Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

null Budowa oraz przebudowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - KROK 1 - opracowanie wstępnej informacji technicznej w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Krok po kroku

Klient, który chce dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub chce otrzymać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien wystąpić  z Wnioskiem na opracowanie informacji technicznej. Wniosek wraz z załącznikami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie;

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” - UWAGA! Od dnia 01.03.2022 r. wnioski elektroniczne są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”.

 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;

Poniżej wykaz aktualny załączników:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:

 • Składnica Map w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;

 • Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;

 • Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;

2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;\

3. upoważnienie do reprezentowania inwestora.  

Wymagane dokumenty i załączniki

Wniosek na opracowanie  informacji technicznej wraz z załącznikami:                                 

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:

 • Składnica Map w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;

 • Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;

 • Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;

2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;

3. upoważnienie do reprezentowania Inwestora.

Opłaty

Opracowanie informacji technicznej jest usługą nieodpłatną.

Miejsce złożenia i odbioru

osobiście:
Dział Obsługi Klienta w Warszawie,                                                                                                                         
 ul. Zaruskiego 4
pon. w godz. 7.00-17:00; wtorek - piątek w godz. 7.00-16.00

 

elektronicznie:

geoportal Bliżej Mieszkańca
                                                                                                                                                                          

pisemnie:

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Pion Rozwoju

Termin odpowiedzi

14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami w przypadku budynku jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej);  30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami w pozostałych przypadkach.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 • Warunki wstępne stanowią podstawę do uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu.

 • Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty wydania.

 • Odpowiedź można odebrać osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub jest wysłana pocztą na wskazany adres do korespondecji. O możliwości odbioru Klient jest powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). W przypadku składania wniosku za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca zgodnie z informacją wskazaną we wniosku (osobiście, pocztą, elektronicznie).

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XV/375/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9019).

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028). 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nie znalazłeś informacji?