Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Dotacje dla mieszkańców na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej

[!]

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotacjami na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (OZE), limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie m.st. Warszawy w 2022 r. został wyczerpany.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z uchwały antysmogowej (konieczność wymiany do końca 2022 r. źródeł ciepła na paliwo stałe niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5, czyli tzw. „kopciuchów”), środki z budżetu m.st. Warszawy przeznaczone na dotacje na ochronę powietrza w 2022 r. zostają skierowane głównie na likwidację „kopciuchów”.   

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji, które zostały określone w tzw. uchwale dotacyjnej (uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej), od 1 września 2022 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu OZE w 2023 r. Istnieje zatem możliwość otrzymania dotacji w przyszłym roku, pod warunkiem, że realizacja inwestycji nie zostanie rozpoczęta przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

W przypadku ograniczonych środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem daty wpływu wniosków do Urzędu m.st. Warszawy. Tym samym, wcześniejsze złożenie wniosku zwiększa szansę na uzyskanie dotacji.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki oraz za gotowość do współdziałania z m.st. Warszawą przy transformacji energetycznej naszego miasta.

Serdecznie zachęcamy do złożenia nowego wniosku w kolejnym naborze, który rozpocznie się już 1 września 2022 r.

Krok po kroku

Na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł odnawialnych poprzez dofinansowanie na instalację:

 1. pomp ciepła,
 2. kolektorów słonecznych,
 3. paneli fotowoltaicznych,
 4. turbin wiatrowych,

pod warunkiem, że nieruchomość nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Szczegółowe kwoty dotacji na odnawialne źródła energii znajdują się tutaj.

 

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

 

II. W URZĘDZIE

Krok 1: Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji. Zwróć uwagę, że wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka, posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

 1. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty, w zależności od potrzeby:
  1. oryginał zgody właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel;
  2. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej);
  3. formularz pomocy de minimis w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Krok 2:

 1. Skompletowane dokumenty wyślij pocztą do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej lub złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy. W przypadku braków zostaniesz telefonicznie/mailowo lub listownie powiadomiony o koniecznych uzupełnieniach.
 2. Termin składania wniosków: od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planujesz montaż odnawialnych źródeł energii (za datę złożenia dokumentów o udzielenie dotacji uznajemy dzień wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy).

Krok 3:

 1. Telefonicznie/mailowo możesz zostać zaproszony do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji. Umowa może być również dostarczona do Ciebie kurierem.
 2. Przed podpisaniem umowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Krok 4:

 1. Zawrzyj umowę z wykonawcą inwestycji.
 2. Zrealizuj inwestycję.
 3. Dokonaj odbioru wykonanej inwestycji – potwierdzonego protokołem odbioru wykonanej inwestycji podpisanym przez wykonawcę oraz wnioskodawcę lub pełnomocnika
 4. Uzyskaj od wykonawcy oryginał faktury (rachunku) wystawionej na podstawie protokołu odbioru wykonanej inwestycji.
 5. Wykonaj dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.

Krok 5:

Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej:

 1. wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji);
 2. kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę;
 3. oryginał faktury (rachunku) wystawionej przez wykonawcę inwestycji (oryginał dokumentu zostanie odesłany niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej);
 4. dokumentację fotograficzną przedstawiającą wykonaną inwestycję.

Krok 6:

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Dodatkowe dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorców:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 2. Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014, poz. 1543), tj. wypełniony formularz pomocy de minimis.

Opłaty

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
 3. Zwolnieni z opłaty skarbowej są:
  1. małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo;
  2. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  3. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy,
 3. za pośrednictwem operatora pocztowego - Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Miejsce odbioru:

osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, dostarczenie przez kuriera – podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dotacji Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Termin odpowiedzi

Umowy o udzielenie dotacji podpisywane są począwszy od II kwartału roku, na który zaplanowano realizację inwestycji. Decyduje kolejność złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 11646).

Nie znalazłeś informacji?