Specific category icon

Wybory

Wstecz

Dopisanie do spisu wyborców na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców.
 2. Wypełniony druk złóż osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej o wyborach: www.wybory.um.warszawa.pl 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Termin składania dokumentów:

do 8 października 2019 r.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r. (dot. także osób, stale zamieszkałych za granicą, które będą przebywały w Polsce w dniu wyborców).
 2. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.
 3. Po dopisaniu się  do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 4. Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania  wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.
 5. Wyborca stale zamieszkały za granicą nie ma możliwości dopisania się do spisu wyborców, w dniu głosowania, na podstawie ważnego paszportu polskiego oraz dokumentu potwierdzającego, że stale zamieszkuje za granicą.
 6. W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
  1. przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
  2. zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
  3. zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,
  4. chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5).

Nie znalazłeś informacji?