nr 1

Poniedziałek: 14.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 12.00

nie określono

URSYNÓW

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Al. KEN 61

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

wtorek - piątek: 12.00 – 16.00

nie określono

WAWER

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Żegańska 2C

Poniedziałek – piątek:

8.00 – 12.00

nie określono

WESOŁA

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 33

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

wtorek, czwartek, piątek: 10.00 – 14.00

środa: 11.00 – 15.00

nie określono

WILANÓW

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

ul. Klimczaka 2

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

wtorek – piątek: 12.00 – 16.00

nie określono

WŁOCHY

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Al. Krakowska 257

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00

środa: 12.00 – 16.00

nie określono

WOLA

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Al. „Solidarności” 90

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

wtorek – piątek: 12.00 – 16.00

nie określono

ŻOLIBORZ

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8

Poniedziałek – piątek: 15.00 – 19.00

nie określono

2.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizację pozarządową: Fundacja Academia Iuris
im. Macieja Bednarkiewicza
(z siedzibą ul. Freta 20/24a,
00-227 Warszawa)

BEMOWO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

ul. Rozłogi 10

Poniedziałek – piątek:

15.00 – 19.00

nie określono

 

REMBERTÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

ul. Plutonowych 10

Poniedziałek: 16.00 – 20.00

wtorek, czwartek: 12.00 – 16.00

środa, piątek: 8.00 – 12.00

nie określono

WŁOCHY

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Al. Krakowska 257

Poniedziałek:  10.00 – 14.00

wtorek, czwartek,

piątek:  12.00  – 16.00

środa:  8.00 – 12.00

nie określono

ŻOLIBORZ

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00

nie określono

3.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Komitet Ochrony Praw Dziecka
(z siedzibą ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa).

 

PRAGA - POŁUDNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

ul. Paca 42

Poniedziałek – piątek: 12.00 – 16.00

nie określono

4.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny (z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa) .

ŚRÓDMIEŚCIE

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Konwiktorska 3/5

Poniedziałek - piątek: 16.00 – 20.00

nie określono

5.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: „Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej” ( z siedzibą ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa).

URSUS

Dom Kultury „Kolorowa”

ul. Sosnkowskiego 16

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

wtorek, środa– 16.00 – 20.00

czwartek, piątek: 15.00 – 19.00

nie określono

6.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi (z siedzibą ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa).

URSYNÓW

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Al. KEN 61, pok. 344

Poniedziałek: 10.00 – 14.00

wtorek – piątek 08.00 – 12.00

nie określono

7.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (z siedzibą ul. Kłopotowskiego 6 m. lok. 59/60, 03-717 Warszawa).

WILANÓW

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

ul. Klimczaka 2

Poniedziałek– piątek: 8.00 – 12.00

 

nie określono

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

PROWADZĄCY

DZIELNICA

ADRESY LOKALU

DNI i GODZINY

 

8.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS (z siedzibą  ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa).

 

 

BIAŁOŁĘKA

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Modlińska 197

Poniedziałek  – piątek: 12.00 - 16.00

nie określono

BIELANY

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

Poniedziałek – piątek: 12.00 – 16.00

nie określono

MOKOTÓW

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Bachmacka 1 A

Poniedziałek, piątek: 11.00 – 15.00
wtorek – czwartek: 9.00 – 13.00

nie określono

OCHOTA

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Białobrzeska 26

Poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek, czwartek: 12.00 – 16.00, środa: 8.00 – 12.00

 

nie określono

PRAGA - PÓŁNOC

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ. ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 12.00 – 16.00

środa, piątek: 8.00 – 12.00

nie określono

ŚRÓDMIEŚCIE

Dom Kultury Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Anielewicza 3/5 w Warszawie

Poniedziałek – piątek: 12.00 – 16:00

nie określono

TARGÓWEK

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Św. Wincentego 87

Poniedziałek – piątek: 15.00 - 19.00
W tym dyżur osoby o kwalifikacjach mediatora i doradcy obywatelskiego
wtorek: 15.00 – 19.00

MEDIACJA wtorki -  dyżur specjalistyczny

w zależności od bieżącego zapotrzebowania, zgłaszanego przez osoby uprawnione

WAWER

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Żegańska 2 C

Poniedziałek: 15.00 – 19.00
wtorek – piątek: 12.00 – 16.00

nie określono

WOLA

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Al. „Solidarności” 90

Poniedziałek: 10.00 – 14.00

wtorek – piątek: 8.00 – 12.00

nie określono


Nie znalazłeś informacji?