Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Przedsiębiorcy, organizacje społeczne

Wsparcie dla warszawskich przedsiębiorców

Realizujemy „tarczę antykryzysową” – stan na 3 czerwca, na godz. 12.30

Warszawa wypłaciła już blisko 220 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców. Do tej pory wpłynęło ponad 130 tys. wniosków w ramach tarczy. Rozpatrzyliśmy ponad 43 tys. wniosków, co stanowi ponad 33 proc. W ciągu ostatniej doby rozpatrzyliśmy 3616 wniosków.

 

Tempo rozpatrywania wniosków bardzo mocno wzrosło w ciągu kilku ostatnich dni, dzięki informatycznemu rozwiązaniu, które zastosowaliśmy. Zautomatyzowaliśmy system z zasobami rządowymi, takimi jak: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i dane REGON. Dzięki temu udaje się rozpatrywać dziennie 3-5 tys. wniosków. Urząd Pracy m.st. Warszawy pracuje stacjonarnie nieprzerwanie od początku ogłoszenia stanu epidemii, również w soboty.

Na poniższym wykresie widać, co oznacza automatyzacja procesu, który wprowadziliśmy w Warszawie i jaki jest jej skutek dla rozpatrywania spraw w ramach tarczy antykryzysowej.

 

Apel miast do rządu

Nie tylko Warszawa boryka się z problemem, związanym z rozpatrywaniem wniosków, dotyczących tarczy. Miasta protestują przeciw przerzucaniu na samorządy odpowiedzialności za realizację tarczy antykryzysowej. Oczekują od rządu konkretnego wsparcia i natychmiastowych działań.

Od 4 kwietnia czekamy cały czas na zmiany w przepisach Ustawy o pracownikach samorządowych, by część zadań, które dzisiaj realizują powiatowe urzędy pracy, mogły realizować inne jednostki miasta.

Od 20 maja czekamy na odpowiedź na apel Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich, które w piśmie do premiera wskazały konkretne rozwiązania - konieczne, by usprawnić proces rozpatrywania wniosków.

Od początku maja czekamy również na automatyzację procesów w skali kraju.

Warszawa na tle innych miast

Urzędy pracy w poszczególnych miastach mają różne obłożenie pracą. Przykładowo warszawski Urząd Pracy ma mniej urzędników niż trzykrotnie mniejsza Łódź. Łódź przy czterokrotnie mniejszej liczbie przedsiębiorców, którzy mogą złożyć wnioski, ma dokładnie 292 pracowników, tymczasem w stołecznym urzędzie pracy jest ich 255.

Na poniższym wykresie widać, ile wniosków i firm przypada na 1 urzędnika w poszczególnych miastach – widać przez to jak potężne dysproporcje występują między nimi.

 

Według danych na 30 kwietnia, w Warszawie mamy ponad 440 tys. firm, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach. W Krakowie takich firm są 142 tys., we Wrocławiu – blisko 120 tys., w Poznaniu – 111 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku – 77,5 tys.

Co ważne, do stołecznego urzędu pracy, poza firmami, które są zarejestrowane w stolicy w rejestrze REGON, wnioski składają również firmy, które prowadzą tu swoją działalność oraz te, które prowadzą działalność w całym kraju.

W ciągu miesiąca, pomiędzy 16 kwietnia a 16 maja, wpłynęło do warszawskiego urzędu pracy ponad 80 tys. wniosków w ramach tarczy. To jest dokładnie trzy razy tyle, ile warszawski urząd pracy otrzymuje rocznie! Obecnie liczba składanych wniosków powoli się stabilizuje. Większość podmiotów, które są uprawnione i spełniały kryteria, wnioski złożyło. Ponad 10 proc. z tych wniosków jest złożona w wersji papierowej, co oznacza konieczność przepisywania ich do systemu ministerstwa.

Warszawa wspiera przedsiębiorców

Stolica wprowadza program wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji – utraciły klientów, zlecenia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Pakiet zawiera rozwiązania, które ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie tego najgorszego okresu.

 

Jak miasto wspiera lokalnych przedsiębiorców?

 

Ulgi dla najemców miejskich lokali użytkowych oraz dzierżawców miejskich terenów, w tym: obniżka czynszu

Żeby uzyskać czasowe obniżenie czynszu, przedsiębiorca musi zwrócić się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wydzierżawiającej z wnioskiem o obniżkę za dany okres. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni do całkowitego zamknięcia lokalu. Początkowo obniżka będzie przyznawana na miesiąc, z możliwością przedłużenia.

W przypadku całkowitego zaprzestania działalności prowadzonej na dzierżawionym gruncie lub w wynajmowanym lokalu, miasto może zmniejszyć czynsz nawet o 90%, ale nie niżej niż do opłat niezależnych od wynajmującego/wydzierżawiającego. Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, mogą również złożyć wnioski o obniżki. Dotyczy to także prowadzących ogródki gastronomiczne. 

Ulgi w spłacie należności

Możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. Wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać dopiero po powstaniu zaległości.

 

Zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe

 

Podatek od nieruchomości dla firm – do zapłaty później

Warszawscy radni podjęli decyzję o przedłużeniu o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości, które przypadają na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości następuje z mocy prawa bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.
 
Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?
 
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (organizacje i stowarzyszenia kościelne, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, partie polityczne, samorządy zawodowe), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią.
Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty.
Podatnik, aby uzyskać pomoc, powinien wystąpić z wnioskiem, który wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki domyślnej ePUAP Urzędu: /UMSTWarszawa/skrytka lub na adres e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.

 

Opłaty za użytkowanie wieczyste – odroczenie

Miasto proponuje odroczenie przedsiębiorcom płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 r. Pismo w tej sprawie trafiło już do wszystkich dzielnic, by korzystały z tej formy wsparcia dla lokalnych firm. Możliwość przesunięcie płatności opłaty przewiduje ustawa przegłosowana przez Sejm 28 marca 2020 r.

Opłaty za odpady 

Jeśli przez cały miesiąc na terenie firmy/lokalu/nieruchomości nie będą powstawały odpady (zamknięty lokal, zawieszona działalność), to nie powstanie obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie nimi. W tym przypadku właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację dot. gospodarowania odpadami. Deklarację można złożyć elektronicznie za pomocą platformy ePUAP2. Więcej informacji dostępne na https://warszawa19115.pl/-/deklaracje

 

Pomoc najemcom ogródków gastronomicznych

Miasto oferuje pomoc przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty. Wsparcia w tym zakresie udzielają Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic (dla dróg lokalnych).

Bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formie on-line

#Academy_Smolna to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, niezależnie od dojrzałości biznesowej. Więcej informacji: http://firma.um.warszawa.pl/doradztwo-indywidualne-academy_smolna/.

Bezpłatne wsparcie przy zakładaniu firmy

Punkt Informacyjny Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku w CEIDG. Aby uzyskać wsparcie należy wysłać e-mail na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl lub zadzwonić – tel. 22 443 22 17.

„Nie pozwolę ci się zamknąć” 

To ogólnopolska kampania Krajowej Izby Gospodarczej realizowana w ramach projektu KIG #SolidarnizBinzesem. Jej celem jest popularyzacja idei finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw, którym grozi upadłość. 

Wystarczy przekazać właścicielowi swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kawiarni czy pizzerii itp. wsparcie finansowe w postaci zaliczki. Wpłacona dziś kwota pomoże mu pokryć bieżące koszty działalności, natomiast realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych.

Jak można pomóc mikroprzedsiębiorcom?

1.    Skontaktuj się z mikroprzedsiębiorcą, którego chcesz wesprzeć (mail/telefon/ media społecznościowe).

2.    Określ, za jaką usługę/towar chcesz zapłacić.

3.    Ustal, jak możesz przekazać zaliczkę (przelew, płatność kartą, gotówka).

4.    Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę/towar.

5.    Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy, w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie zapłaty.

Warto pamiętać, że:

1.    Przyjęcie zaliczki to umowa gwarantująca, że w przyszłości otrzymasz usługę/towar. Zarówno Ty, jak i sprzedający możecie się z niej wycofać. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona.

2.    Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem 6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – 3 lat.

Cała akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu i kontakcie klienta i mikroprzedsiębiorcy.  Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) nie pośredniczy w tej relacji. Więcej informacji na stronie www.kig.pl

Warszawa w dobie pandemii – jak pomagamy

Mieszkańcy i miasto łączą swoje siły w walce z koronawirusem, niosąc pomoc osobom najbardziej potrzebującym, wspierając personel medyczny i służby, które przeciwdziałają epidemii. Realizowane działania mają różnorodny charakter i formę, ale łączy je troska o ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo.

Wsparcie dla lokalnych projektów

Żeby realizować ważne dla społeczności czy sąsiadów projekty, można składać wnioski o wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej, która polega na partnerskiej współpracy z miastem. Wniosek może złożyć minimum dwóch mieszkańców lub organizacja pozarządowa. Tak zrobili mieszkańcy Wawra, dla których materiały niezbędne do szycia maseczek ochronnych zakupił urząd dzielnicy. Z kolei mieszkańcy zajmą się kolportażem materiałów, szyciem i dostawą gotowych maseczek do osób potrzebujących. Wolontariusze z tej dzielnicy uszyli już 5 tys. maseczek, które trafiły m.in. do Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniki Budzik, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, Schroniska dla nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy. Z inicjatywy lokalnej „Wawer szyje maseczki dla seniorów” powstaje kolejnych 3 tysiące sztuk, które zostaną przekazane seniorom.

Warszawiacy szyją maseczki

Mieszkańcy Warszawy pokazują sąsiedzką solidarność i organizują wzajemną pomoc.

 • Na Bielanach Stowarzyszenie „Nasze Młociny” dostarczyło do skrzynek sąsiadów ponad tysiąc zestawów antywirusowych (maseczka i rękawiczki).
 • Do podobnego przedsięwzięcia przygotowują się mieszkańcy Żoliborza, zorganizowani wokół Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL).
 • Wolskie Centrum Kultury, którego trzy filie działają jako MAL-e, wspiera akcję Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego „Stołeczne Szycie Maseczek”, udostępniając maszyny do szycia. Pracownicy Wolskiego Centrum Kultury zawożą także gotowe maski do szpitali, przychodni i ośrodków pomocy społecznej.
 • MAL we Włochach, filia dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej, zbiera potrzebne materiały dla sąsiadek, które szyją maseczki dla seniorów.
 • Pomaga też „Kredens Pod Oknami”, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej na Pradze-Północ, prowadzony przez organizację pozarządową przy wsparciu środków miejskich. Obecnie funkcjonuje jako magazyn materiałów do szycia i gotowych maseczek.
 • W ramach akcji „Targówek szyje maseczki” zainicjowanej przez mieszkańców tej dzielnicy, przekazano już ponad 8,5 tys. maseczek do placówek opiekuńczo-leczniczych, organizacji pozarządowych i służb bezpieczeństwa. W kolejnym etapie akcji maseczki będą rozdawane seniorom, mieszkającym na terenie dzielnicy.

„Warszawa Wspiera” – system pomocy w dzielnicach

Na początku kwietnia został uruchomiony miejski system „Warszawa Wspiera”. Na terenie każdej dzielnicy działają specjalne zespoły, które pomagają osobom pozostającym w dobrowolnej izolacji – najbardziej narażonym na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby COVID-19 – a więc przede wszystkim osobom starszym. Aktualnie pod opieką systemu „Warszawa Wspiera” znajduje się prawie 600 osób, które otrzymują wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak robienie zakupów, wyrzucanie śmieci czy wyprowadzanie psa. Dzielnicowe zespoły współpracują z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, a ich działania uzupełniają system pomocy społecznej. W pracę zespołów „Warszawa Wspiera” są zaangażowani pracownicy urzędu oraz przeszło 500 wolontariuszy z organizacji pozarządowych, które współpracują z miastem. Zespoły przyjmują zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące osób potrzebujących wsparcia. Numery kontaktowe do każdego z dzielnicowych zespołów są dostępne na Miejskim Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl w zakładce „Wsparcie mieszkańców”.

Jak pomagać – propozycje wolontariatu

Osoby, które chcą wspierać seniorów i innych potrzebujących, mają możliwość zaangażowania się w wolontariat. Do współpracy zapraszają m.in. Fundacja Legii, Pogotowie Harcerek i Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Fundacja Kreatywni w działaniu, a także dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na Miejskim Portalu Wolontariatu ochotnicy.waw.pl.

Zamieszczane są tam również informacje dla darczyńców – firm, organizacji i osób prywatnych, które chcą wspierać działania Warszawy i miejskich instytucji, w tym szpitali. Na portalu publikowane są też propozycje wolontariatu związane z bezpośrednią pomocą dla osób dotkniętych aktualną sytuacją epidemiczną oraz w innych obszarach. Propozycje, które dotyczą m.in. kultury, edukacji czy środowiska mają przede wszystkim formę e-wolontariatu, co pozwala na udział w nich, mimo panującej epidemii.

W stanie epidemii pomagajmy razem

Prezydent Warszawy i Warszawskie Metro przekażą słodkie upominki do domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Miasto zachęca także do społecznych inicjatyw.

Warszawa przekaże 200 kg krówek, 5000 lizaków, 3000 pudełeczek ze śliwkami do miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich filii, czyli 50 punktów. Na 25. rocznicę uruchomienia warszawskie metro przygotowało słodkie podarunki dla mieszkańców. Jednak w związku z sytuacją epidemiczną i odwołaniem miejskich wydarzeń m.in. otwarcia dla pasażerów kolejnych trzech stacji na Woli, słodycze trafią do dzieci, wychowujących się w stołecznych placówkach.

Wychowawcy zatrudnieni w placówkach zapewniają całodobową opiekę i wychowanie niemal 700 dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców. W czasie stanu epidemii podopieczni z dnia na dzień pozbawieni zostali bezpośredniego kontaktu z rodzicami. Wychowawcy każdego dnia mierzą się z trudnymi emocjami wychowanków oraz wspierają dzieci w procesie edukacji na odległość. 

Darczyńcy wspierają Warszawę

Do tej pory setki firm, organizacji i osób prywatnych wsparły m.st. Warszawę i instytucje miejskie, w tym szpitale. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom pomoc otrzymują potrzebujący, stołeczne jednostki oraz personel medyczny. Wśród darczyńców znajdują się urzędy, lokale gastronomiczne, galerie handlowe, stowarzyszenia, fundacje, studenci, uczelnie, placówki oświatowe, firmy działające w różnych branżach. Przekazali oni m.in. maski ochronne i filtry, rękawiczki, kombinezony, ochraniacze na buty, taśmy uszczelniające połączenia, środki czystości i ręczniki papierowe, przyłbice, urządzenia do opryskiwania, kosmetyki, darowizny pieniężne, zgrzewki wody i napojów, obiady oraz udostępnili samochody.

Przykładowo, Veolia Energia Warszawa wraz z Fundacją Veolia przekazała 125 tys. zł, które stolica przeznaczy na posiłki dla lekarzy i ratowników oraz paczki żywnościowe dla najuboższych i seniorów oraz na potrzeby środków bezpieczeństwa w szpitalach i podmiotach miejskich. Firma deweloperska Cordia przekazała 500 tys. zł na paczki żywnościowe. Z kolei fundacja TVN – nie jesteś sam wpłaciła 100 tys. zł darowizny dla Szpitala Wolskiego.

Dzielnice również otrzymują wsparcie od różnych podmiotów i zaangażowanych mieszkańców – to nie tylko wartościowe rzeczy czy pożywienie, np. ciepłe posiłki dla bezdomnych, sprzęt komputerowy i środki ochronne, ale również usługi, pomoc fizyczna oraz logistyczna.

Miasto zachęca do społecznych inicjatyw wszystkich, którzy mogą pomóc w czasie trwającej epidemii Covid-19. Priorytetami są między innymi:

 • żywność i woda, potrzebne osobom ubogim i bezdomnym - dary te będą dystrybuowane za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych,
 • gotowe posiłki dla personelu medycznego, które będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych,
 • gotowe posiłki i paczki żywnościowe dla seniorów trafią do potrzebujących za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych lub podmiotów, opiekujących się powstańcami,
 • środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i podmiotów opiekuńczo-leczniczych: jednorazowe maseczki, gogle, rękawice, płyny do odkażania - będą kierowane do szpitali i innych podmiotów leczniczych, Domom Pomocy Społecznej i innym potrzebującym.

Oprócz wymienionych głównych potrzeb, Warszawa przyjmie każdą inną pomoc – stołeczne jednostki i biura zadbają o dystrybucję podarunków. Organizacje oraz mieszkańcy mogą wysłać propozycję wsparcia na adres darczyncy@um.warszawa.pl z krótkim opisem tego, co może zostać przekazane.

Spis darczyńców znajduje się na Miejskim Portalu Wolontariatu.

Urząd Pracy w Warszawie pomaga

Przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki i dofinansowanie z Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Mikroprzedsiębiorcy mogą wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5000 zł. Pożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Na wniosek może zostać umorzona, pod warunkiem jednak, że wnioskujący nie zmniejszy stanu zatrudnienia przez trzy miesiące. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa. Więcej informacji

Dofinansowanie przy spadku obrotów

Przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione lub organizacje pozarządowe mogą wystąpić o dofinansowanie. Wsparcie będzie przyznawane tym podmiotom, które w stosunku do minionego roku zanotowały spadek obrotów o minimum 30%. Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie trzy miesiące, a jego poziom będzie uzależniony od skali spadku obrotów firmy.

Nabór wniosków na dofinansowanie rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa do 12 maja. Wnioski będzie można przesyłać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl lub tradycyjnie, pocztą na adres urzędu.

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia

·         Zasady dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw

·         Zasady dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników

·         Zasady dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji mogą skorzystać z infolinii 22 836 83 28 lub 693 397 108. Mogą się także kontaktować ze stołecznym urzędem pracy, pisząc na adres: tarcza@up.warszawa.pl

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Osoba, która posiada profil zaufany lub podpis elektroniczny dokonuje rejestracji za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl. Jeżeli wystąpią problemy z wypełnieniem formularza to pod numerem 19 524 można uzyskać poradę, pomoże także  film instruktażowy.

W przypadku trudności z dokonaniem rejestracji online można także zadzwonić do placówek Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

•        przy ul. Grochowskiej 171 B; tel. 22 391 13 00 wew. 312 lub 313,

•        przy ul. Ciołka 10 A; tel.  22 836 71 70 lub 22 877 73 50.

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, ale posiadają konto elektroniczne w banku mogą założyć profil bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Urząd Pracy m.st. Warszawy wprowadził także możliwość rejestracji drogą tradycyjną, papierową. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy lub odebrać przed głównymi siedzibami urzędu – przy ul. Grochowskiej 171B oraz przy ul. Ciołka 10A. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów (lista poniżej) należy wysłać pocztą na jeden z powyższych adresów lub wrzucić do specjalnej skrzynki, która będzie przed urzędem dostępna.

Ważne: wnioski oraz wszystkie niezbędne dokumenty (tylko ich kserokopie!) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Datą rejestracji będzie data wpływu dokumentów do urzędu, nie data wysyłki.

Z tej formy rejestracji będą mogły także korzystać bezrobotne osoby niepełnosprawne.  

Szczegółowe informacje i dokumenty, których kserokopie należy dołączyć

Warszawa wspiera ofiary przemocy domowej

Konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. Stolica nieprzerwanie świadczy pomoc ofiarom przemocy.

Na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych: numerach telefonów zaufania, bezpłatnej pomocy prawnej, wsparciu psychologicznym, miejscach pomocy w najbliższej okolicy. W związku z epidemią koronawirusa, placówki funkcjonują z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych.

Strona jest również przetłumaczona na język angielski. Informacje na temat pomocy dostępnej w stolicy można również uzyskać pod numerem telefonu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115 – czynnego całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Wsparcie organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie udzielają konsultacji przez telefon oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Informacje, dotyczące oferty pomocowej realizowanej przez NGO, dostępne są na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa.

Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej

Pracownicy socjalni, asystenci rodzin czy psychologowie z warszawskich ośrodków pomocy społecznej monitorują sytuację członków rodzin, w których dochodziło do przemocy, np. kontaktując się z nimi telefonicznie. OPS zapewniają dyżury specjalistów oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy domowej.

Miejsca schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Obecnie możliwe są przyjęcia do:

 • Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (WOIK), ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. 514 202 619 (czynny całodobowo). WOIK wprowadził procedurę, która dotyczy pracowników ośrodka i osób, korzystających z usług jednostki. Osoby te są na bieżąco informowane o zaleceniach, a opuszczanie hostelu jest ograniczone wyłącznie do załatwienia spraw życiowych (np. zakup żywności, wyjście i powrót z pracy).
 • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW), adres utajniony, tel. 22 828 38 26, telefon interwencyjny: 600 07 07-17 (czynny całodobowo). Placówka prowadzona jest przez organizację pozarządową Fundację Centrum Praw Kobiet. W ośrodku odbywają się przyjęcia interwencyjne – w takim przypadku nowo przyjęte podopieczne są objęte 14-dniową kwarantanną w wydzielonych odrębnych pomieszczeniach placówki.
 • Uzyskanie schronienia możliwe jest również w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”, ul. Chlubna 9A/9D, tel. 604 930 292 (czynny całodobowo). Jednostka przyjmuje nowe osoby. Osoby przyjmowane do ośrodka muszą uzupełnić ankietę dotyczącą m.in. stanu zdrowia i kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem.

Zachęcamy do pomocy w rozpowszechnianiu specjalnego plakatu informacyjnego. Można to zrobić elektronicznie lub też drukować i umieszczać w przestrzeni publicznej, np. w widocznym miejscu w sklepach. Pobierz plakat

Podczas epidemii Warszawa pomaga w dożywianiu uczniów

Szkolne stołówki są zamknięte, ale dzieci z najbiedniejszych rodzin nadal mogą otrzymać ciepły posiłek. 2000 uczniów otrzymuje paczki żywnościowe, na Pradze-Północ otwarto szkolną kuchnię, która wydaje obiady. Władze stolicy zapewniają: żaden potrzebujący uczeń nie będzie głodny.    

Ratusz zobowiązał burmistrzów dzielnic do monitorowania potrzeb uczniów, a także uruchomienia szkolnych kuchni, jeśli zwiększy się liczba chętnych na ciepłe posiłki. Tak zrobiono w dzielnicy Praga-Północ, gdzie zgłoszono zapotrzebowanie na obiady dla 40 uczniów. Dzielnice sprawdzą też, czy w wyniku pandemii koronawirusa nie wzrosła liczba dzieci, którym pogorszyła się rodzinna sytuacja materialna.

Do stołecznych OPS-ów mogą zgłaszać się osoby, które wnioskują o pomoc finansową na zakup żywności, a wcześniej z takiej formy pomocy nie korzystały. Ośrodki udzielają pomocy adekwatnie do potrzeb i możliwości. Dożywianie dzieci organizowane jest również przez organizacje pozarządowe, które prowadzą placówki wsparcia dziennego (np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci). Decyzją wojewody działalność takich placówek jest zawieszona, ale organizacje są w kontakcie z rodzinami i w miarę swoich możliwości przekazują potrzebującym żywność.

W Warszawie tym roku szkolnym prawie 5 tys. uczniów korzysta z dofinansowanych w całości lub częściowo posiłków. O takiej pomocy decyduje dyrektor placówki, po zapoznaniu się z sytuacją rodzinną dziecka. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczanych jest około 5 mln zł rocznie. Dla części uczniów – około 2 tys. – przygotowywane są paczki z półproduktami, z których można przygotować w domu posiłki na cały tydzień.

Uczniowie z rodzin w najtrudniejszej sytuacji finansowej korzystają również z programu „Posiłek w szkole i w domu” – w tym roku w Warszawie zakwalifikowano do niego blisko 2,5 tysiąca osób. Pracownicy socjalni są w kontakcie z rodzinami i na bieżąco reagują na

zgłaszane potrzeby. Obecnie w przypadku części dzieci zmieniono posiłek w szkole na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

Miasto zachęca także firmy i sponsorów, by wspierali dożywianie najbardziej potrzebujących. W przyszłym tygodniu w Warszawie ruszy akcja „Obiad dla ucznia” – dzięki  finansowemu wsparciu Unilever/Algida udało się ufundować 4000 obiadów dla uczniów jednej ze stołecznych szkół.

Procedury skuteczną bronią przeciwko COVID-19

Szybka reakcja personelu oraz przestrzeganie procedur zapobiegły rozprzestrzenieniu się wirusa w DPS przy ul. Dickensa.

Zarażona koronawirusem mieszkanka została przyjęta do miejskiego Domu Pomocy Społecznej z prywatnej placówki. Dyrekcja DPS przy ul. Dickensa nie była poinformowana, że przyjęta podopieczna została wcześniej poddana testowi w związku z podejrzeniem COVID-19. Wynik testu okazał się pozytywny.

Dyrekcja DPS-u natychmiast podjęła kroki względem osób, które miały kontakt z zakażoną – jedną podopieczną odizolowano na kwarantannie, pracownicy zostali poddani kwarantannie w domach lub w placówce. Wszyscy zostali zgłoszeni do sanepidu, mają wykonywane testy.

W DPS-ie zaostrzono reżim sanitarny. Mieszkańcom i pracownikom, przed wejściem do placówki, regularnie mierzona jest temperatura. Obowiązków nie mogą podjąć pracownicy, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę. Placówka ma zapewnioną wystarczającą liczbę leków, środków ochrony osobistej i wyżywienie. Posiłki serwowane są w pokojach, zawieszono zajęcia grupowe. Przestrzega się zasady częstego mycia rąk i dezynfekcji. Cały czas obowiązuje zakaz odwiedzin.

Nowe zasady pracy DPS-ów

Miasto wprowadziło nowy system pracy w tych placówkach. Opiekunowie pracują w trybie zmianowym w taki sposób, by zmiany nie spotykały się ze sobą. Pracownicy będą badani na dzień przed powrotem na kolejny, 14-dniowy dyżur. Miasto kupi usługę 4 tysięcy badań diagnostycznych dla pracowników DPS na wykrycie zakażenia COVID-19, które będą wykonywać dwa prywatne laboratoria.

Niedługo DPS-y otrzymają kupione z rezerwy kryzysowej miasta jednorazowe środki ochrony oraz 4 tys. maseczek wielorazowych.

Warszawskie DPS-y zapewniają 1850 miejsc dla osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i/lub niepełnosprawności. Okolice 19 warszawskich DPS-ów są dezynfekowane. Ozonowanie jest powtarzane co kilka dni.

Stolica kupi testy i uruchomi 13 mln zł na środki ochrony

Warszawa przeznaczy dalszych 13 mln zł na kolejne zakupy wyposażenia ochronnego. Rozpoczęliśmy też procedurę zakupu usługi 4 tys. badań laboratoryjnych dla pracowników DPS. 

Kolejna transza zakupów to m.in. 100 tys. fartuchów jednorazowych, 200 tys. maseczek, 300 tys. rękawiczek, 50 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 70 tys. półmasek i 100 tys. ochraniaczy na głowę i buty.

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do miejskich szpitali i przychodni, a także do domów opieki społecznej, ośrodków pomagających osobom bezdomnym oraz wolontariuszom wspierającym m.in. seniorów.

Warszawa ogranicza wydatki na marketing

W związku z epidemią koronawirusa i zmianami w finansach miasta w 2020 r., stolica ogranicza również wydatki planowane na działania informacyjne i komunikację społeczną.

W budżecie miasta znajdują się środki na edukację, komunikację miejską, inwestycje, ale również na działania informacyjne i prowadzenie dialogu z mieszkańcami. To m.in. w ramach konsultacji społecznych warszawiacy wskazują jakie działania są niezbędne, aby stolica zmieniała się na lepsze.

Budżet Biura Marketingu Miasta miał wynosić w 2020 r. 26 mln zł, ale został okrojony do 21 mln zł. Z kolei Centrum Komunikacji Społecznej z planowanych 14,3 mln zł otrzyma 11,3 mln zł. Łącznie ograniczenia w budżecie tych biur wyniosły 8 mln zł.

Budżet obywatelski, Karta Warszawiaka, „Ochotnicy Warszawscy”

W strukturze miasta znajduje się Centrum Komunikacji Społecznej (CKS), którego budżet na 2020 rok wynosi 11,3 mln zł. W ramach tych funduszy znajdują się:

- rezerwa na realizację pomysłów mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej,

- środki na rozwój sieci Miejsc Aktywności Lokalnej,

- budżet na działania, związane z różnorodnością i równym traktowaniem oraz edukacją samorządową i żywieniową dzieci i młodzieży.

Mieszkańcy Warszawy znają działalność CKS także w związku z budżetem obywatelskim – biuro odpowiada za koordynację w skali całego miasta procesu naboru, oceny i głosowania nad zgłaszanymi przez mieszkańców projektami. To w CKS rozwijany jest również program Karta warszawiaka i Karta młodego warszawiaka, z których korzysta kilkaset tysięcy mieszkańców stolicy. Biuro odpowiada także za rozwój wolontariatu w miejskich instytucjach i wspieranie tej formy zaangażowania społecznego na terenie całej Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy Warszawscy”.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Do zadań CKS należy m.in. wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności na rzecz mieszkańców. W tym celu pod auspicjami CKS działa Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które organizuje setki darmowych szkoleń, seminariów, konsultacji i porad prawnych dla NGO oraz prowadzi portal internetowy warszawa.ngo.pl. Miasto przeznacza również dotacje na rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych, niezbędny sprzęt dla NGO i organizuje Nagrodę S3KTOR, czyli konkurs na najlepszą inicjatywą pozarządową.

Centrum Wielokulturowe i konsultacje społeczne

CKS finansuje działanie Centrum Wielokulturowego na warszawskiej Pradze – otwartego dla wszystkich mieszkańców miejsca, gdzie swoje działania prowadzą organizacje zrzeszające i działające na rzecz migrantów, organizowane są debaty, wystawy i lekcje, dotyczące wielokulturowości. W Centrum mieszkający w Warszawie cudzoziemcy mogą uczyć się bezpłatnie języka polskiego, zasięgnąć porady prawnika czy doradcy zawodowego.

Jednym z bardziej rozpoznawalnych działań CKS jest wspieranie miasta w konsultacjach społecznych. Co roku biuro samodzielnie organizuje lub pomaga innych jednostkom i dzielnicom w organizacji kilkudziesięciu procesów konsultacyjnych, w ramach których mieszkańcy Warszawy mogą wyrazić swoją opinię na temat planowanych w mieście działań – podczas spotkań, warsztatów i z użyciem różnych narzędzi internetowych.

CKS koordynuje również współpracę naukową miasta i uczelni wyższych oraz uczestniczy w pracach zespołu, przyznającego nagrody za najlepsze prace dyplomowe o Warszawie.

Działania Centrum Komunikacji Społecznej w dobie epidemii

Obecnie CKS we współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami nadzoruje system „Warszawa Wspiera", adresowany do osób starszych i potrzebujących, które przebywają w dobrowolnej izolacji. Zespoły dzielnicowe, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy, docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, aby zrobić zakupy żywności, leków, środków higienicznych. Analogiczna pomoc w ramach systemu „Warszawa wspiera” dotyczy również osób, przebywających na kwarantannie.

Centrum Komunikacji Społecznej odpowiada także za kampanię „Pomoc sąsiedzka”. Jej celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, zwłaszcza seniorów, którzy w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych. Przygotowane w CKS materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Działania Biura Marketingu Miasta

Do zadań Biura Marketingu Miasta (BMM), z budżetem na 2020 rok w wysokości 21 mln zł, należy prowadzenie polityki informacyjnej i promocyjnej Warszawy, koordynacja i nadzór nad badaniami dla urzędu, organizacja imprez i wydarzeń miejskich. Także przygotowanie i realizacja oraz zlecanie analiz, które dotyczą działań Warszawy w różnych obszarach i mają na celu obrazowanie stanu społeczności lokalnej, aby wspomagać realizację różnorodnych zadań miasta. Jednym z najważniejszych badań przeprowadzanych cyklicznie jest „Barometr Warszawski”, który jest ważnym źródłem danych o mieście, warszawiakach i nastrojach społecznych.

Bieżące informowanie mieszkańców

Prowadzenie serwisów internetowych oraz profili społecznościowych miasta zapewnia mieszkańcom dostęp do bieżących informacji o Warszawie, najważniejszych wydarzeniach, np. rekrutacji do szkół i przedszkoli, gospodarce odpadami, inwestycjach, transporcie publicznym, działalności placówek medycznych, ośrodków kultury, sportu. Biuro odpowiada za organizację wydarzeń z udziałem prezydenta m.st. Warszawy, utrzymywanie kontaktów z mediami oraz przygotowanie materiałów informacyjnych.

BMM koordynuje również działania informacyjne prowadzone przez inne miejskie biura i jednostki oraz odpowiada za spójny przekaz. Przykładem tych działań są kampanie na różnych nośnikach reklamowych i w mediach, dotyczące wieczystego użytkowania, prawidłowej segregacji odpadów, dofinansowania na wymianę starych pieców, darmowych miejsc w żłobkach.

Do zadań biura należy także nadzór nad wykorzystywaniem herbu, który jest znakiem zastrzeżonym oraz nadzór nad prawidłowym użyciem znaku promocyjnego i barw miasta. BMM odpowiada za budowanie marki Warszawa i promocję miasta, by były spójne ze strategią Warszawa2030.

Środki ochrony dla Caritasu

Warszawski Caritas oraz placówka opiekuńcza przy ul. Bobrowieckiej otrzymały dziś partię sprzętu do ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki.

Dodatkowo do placówki przy Krakowskim Przedmieściu Warszawa może skierować pracowników z dziennych domów opieki finansowanych przez miasto, które teraz są zamknięte. Pracownicy Caritasu, oczekujący na wyniki testów, mogą korzystać z pokoi przygotowanych w miejskich szkolnych bursach. 

Od wybuchu epidemii miasto przekazało ponad 20 stowarzyszeniom i organizacjom prowadzącym działania na rzecz potrzebujących lub bezdomnych ponad 7 tys. maseczek, 11,5 tys. rękawic, blisko 700 litrów płynu do rąk i 300 litrów płynu dezynfekującego, a także przyłbice i fartuchy ochronne. W najbliższym czasie następne partie sprzętu zostaną przekazane kolejnym organizacjom.

Warszawa kupuje dodatkowe łóżka na OIOM-y

Zakup 30 łóżek do intensywnej terapii to kolejne wsparcie Warszawy dla placówek służby zdrowia. Środki z rezerwy celowej miasta zostały m.in. przeznaczone na zakup 30 stanowisk intensywnej terapii oraz urządzeń do dezynfekcji.

Na jedno stanowisko składa się specjalistyczne łóżko OIT, respirator stacjonarny, kardiomonitor, stacja pomp infuzyjnych, ssak elektryczny.

Koszt zakupu jednego stanowiska to około 230 tys. zł. Sprzęt dostarczany jest etapowo. Urządzenia będą uruchamiane w przypadku pełnego wykorzystania standardowo dostępnych stanowisk intensywnej terapii w miejskich szpitalach.

Miejsca na kwarantannę dla medyków

Warszawa przeznaczy trzy schroniska młodzieżowe do odbywania kwarantanny dla  pracowników służby zdrowia. 

Miasto wytypowało trzy lokalizacje z 43 miejscami (w Śródmieściu i na Woli), w  których zorganizowano tymczasowy pobyt pracowników szpitali. Osoby, które skorzystają ze schronisk młodzieżowych jako miejsca kwarantanny, mają zagwarantowany pobyt w pełni wyposażonym 1-osobowym pokoju z wyżywieniem. Koszt dwutygodniowego pobytu w schronisku jednej osoby wraz z wyżywieniem to 1000 zł – pokryje go miasto.

Medycy, którzy nie chcą narażać swoich rodzin w domach, mogą zgłosić się do bezpośredniego przełożonego. Zgłoszenia będą z kolei przesyłane do miasta, które skieruje medyka do przeznaczonego na ten cel schroniska. Jeśli zajdzie taka potrzeba, miasto zapewni transport większej liczbie pracowników, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

W wypadku zapełnienia się miejsc w schroniskach młodzieżowych miasto ma do dyspozycji 60 w pełni wyposażonych mieszkań udostępnionych samorządowi przez jednego ze stołecznych deweloperów.

Warszawa oferuje pracownikom służby zdrowia także miejsca wytchnienia w ośmiu szkolnych bursach. Mogą tam odpocząć, gdy ze względów bezpieczeństwa nie chcą wracać do swoich domów. Od zaraz może ich przyjąć bursa przy ul. Długiej ze 170 miejscami.

Podobne miejsca miasto od ponad dwóch tygodni zapewniamy dla ratowników medycznych na Woli, Mokotowie i Pradze.

Miejsca odpoczynku są też dostępne dla funkcjonariuszy komendy stołecznej na Woli, Targówku i Pradze-Południe.

Warszawa nie wstrzymuje procedur przetargowych

Rozstrzygane obecnie przetargi cieszą się dużym zainteresowaniem, a oferty są często znacznie niższe od kosztorysów.
 
W czasie epidemii zamówienia publiczne mogą się przyczynić do złagodzenia kryzysu gospodarczego i utrzymania miejsc pracy. Skorzystają na tym zarówno firmy, jak i mieszkańcy.

Warszawa wspiera ludzi kultury

Warszawa uruchamia specjalny, dedykowany otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie ludzi kultury – „Mobilni w kulturze”. Przeznaczamy na ten cel 1 mln zł.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator, który zleci osobom fizycznym – artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom – realizacje: koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych; koncepcji rozwoju kompetencji; koncepcji, dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury. Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować on-line. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób. Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu, a jego wyniki w maju.

Miasto uruchamia również drugi konkurs w ramach wsparcia dla warszawskich księgarń stacjonarnych – „Ulubiona warszawska księgarnia”. Inicjatywa dedykowana jest księgarniom indywidualnym, stacjonarnym i/lub antykwariatom księgarskim – zarówno specjalistycznym, jak i ogólnym – prowadzącym działalność w nie więcej niż 3 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie.  Docenione zostaną trzy księgarnie, a pula nagród wyniesie 40 tys. zł.

W ramach wsparcia dla ponaddzielnicowych instytucji kultury (teatrów, muzeów, innych instytucji):

·         możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych;

·         możliwość zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in. poprzez renegocjację umów z dyrektorami;

·         wpisanie do kontraktów, w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, prezentacji on-line;

·         zmiany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych;

·         pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów. 

W ramach wsparcia dla stypendystów artystycznych miasto proponuje możliwość aneksowania harmonogramów i zakresów działań stypendiów.

Nowa platforma dla restauratorów #WspieramGastro

Warszawa stara się restauratorów wspierać. Właśnie ruszyła pierwsza niezależna platforma internetowa do zamawiania jedzenia na wynos.

Na platformie www.wspieramgastro.warszawa.pl/ każdy restaurator może stworzyć swoje menu i sklep online - oparty na wspólnej domenie. To projekt niezależny od wielkich, sieciowych przedsięwzięć. Tym, co odróżnia tę platformę od innych, jest brak prowizji. Przychód zasila w całości budżet warszawskich przedsiębiorców.

Warszawscy restauratorzy, choć sami w trudnej sytuacji, chcą pomagać lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu. Firmy obecne na platformie #WspieramGastro zadeklarowały, że udzielą znaczących rabatów dla pracowników ochrony zdrowia lub przekażą im posiłki.

Pomoc miasta dla placówek Caritasu

Od początku pandemii miasto wspiera organizacje pomocowe, m.in. Caritas, dostarczając środki zabezpieczenia. Warszawa przekazała już Caritasowi 600 maseczek, 1500 par rękawiczek i 115 litrów płynu do dezynfekcji rąk. Dalsze potrzeby placówek są na bieżąco identyfikowane.

Warszawa podziękowała pracownikom służby zdrowia

Z okazji przypadającego na 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia, przez dwie noce most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki były podświetlone na niebiesko.

W ten sposób Warszawa symbolicznie podziękowała wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich walkę z epidemią koronawirusa.

Skorzystaj ze zdalnej pomocy prawnej

Mieszkańcy mogą znów korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 26 marca adwokaci i radcy udzielają jej zdalnie.

Zmieniają się zasady korzystania podczas epidemii z nieodpłatnych porad obywatelskich i prawnych, udzielanych zdalnie przez adwokatów, radców oraz doradców obywatelskich. Nie trzeba już składać oświadczeń, a z pomocy mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 18 maja, w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zakres pomocy

Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa: pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego i opiekuńczego, celnego, dewizowego i handlowego oraz podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego i mediacji.

Natomiast poradnictwo obywatelskie oferuje wsparcie dotyczące spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.

Od 26 marca pomoc jest udzielana zdalnie i mogą z niej korzystać również osoby wykluczone cyfrowo, bez dostępu do Internetu, wystarczy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115.

Porady są udzielane najczęściej osobom ubogim i bezdomnym, całkowicie niezdolnym do pracy, osobom posiadającym orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, seniorom, kombatantom i weteranom oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Warszawa wspiera organizacje pozarządowe

Miasto podjęło szereg działań, aby pomóc organizacjom społecznym w realizacji zadań na rzecz mieszkańców. Zaproponowaliśmy zmiany w umowach dotacyjnych i apelowaliśmy o uwzględnienie NGO w rządowej specustawie zwalczania COVID-19.

31 marca 2020 r. Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, które dopuszcza zmianę terminów realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Dokument umożliwia również zmianę warunków ich realizacji, o ile nie zmieni to kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy.

Informacje na ten temat są dostępne na stronie ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci.

Zmiany w umowach dotacyjnych

Miasto zaproponowało NGO aneksy do umów. 11 marca 2020 r. organizacje zostały poproszone o przeanalizowanie możliwości prowadzenia części działań w formie zdalnej oraz przełożenia terminów wydarzeń. Poszczególne zmiany do umów są indywidualnie rozpatrywane przez dyrektorów biur i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: ngo.um.warszawa.pl/rekomendacje-pelnomocniczki-ds-organizacji-pozarządowych

Została również wprowadzona rekomendacja, aby władze dzielnicy i dyrektorzy miejskich biur wprowadzali do umów dotacyjnych z NGO klauzule, które umożliwiają zawarcie aneksów. Umożliwi to uregulowanie zasad, wedle których organizacje pozarządowe będą realizowały zadania publiczne lub część z nich w czasie epidemii.

Stanowisko Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

WRDPP zrzeszająca przedstawicieli organizacji pozarządowych, prezydenta oraz Rady m.st. Warszawy przygotowała dwa apele do Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego, którym jest wicepremier Piotr Gliński. Dotyczą one obecnej sytuacji sektora organizacji społecznych. W swoim stanowisku z 12 marca 2020 r., WRDPP zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w rządowej specustawie, które uwzględnią również organizacje pozarządowe.

Dodatkowo, WRDPP w kolejnym apelu z 24 marca 2020 r., zwracała uwagę na brak możliwości wypełnienia przez NGO ustawowego obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz elektronicznego podpisania dokumentu przez zarząd organizacji w terminie do 31 marca 2020 r.

Ulgi w zapłacie czynszu za najem miejskich lokali

Organizacje pozarządowe, które wynajmują lokale z zasobów Warszawy, mogą skorzystać z możliwości jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej – obniżka nie może dotyczyć więcej niż 3 miesięcy w okresie 5 lat. Istnieje również możliwość odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty całej należności lub jej części. NGO mogą skorzystać z tego rozwiązania po złożeniu wniosku, ale dopiero w przypadku, jeśli płatności są już opóźnione.

Poniżej informacja, którą miasto przekazało organizacjom pozarządowym 23 marca 2020 r. w tej sprawie: ngo.um.warszawa.pl/możliwość skorzystania z ulg w zapłacie czynszu.

Przedłużony nabór do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Branżowe komisje dialogu społecznego mogą zgłosić kandydatury na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji do 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły na stronie WRDPP, dotyczącej kadencji 2020-2023.

Prace komisji dialogu społecznego

Dzielnicowe i branżowe komisje dialogu społecznego pracują w formie zdalnej. Portal ngo.pl przygotował przegląd aplikacji, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe do organizacji spotkań w trybie on-line.

Konkursy ofert i system małych dotacji odbywają się bez zakłóceń

Terminowo ogłaszamy kolejne konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i ich wyniki. Trwają również nabory w systemie małych dotacji oraz powoływane są komisje konkursowe, których posiedzenia odbywają się zdalnie.

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa zdalnie

Współfinansowane ze środków miejskich SCWOP działa zdalnie, a szkolenia i seminaria odbywają się w formule webinariów. Eksperci centrum udzielają porad i konsultacji telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory internetowe.

Więcej aktualnych informacji dla organizacji pozarządowych: warszawa.ngo.pl oraz ngo.um.warszawa.pl.


Nie znalazłeś informacji?