Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Dla przedsiębiorców i zarządców nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostępny jest tutaj(link otwiera się w nowej karcie).

 

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami od kwietnia 2021 r.

 

Od kwietnia 2021 r. opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody. Woda bezpowrotnie zużyta, zmierzona legalizowanym licznikiem, nie będzie wpływała na wysokość należności za śmieci. Dotyczy to nieruchomości podłączonych do warszawskich wodociągów.

Opłata za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1 m3*.

Mieszkańcy będą płacili według średniego, miesięcznego zużycia wody z wybranych 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

*Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych).

Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?

Właściciele nieruchomości, np. domów jednorodzinnych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z szamba), a mają dostarczaną wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować własne wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan początkowy i końcowy wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wtedy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co to jest legalizacja licznika wody?

Warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo. Dlatego każdy wodomierz co 5 lat musi przejść okresowy przegląd - to tzw. legalizacja wodomierza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach Głównego Urzędu Miar. Jeśli licznik nie jest uszkodzony i poprawnie mierzy przepływ wody, otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną.

Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza. Ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

 •             stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;
 •             uszkodzenia wodomierza;
 •             uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy je wymienić lub naprawić i ponownie zalegalizować wodomierz.

Miesięczne opłaty za odpady przy braku danych za zużycie wody

W przypadku nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, wskazania dodatkowego licznika nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za zużycie wody wodociągowej.

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, opłatę za śmieci naliczymy według wzoru:

 • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73zł,
 • nieruchomość mieszana, niezamieszkana (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały 676/2019 x 12,73 zł za 1m3. 

Opłaty dla domków letniskowych

Nowa stawka opłaty za odpady dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wyniesie 181,90 zł za rok.

Pobierz materiały o nowym systemie opłat:

Plakat

Ulotka

Ważne terminy

Do 28 dnia każdego miesiąca wnieś opłatę za odpady. Numery konta znajdziesz TUTAJ.

Nową deklarację złóż do 10 maja 2021 r. Obowiązek ten dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych, a także zarządców nieruchomości wspólnych, m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Do 31 marca 2021 r. obowiązują terminy i zasady związane z opłatą ryczałtową. Szczegóły o nowych deklracjach wkrótce. Deklarację można złozyć online, więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Pamiętaj! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają osobiście deklaracji, a opłaty rozliczają z zarządcą budynku.

Ile wyniosą miesięczne opłaty?

Przy założeniu, że średnie zużycie wody na jedną osobę to 2,5 m³ miesięczne opłata wyniesie  od 31,80 zł w gospodarstwie 1-osobowym do 159,10 zł w gospodarstwie 5 osobowym. Przy zużyciu 4 m³ kranówki w miesiącu, jedna osoba mieszkająca w lokalu zapłaci 50,92 zł.


Chroniąc rodziny wieloosobowe, m.st. Warszawa wprowadziła program osłonowy dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Każda osoba otrzyma wsparcie w wysokości ok. 25 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.


Opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych


Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. hipermarkety, hotele, galerie handlowe), od 1 sierpnia 2020 r. są zobowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


Wyłączenie w uchwale nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych (np. salon fryzjerski w kamiennicy) oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na których prowadzona jest działalność:
1.    Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
2.    Instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.

Nieruchomość niezamieszkała - zmiany od 1 sierpnia 2020 roku

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły), od 1 sierpnia 2020 r. zobowiązani będą do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Wyłączenie w uchwale nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych (np. salon fryzjerski w kamiennicy) oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na których prowadzona jest działalność:

 1. Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,

 2. instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.


Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - dokument pdf

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomosći, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - dokumnet Word

Rada Warszawy - zmiany w systemie gospodarki odpadami

Radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych ze stołecznego systemu odbierania odpadów komunalnych. Właściciele np. galerii handlowych czy biurowców będą musieli do 1 sierpnia podpisać umowę z operatorem. Stolica ponownie przeliczy stawki opłat dla mieszkańców.

 

Bezpośrednim powodem zmian jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja polskich przepisów w lipcu 2019 r. Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, płacą rażąco niskie stawki, ponieważ blokuje to ustawa. Stawka została ustalona na poziomie, który nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi tych nieruchomości, przez co resztę kosztów ponoszą mieszkańcy. Szacuje się, że wskutek zmian koszty systemu odpadów komunalnych z terenu Warszawy spadną o ok. 200-250 mln zł rocznie.

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły), od 1 sierpnia 2020 r. zobowiązani będą do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów.

 

Wyłączenie w uchwale nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych (np. salon fryzjerski w kamiennicy) oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na których prowadzona jest działalność:

 1. Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych,

 2. instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.

 

Miasto ponownie przystąpi do analiz wysokości opłat za gospodarkę odpadami, aby mieszkańcy mogli rozliczać się według metody od ilości zużytej wody. Szacunki będą przygotowane na prośbę miejskich radnych – kalkulacje zajmą około dwóch-trzech miesięcy.

 

System gospodarki odpadami musi się bilansować

Przepisy wymagają od gmin zbilansowania systemu. Koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców i firmy. Samorządy nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie do finansowania systemu gospodarki odpadami. W przypadku Warszawy obecnie to koszt rzędu 1,7 mld zł rocznie, podczas gdy w 2016 r. gospodarowanie odpadami kosztowało miasto 350 mln zł. To efekt przede wszystkim negatywnego wpływu nowych przepisów wprowadzonych przez rząd.

 

Odpady zagospodarowane w promieniu 25 km

Odpady pochodzące z terenu m.st. Warszawy są zagospodarowywane przez firmy wybrane w drodze przetargu – obecnie są to Lekaro, Byś, Hetman i Remondis. Wbrew doniesieniom Ministerstwa Klimatu ani stolica, ani spółka MPO nie zawierały umowy ze spalarnią odpadów w Rzeszowie.

 

Dlaczego w Polsce wzrosły stawki za obiór odpadów?

Główne przyczyny wzrostu kosztów:

 • nowy system segregacji na 5 frakcji generuje o wiele wyższe koszty niż dotychczasowy - nowe pojemniki, oznaczenia, worki, zwiększona liczba przejazdów (po każdą frakcję musi jeździć inny pojazd), potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników czy wyższe stawki firm które odbierają te odpady;

 • podwyżki cen energii (o 67%), rosnące koszty pracy i płacy minimalnej (o 25%) - w samej Warszawie koszty wzrosły co najmniej trzykrotnie;

 • obniżone stawki dla firm, takich jak restauracje, sklepy czy galerie handlowe – nawet przy maksymalnych stawkach opłaty od firm pokryją zaledwie 14% kosztów systemu gospodarowania odpadami, a do tej pory pokrywały 30%;

 • brak odpowiedzialności finansowej ze strony producentów opakowań z tworzyw sztucznych np. butelek plastikowych - rząd nie wprowadził jeszcze przepisów w tym zakresie. W Polsce koszty utylizacji odpadów pokrywają mieszkańcy, w Niemczech czy Austrii – koncerny spożywcze. W Austrii, Hiszpanii i Czechach za tonę plastikowych opakowań producenci płacą po kilkaset euro. W naszym kraju nie jest to nawet 1 euro;

 • wycofanie się z rynku recyklingu ok. 30% firm z uwagi na restrykcyjne wymogi, które wprowadził w ostatnich latach rząd;

 • spadek cen surowców na rynku - Warszawa nie zarabia na oddawanym papierze, plastiku czy szkle. Koszt ich pozyskania, segregowania i doczyszczania jest kilkukrotnie wyższy niż ceny skupu;

 • import odpadów surowcoych z zagranicy - producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy, niż te produkowane w kraju;

 • rosnące ceny przetwarzania odpadów ze względu na zbyt niskie moce przerobowe instalacji i brak konkurencji;

 • drastyczny wzrost o 1100% opłaty środowiskowej - za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 270 zł za tonę.

Odwieszenie i rozpoczęcie biegu terminów administracyjnych

Od 23 maja terminy administracyjne, nierozpoczęte lub zawieszone, w związku ze stanem epidemii rozpoczęły już bieg.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 875).

Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów,
tj. art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Przedmiotowe przepisy pozwalały na zawieszenie biegu terminów oraz na nie rozpoczęcie biegu terminów.

Prawodawca przewidział okres przejściowy po uchyleniu wyżej wskazanych przepisów. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

 1. od dnia 23 maja 2020 r. biegną dalej wszelkie terminy, które uległy zawieszeniu na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 2. od dnia 23 maja 2020 r.  rozpoczną swój bieg wszelkie terminy, które na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs ww. ustawy nie rozpoczęły swojego biegu.

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy

Co powinien zrobić zarząd wspólnoty lub spółdzielni?

1. Zbierać informacje od swoich mieszkańców dotyczące liczby gospodarstw domowych zamieszkujących w danym lokalu.

2. Złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi zarządza.

3. Wnosić opłatę, do 28 dnia każdego miesiąca.

Numery kont - na które należy wpłacać opłaty.

Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także - bez prowizji - w wybranych placówkach pocztowych.

4. Aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi.

5. Przygotować miejsce gromadzenia odpadów zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie i uzgodnić sposób odbioru odpadów.

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi dla wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (nieruchomości wyłącznie użytkowej) - ważne od 1 sierpnia 2020 roku

Zmiany w systemie gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 sierpnia 2020 r.

Istotne zmiany

Z dotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. m.in. sklepy, hotele, galerie handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale, lotniska.

 

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości niezamieszkanej lub jej zarządca?

 1. Do 1 sierpnia 2020 r. zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (operatorem).

 2. Wyposażyć nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i zbierać odpady w sposób selektywny, w podziale na frakcje:

 • papier

 • metale i tworzywa sztuczne

 • szkło

 • bio

 • bio – gastronomia/targowisko

 • zmieszane.

Odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Odpady wielkogabarytowe zbiera się w kontenerach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny.

 1. Utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

Wysokość nowych stawek

Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów to:

 • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane); 

 • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);

 • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

 

Wprowadzone zmiany są związane z decyzją Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. podjętej w uchwale nr XXXII/976/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Treść uchwały dostępna jest pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6F2F8743-A244-487F-A2D8-174D46D90378,frameless.htm.

Przydatne informacje i dokumenty do pobrania


Nie znalazłeś informacji?