Specific category icon

Wybory

Wstecz

Dopisanie do spisu wyborców

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców.
 2. Wypełniony druk złóż osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej o wyborach: www.wybory.um.warszawa.pl 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Termin składania dokumentów:

 • do 16 października 2018r,
 • w przypadku ponownego głosowania do 30 października 2018 r.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowniana, jedynie na obszarze okręgu wyborczego właściwego ze względu na adres stałego zamieszkania na terenie Dzielnicy m.st. Warszawy jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 16 października 2018 r. 
 2. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile podpisany jest podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyżej sposób.
 3. Po złożeniu wniosku o dopisanie do spisu wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5)

Nie znalazłeś informacji?