Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

null Budowa oraz przebudowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - KROK 2 - opracowanie warunków technicznych w zakresie przyłączania do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Krok po kroku

Klient, który

 • chce wybudować nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do istniejącego albo projektowanego budynku;  

 • planuje rozbudować istniejący budynek;

 • planuje zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;

 • uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku

powinien wystąpić  z Wnioskiem na opracowanie informacji technicznej. Wniosek wraz z załącznikami można przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie;

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” - UWAGA! Od dnia 01.03.2022 r. wnioski elektroniczne są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”.

 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;              

Poniżej wykaz aktualny załączników:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:

 • Składnica Map w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;

 • Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;

 • Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;

2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;

3. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych                                                                                                                 

4. upoważnienie do reprezentowania inwestora. 

Wymagane dokumenty i załączniki

Wniosek na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w formie pisemnej wraz z załącznikami:                                           

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:

 • Składnica Map w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;

 • Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;

 • Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;

2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;

3. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;

4. upoważnienie do reprezentowania Inwestora. 

Opłaty

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

Miejsce złożenia i odbioru

osobiście:

Dział Obsługi Klienta w Warszawie                                                                                                                     
ul. Zaruskiego 4
pon. w godz. 7.00-17:00; wtorek - piątek w godz. 7.00-16.00


elektronicznie:

geoportal Bliżej Mieszkańca

 

pisemnie:

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Pion Rozwoju

 

Termin odpowiedzi

14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami w przypadku budynku jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej);  30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami w pozostałych przypadkach.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 • Warunki techniczne  przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest to informacja techniczna informująca o możliwości przyłączenia nieruchomości wskazanej we wniosku do sieci wodociągowej wraz z określeniem szczegółowych ilości wody na cele socjalno-bytowe, cele p.poż. lub kanalizacyjnej wraz z określeniem ilości ścieków i wód opadowych.                                               

 • Warunki techniczne stanowią podstawę do uzgodnienia dokumentacji technicznej.

 • Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty wydania.

 • Odpowiedź można odebrać osobiście w Dziale Obsługi Klienta lub jest wysłana pocztą na wskazany adres do korespondecji  o możliwości odbioru Klient jest powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na wniosku opcji odbiór osobisty). W przypadku składania wniosku za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca zgodnie z informacją wskazaną we wniosku (osobiście, pocztą, elektronicznie).                                               

 • O wydanie warunków technicznych może wystąpić tylko osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XV/375/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9019) 

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                     

Nie znalazłeś informacji?