Wstecz

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Dane teleadresowe

Centrum Przedsiębiorczości Smolna
ul. Smolna 4
00 - 375 Warszawa
tel. 22 443 07 56
email: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl

Co oferuje Centrum Przedsiębiorczości Smolna?

 • Informacje na temat działalności gospodarczej.
 • Punkt rejestracji działalności gospodarczej.
 • Uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach, szkoleniach i seminariach.
 • Punkt Urzędu Pracy - z ofertą dla przedsiębiorców.
 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa, gdzie można się dowiedzieć, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Jak można skontaktować się z Centrum Przedsiębiorczości Smolna?

 • Pisząc na adres:

ul. Smolna 4
tel.: 22 443 07 56
centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl
www.firma.um.warszawa.pl

 • Dojeżdżając:

autobusami 111, 117, 158, 162 (przystanek PKP Powiśle)
tramwajami 7, 8, 9, 22, 24, 25 (przystanek Muzeum Narodowe lub Most Poniatowskiego)
samochodem lub rowerem wjazd od ul. Kruczkowskiego

Jak przedsiębiorca może zarejestrować działalność gospodarczą (jednoosobową)?

 • Logując się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wypełniając wniosek on-line i składając (podpisując) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG: przygotowując wniosek on-line i podpisując go w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobierając i składając wniosek papierowy w Urzędzie Dzielnicy lub w Centrum Przedsiębiorczości Smolna - urząd przekształca go we wniosek elektroniczny.
 • Przesyłając wniosek listem poleconym do wybranego Urzędu Dzielnicy lub do Centrum Przedsiębiorczości Smolna - podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Co to jest CEIDG?

To skrót nazwy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Zadaniem CEIDG jest:

 • Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
 • Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie.
 • Umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Gdzie w Warszawie można złożyć wniosek do CEIDG?

Wniosek do CEIDG można złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Czy złożenie wniosku do CEIDG jest bezpłatne?

Tak, wszystkie czynności w CEIDG są bezpłatne.

Od którego momentu firma zaczyna działać?

Działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku lub wskazać we wniosku datę przyszłą.

Jak często można robić zmiany we wniosku?

Nie ma ograniczeń, co do składania zmian/zawieszeń/wznowień działalności gospodarczej.

Czy zmian we wniosku CEIDG można dokonać w każdej dzielnicy?

Wniosek do CEIDG można złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Wniosek o wpis do CEIDG jest wnioskiem o:

 

 • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Zmianę wpisu (zmiany dotyczące wpisu w CEIDG należy zgłaszać na druku CEIDG).
 • Zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
 • Wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
 • Wykreśleniu przedsiębiorcy.

Co to są kody PKD?

PKD to skrót nazwy Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej.
Od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885).

Gdzie szukać informacji dotyczących kodów PKD?

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego lub na stronie CEIDG: www.firma.gov.pl

Gdzie szukać informacji dotyczących ZUS?

Na stronie Platformy Usług Elektronicznych http://pue.zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej:
801 400 987 dla telefonów stacjonarnych
22 560 16 00 dla telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
skype: zus_centrum_obsługi_tel
e-mail: cot@zus.pl

Gdzie można uzyskać informację dotyczącą spraw związanych z Urzędem Skarbowym?

Krajowa Informacja Podatkowa:
• z tel. stacjonarnego: 801 055 055
• z tel. komórkowego: 22 330 03 30
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7-18

Ile mam czasu na poinformowanie o zmianie w CEIDG?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

Jak można zawiesić działalność gospodarczą?

 • Poprzez zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG: poprzez przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobierając i składając wniosek papierowy w Urzędzie Dzielnicy lub w Centrum Przedsiębiorczości Smolna - urząd przekształca go we wniosek elektroniczny.
 • Poprzez przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego Urzędu Dzielnicy lub do Centrum Przedsiębiorczości Smolna - podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Czy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą np. tydzień po jej wznowieniu?

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zarówno zawieszenie jak i wznowienie wymaga złożenia wniosku CEIDG-1. Przepisy ustawy nie zakazują ponownego zawieszenia działalności np. po tygodniu lub dwóch od jej wznowienia.

Co dzieje się, gdy przedsiębiorca po zawieszeniu nie wznowi działalności gospodarczej po 24 miesiącach?

Po upływie 24 miesięcy od zawieszenia działalności wpis zostaje wykreślony z urzędu przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jak można zamknąć działalność gospodarczą?

 • Poprzez zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG: przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobierając i składając wniosek papierowy w Urzędzie Dzielnicy lub w Centrum Przedsiębiorczości Smolna - urząd przekształca go we wniosek elektroniczny.
 • Poprzez przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego Urzędu Dzielnicy lub do Centrum Przedsiębiorczości Smolna - podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Czy osoba z Unii Europejskiej może zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce?

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Czy osoby spoza Unii Europejskiej mogą zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce?

Mogą, jeśli posiadają w Rzeczpospolitej Polskiej:

 • Zezwolenie na osiedlenie się

lub

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

lub

 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13, 14 lub 16 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694 z późn. zmianami)

lub

 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f

lub

 • Status uchodźcy

lub

 • Ochronę uzupełniającą

lub

 • Zgodę na pobyt tolerowany

lub

 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Działalność gospodarczą w Polsce mogą zarejestrować również osoby, które:

 • Korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej.
 • Posiadają ważną Kartę Polaka.
 • Są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2006 r. nr 144, poz. 1043), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1 Ustawy, lub przebywającymi z nimi - osoby te mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Uwagi dodatkowe:

 • Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1 Ustawy, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71 a ust. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1-2 a mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 • Członek rodziny (w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach) osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne
 • Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną - cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak ci cudzoziemcy.

Kiedy trzeba założyć rachunek firmowy? (dotyczy działalności gospodarczej)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22 ust. 1) nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z prowadzeniem biznesu za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro. Również inne przepisy takie jak ordynacja podatkowa i ustawa o VAT wymagają od przedsiębiorców osób fizycznych korzystania z rachunku bankowego. Nie ma natomiast przepisów, które nakładają obowiązek zakładania konta firmowego w związku, z czym korzystanie z rachunku osobistego do celów prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z prawem. 

Czy przedsiębiorca może zgłosić się do ZUS po zarejestrowaniu działalności w CEIDG, jeśli wskazał późniejszą datę rozpoczęcia działalności?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia dokumentu  ZUS ZUA lub ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Szczegóły na stronie www.zus.pl.

Kiedy dokonywany jest wpis do CEIDG?

Wpis do CEIDG dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, jeżeli oczywiście wniosek został złożony przez osobę uprawnioną i jest on poprawny.

Co podlega wpisowi do CEIDG?

 • Firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada.
 • Data urodzenia przedsiębiorcy.
 • Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy.
 • Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe.
 • Adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG.
 • Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
 • Określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
 • Informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.
 • Dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG.
 • Informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
 • Informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki.
 • Informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania.
 • Informacja o wszczęciu postępowania naprawczego.
 • Informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.
 • Informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarcze.
 • Informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG.
 • Informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.
 • Informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest skuteczne?

Pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Gdzie należy zgłosić fakt zawarcia umowy spółki cywilnej?

Fakt zawarcia umowy spółki cywilnej oraz inne czynności (zawieszenie, wznowienie, zmiana danych, ustanie bytu prawnego spółki) należy odrębnie zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Która działalność gospodarcza wymaga uzyskania koncesji?

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
 • ochrony osób i mienia,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych,
 • przewozów lotniczych,
 • prowadzenia kasyna gry.

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.
3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana, jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany ustawy    z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.

Gdzie mieszkaniec może otrzymać oryginał decyzji o wykreśleniu z prowadzenia działalności gospodarczej z roku 1997?

Jeżeli działalność gospodarcza została wykreślona z ewidencji przed 2011 r., decyzja o wykreśleniu działalności gospodarczej będzie w starym archiwum (Archiwum Państwowe w Warszawie ul. Stefana Okrzei, 105-822 Milanówek) a nie w Centralnej Ewidencji. Osoba powinna udać się do Urzędu, w którym rejestrowana była działalność i następnie wykreślona z ewidencji. 

Przydatne

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Dodatkowe informacje

Wynajem sal konferencyjnych w Centrum Przedsiębiorczości Smolna


KreoBox - portal dla przedsiębiorców, naukowców i studentów

Punkt Informacyjny Europe Direct

Inkubator przedsiębiorczości

Warsaw booster’19 – miejski program akceleracyjny

Masz innowacyjny pomysł w zakresie rozwiązań smart city lub działań na rzecz zrównoważonego rozwoju? Miasto zaprasza początkujących przedsiębiorców do udziału w programie akceleracyjnym. Rekrutacja trwa do 16 kwietnia.

Do programu mogą zgłaszać się firmy prowadzące działalność nie dłużej niż 3 lata oraz start-upy na początkowym etapie rozwoju, które mają jedynie pomysł na produkt lub usługę z sektora fin-tech, hard-tech, prop-tech lub med-tech.

Warsaw booster’19 potrwa 12 tygodni i zakończy się tzw. Demo Day, podczas którego finaliści zaprezentują swoje start-upy przed komisją konkursową.

Więcej informacji: www.warsawbooster.pl.


Nie znalazłeś informacji?