null Dotacje na remont zabytków

Nabór wniosków o dotacje 2024

Miejskie dofinansowanie może być przeznaczone na roboty, jakie będą prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Rozpoczął się nabór wniosków o dotację na planowane prace przy zabytkach. Miejskie dofinansowanie może być przeznaczone na roboty, które będą prowadzone w 2024 r. przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Wnioski można składać do 31 października 2023 roku.

 

Wnioski można złożyć na dwa sposoby:

Wnioski w formie papierowej prosimy składać w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Wnioski, które wpłyną po 31 października 2023 roku, nie będą rozpatrywane.

Wnioski elektroniczne mogą być złożone wyłącznie za pomocą Profilu Zaufanego. Gdy wniosek składa pełnomocnik, musi on załączyć skan pełnomocnictwa. 
Do wniosku składanego elektronicznie prosimy załączyć skany wszystkich wymaganych załączników. W przypadku dużych projektów budowalnych możecie Państwo złożyć skan pierwszej strony oraz tę część projektu, która jest związana z zakresem wniosku o dotację. 

Więcej informacji na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/trwa-nabor-wnioskow-o-dotacje-2024.  

Dotacje 2023

Radni m.st. Warszawy podjęli dwie uchwały dotacyjne na prace przy warszawskich zabytkach. W tegorocznym budżecie miasta na wsparcie przeznaczono 14 mln zł. Kwota zostanie rozdzielona na 73 zadania.

Na 36 zadań przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków radni przeznaczyli niemalże 6,4 mln zł, a na 27 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków ponad 4,4 mln zł.

Przyznane środki pokryją do 50 proc. wydatków kwalifikowanych poszczególnych remontów. Kwota udzielonej dotacji na realizację jednego zdania nie przekracza 300 tys. zł.

Piękne fasady

Dzięki dotacjom zostanie wykonanych wiele remontów elewacji, między innymi w budynkach przy ul. Chmielnej 20, ul. Krzywe Koło 30 i 2/4, pl. Zamkowym 1/13, Al. Jerozolimskich 23, ul. Myśliwieckiej 10, ul. Przybyszewskiego 63/67. Remont przejdzie drewniany dom przy ul. Szynowej 12. Konserwacji poddane zostaną też elementy kamiennego wystroju architektonicznego elewacji kościoła św. Kazimierza (Sakramentki) przy Rynku Nowego Miasta 2. 

Kontynuowane będą remonty m.in. w budynkach przy ul. Puławskiej 28, Mickiewicza 34/36, Fletniowej 2 oraz prace przy elewacjach kościoła św. Stanisława przy ul. Wolskiej 76 czy kościoła Wniebowzięcia NMP przy ul. Trakt Lubelski.

Nie tylko kamienice

Dotacje otrzymały także prace konserwatorskie przy 12 pomnikach nagrobnych na Cmentarzu Stare Powązki oraz przy nagrobkach na Cmentarzu Prawosławnym na Woli. Remont przejdzie także kaplica nagrobna rodziny Braeunig na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Wykonane zostaną prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w prezbiterium kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP Parafii św. Jakuba na Ochocie oraz dekoracjach malarskich Jerzego Nowosielskiego w dolnej cerkwi św. Jana Klimaka na Woli.

Lista przyznanych dotacji dostępna jest na stronach: 

https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/dotacje-2023-pierwsza-uchwala-radnych., 

https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/dotacje-2023-druga-uchwala-radnych.

Złóż wniosek o refundację

W pierwszej uchwale radni zdecydowali o przeznaczeniu na remonty zabytków 10,8 mln zł. Pozostała w budżecie kwota zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym, w tym również na refundacje kosztów remontów przeprowadzonych w 2022 r. Właściciele mogą o nie wnioskować od 1 kwietnia do 2 maja 2023 roku. Zobacz jak złożyć wniosek o refundację.

O refundacje kosztów remontu można się ubiegać, gdy obiekty są wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ).

Refundacje remontów przeprowadzonych w 2022 roku

Rada Miasta podjęła kolejną uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty warszawskich zabytków. Dofinansowaniem objęto 25 nowych zadań, z czego zdecydowaną większość stanowią refundacje prac przeprowadzonych w 2022 roku. Cztery dotacje dotyczą prac prowadzonych w bieżącym roku, które udało się dofinansować dzięki zwolnieniu się środków zarezerwowanych wcześniej na inne cele.

Na sesji 31 sierpnia 2023 r. radni wsparli refundacjami dziewięć zadań związanych z remontem obiektów wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 830 300 zł oraz 12 zadań związanych z remontem zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków na kwotę 1 324 400 zł. 

Więcej informacji na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/zabytki/-/refundacje-remontow-przeprowadzonych-w-2022-roku

Dotacje remontów w 2022 r.

Od początku października do 2 listopada 2021 roku Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przyjmowało wnioski o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach planowane w 2022 roku.

Łącznie wpłynęły 144 wnioski. Komisja dotacyjna oceniła wnioski merytorycznie i wybrała obiekty, które otrzymają dofinansowanie.

Radni miejscy 17 marca 2022 r. podjęli pierwszą w tym roku uchwałę dotacyjną na prace przy warszawskich zabytkach. Dofinansowanie na planowane prace remontowe przyznano na 45 zadań:

  • ponad 2,8 mln zł na 20 zadań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz

  • ponad 3,9 mln zł na 25 zadań przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Dzięki miejskim dotacjom, zostanie wykonana kompleksowa konserwacja i restauracja wystroju architektonicznego ryzalitu środkowego elewacji wschodniej Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal 1/2/4, remont elewacji budynków przy ul. Szeroki Dunaj 11, Wilczej 60, Stalowej 9 i wielu innych.

Kontynuowane będą remonty w budynkach przy ulicy Jasnej 10, Jagiellońskiej 56 i Świętojerskiej 24 oraz prace przy elewacjach kościoła pw. Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5, kościoła pw. Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 12 czy cerkwi pw. św. Jana Klimaka na Woli.

Dotowane będą również prace konserwatorskie 11 pomników nagrobnych z Cmentarza Stare Powązki oraz przy nagrobkach na Cmentarzu Prawosławnym na Woli czy obiektów żeliwnych (ambona, balustrada, konsole) w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

Lista przyznanych uchwałą z 17 marca 2022 roku dotacji, znajduje się w załącznikach na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie). 

Wsparcie finansowe na 2022 r. przeznaczone w budżecie miasta na dotacje przy zabytkach, wynosi ponad 9,4 mln zł. Na prace planowane przeznaczono prawie 7 mln zł. Pozostała w budżecie kwota zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym, na kolejne zadania, znajdujące się na liście rekomendowanych wniosków oraz na zadania dotyczące wniosków o udzielenie dotacji w formie refundacji.

Refundacje 2023 r.

O refundacje można się ubiegać wyłącznie za prace wykonane i rozliczone w całości w 2022 r.

Wnioski można składać od 1 kwietnia do 2 maja br. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Te, które wpłyną po 2 maja nie będą rozpatrywane.

Wniosek można złożyć w jednej z dwóch form:

  • papierowo

  • w siedzibie BSKZ przy ul Nowy Świat 18/20

  •  kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 lub

  • za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data nadania)

  • elektronicznie

  • za pośrednictwem Platformy Moja Warszawa.

Aby złożyć wniosek przez Internet obowiązkowe jest uwierzytelnienie Profilem Zaufanym.

W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik wnioskodawcy lub jeden z członków zarządu (np. wspólnoty mieszkaniowej) konieczne jest posiadanie i dołączenie w systemie ważnego pełnomocnictwa.

zasadami udzielania dotacji na prace przy zabytkach, można się zapoznać na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?