Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Wstecz

Edukacja, sport, kultura

Przedłużenie kształcenia na odległość

Do 26 czerwca, czyli do końca roku szkolnego, przedłużone zostaje kształcenie na odległość. Może być ono realizowane zdalnie, jak i w inny sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów oraz rodziców, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Kolejny etap przywracania stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych

1 czerwca rozpoczął się kolejny etap przywracania stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych:

 • konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów,
 • zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
 • zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów III klas technikum, 
 • praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.

Od 25 maja najmłodsze dzieci mogą wrócić do szkoły

Uczniowie klas I-III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w stołecznych szkołach podstawowych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom szkół podstawowych i uczniom klas I-III, stolica zakupiła ponad 51 tys. wielorazowych i 45 tys. jednorazowych maseczek, ponad pół miliona par rękawiczek i ponad 9 tys. przyłbic. Ponadto do placówek trafiło również ponad 700 dodatkowych dozowników i 44,6 tys. litrów płynu dezynfekującego. Placówki przed otwarciem zostały posprzątane, usunięto z nich zbędne sprzęty, których nie da się zdezynfekować.

O formule zajęć – zgodnie z wytycznymi MEN – decyduje dyrektor szkoły, w zależności od sytuacji w placówce. Od niego zależy czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia, wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni nauczyciele, wskazani przez dyrektorów.

Zasady bezpieczeństwa

Miasto opracowało również procedury oraz instrukcje, nieuwzględnione w wytycznych rządu. Do klas I-III w szkołach podstawowych nie mogą przychodzić uczniowie jeśli:

 • w domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie,
 • mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C),
 • pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel, kichanie.

Przyprowadzają i odprowadzają je tylko osoby zdrowe.

 • Na jednego ucznia przypada przynajmniej 4 mkw. powierzchni.
 • W zajęciach, w stałej sali, może brać udział 12 uczniów (maksymalnie 14).
 • Każda grupa będzie miała jednego, stałego nauczyciela.
 • Przerwy w zajęciach będą ogłaszane nie rzadziej niż co 45 minut i spędzane tylko pod nadzorem nauczyciela.
 • Zajęcia będą zorganizowane tak, aby grupy się ze sobą nie spotykały.
 • Dzieci będą przychodziły do szkoły w różnych godzinach, wyznaczonych przez dyrektora.
 • Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach, w odległości przynajmniej 1,5 metra od siebie.
 • Nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi.
 • Sale będą wietrzone co godzinę.
 • W zajęciach w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym będą mogły brać udział tylko dwie grupy uczniów, a po każdych zajęciach sprzęt sportowy będzie myty lub dezynfekowany.
 • Będzie można wychodzić na świeże powietrze – jednak tylko przy zachowaniu zasad dystansu.
 • Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. do parku).
 • Będą się odbywały zajęcia świetlicowe (również w innych salach).
 • Stołówki będą działały w trybie zmianowym, a dzieci będą jadły posiłki w różnych godzinach, podzielone na grupy.
 • Dzieciom w szkole będzie badana temperatura – dwa razy w ciągu dnia.
 • Uczniowie będą regularnie myli ręce, w łazienkach powieszono już instrukcje jak to prawidłowo zrobić.
 • Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci` będą musiały przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe.

Rodzice będą mogli przebywać w przestrzeni wspólnej przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu. Ponadto, czas pobytu będzie ograniczony do niezbędnego minimum – rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko, nie powinni spacerować po placówce czy prowadzić rozmów telefonicznych.

Do klas I-III w stolicy uczęszcza obecnie ponad 45 tys. uczniów. Według ankiety przeprowadzonej wśród rodziców ma wrócić 10 proc. uczniów.

Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja uczniowie VIII klas, przygotowujący się do egzaminów, biorą udział w konsultacjach w szkołach podstawowych. Konsultacje są indywidualne lub w małych grupach, do 12 osób. Harmonogram ustalili dyrektorzy w porozumieniu z nauczycielami. Spotkania są dobrowolne i skierowane do uczniów, którzy od 16 do 18 czerwca przystąpią do egzaminów, sprawdzających wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Większość ósmoklasistów zdecydowała się na zdalną, a nie stacjonarną formę spotkania z nauczycielami.

Od 22 maja dla uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji, są dostępne cztery warszawskie internaty zorganizowane w szkołach ponadpodstawowych.

Od 1 czerwca możliwość konsultacji zostanie rozszerzona – dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie też można korzystać z bibliotek szkolnych.

W poniedziałek, 25 maja, zostały również otwarte placówki wychowania pozaszkolnego – Pałac Młodzieży w Warszawie, Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki", Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz ośrodki oświatowo-wypoczynkowe i rehabilitacyjne, które nadzoruje stołeczne Biuro Edukacji. Działalność wznawiają także warszawskie bursy.

Do 30 czerwca zamknięte będą szkolne schroniska młodzieżowe (nr 1, 2 i 3).

Rekrutacja do żłobków rusza 2 czerwca

Harmonogram dotyczy zapisów dzieci do lat 3 do placówek miejskich oraz dofinansowanych przez Warszawę w ramach programu zwiększania liczby miejsc w żłobkach. Proces rekrutacji odbywa się elektronicznie, a wyniki zostaną ogłoszone 10 czerwca.  

Zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji, z miejsca w bezpłatnym żłobku mogą obecnie skorzystać dzieci, które mieszkają z rodzicami/rodzicem na terenie Warszawy oraz mają obowiązkowe szczepienia ochronne lub takie, które ze względów zdrowotnych nie mogą zostać zaszczepione. 

Obecnie w placówkach trwa etap zbierania oświadczeń rodziców, którzy potwierdzają wolę kontynuowania opieki nad dzieckiem – wnioski można wysyłać elektronicznie do 28 maja. 

Zapisy do żłobków od 2 do 7 czerwca  

Po aktualizacji danych w systemie rekrutacyjnym, od 2 do 7 czerwca potrwają zapisy do miejskich żłobków, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek niepublicznych dofinansowanych przez Warszawę. Rodzice przy składaniu wniosku za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego (https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek) mogą wybrać maksimum trzy placówki.  Podczas wypełniania wniosku w portalu, rodzice deklarują jednocześnie, jakie kryteria spełniają lub będą spełniali do czasu przyjęcia malucha do placówki. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji 10 czerwca 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do żłobków na rok szkolny 2020/2021, nastąpi 10 czerwca – informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do placówki zostanie wysłana automatycznym komunikatem systemowym oraz będzie widoczna na koncie rodzica w systemie rekrutacyjnym. 

Od 12 do 18 czerwca do godz. 15:00 rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki – w tym celu należy odesłać drogą elektroniczną stosowną informację zwrotną do żłobka, do którego został zakwalifikowany maluch. Uwaga – jeśli rodzice nie wyślą potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, to wniosek jest odrzucany i nie bierze udziału w procesie rekrutacji do żadnej z placówek wybranych we wniosku. 

19 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków w Warszawie na rok szkolny 2020/2021 jest dostępny pod poniższym linkiem: zlobki.waw.pl/Harmonogram_rekrutacji_2020.pdf  

Informacje dotyczące zasad rekrutacji do żłobków: zlobki.waw.pl/rekrutacja

 

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 zostanie przedłużony.
 
Od 1 czerwca w szkołach będą mogły odbywać się konsultacje z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
 
Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

 

Nowe zasady dotyczące szkół i uczelni

Od 18 maja rząd zmienił zasady dotyczące szkół. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek w Warszawie zostaną podane w najbliższym czasie.

Według wprowadzonych przez rząd zasad będzie możliwe prowadzenie zajęć:

 • praktycznych w szkołach policealnych,

 • rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja mogą zostać otwarte także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną, np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
 

Od 25 maja wróciła możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),

 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Placówki wsparcia dziennego wznawiają działalność

Placówki działają od 25 maja na nowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
 
Ograniczono liczbę podopiecznych w grupach, z zachowaniem minimalnej powierzchni czterech metrów kwadratowych w sali na jedno dziecko i każdego opiekuna. Opieka w placówkach odbywa się w taki sposób, aby opiekunowie i dzieci nie mieszały się między grupami. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą wchodzić do budynku. Spotkania z kadrą opiekuńczą są umawiane z wyprzedzeniem, a podczas samej wizyty rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu.

Podopieczni nie mogą przynosić na zajęcia żadnych przedmiotów oraz własnego jedzenia i napojów. Wychowankowie muszą również dezynfekować swoje telefony komórkowe przy wejściu do placówki oraz zostawiać urządzenia w wyznaczonym miejscu. Użycie telefonu jest dozwolone w sytuacjach wyjątkowych – po otrzymaniu zgody kadry opiekuńczej. 

Na zajęcia nie są przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci i młodzież, których obydwoje rodzice pracują oraz które nie mają sprzętu do nauki zdalnej lub dostępu do Internetu. Ponadto kryterium pierwszeństwa dotyczy również dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz rodzin, które mają trudne warunki lokalowe.

Tak jak w przypadku warszawskich żłobków i przedszkoli, priorytetem dla otwarcia placówek wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz kadrze opiekuńczej. W tym celu miasto dostarczyło do tych instytucji łącznie blisko 10 tys. maseczek, przyłbic, rękawiczek i fartuchów ochronnych oraz około 3 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

 

Kolejne placówki przygotowują się do otwarcia

Placówki wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów:

 • warsztaty terapii zajęciowej,

 • środowiskowe domy samopomocy i klub samopomocy,

 • domy dziennego pobytu

również chcą jak najszybciej wznowić działalność, jednak ze względu na grono podopiecznych potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do nowego reżimu sanitarnego, opracowanie stosownych procedur i zapoznanie z nimi osób, które znajdują się pod opieką ośrodków. Z opieki tych placówek korzystają osoby z niepełnosprawnościami (wzroku, intelektualną), osoby z chorobami współistniejącymi i seniorzy, dlatego ośrodki muszą opracować szczegółowe procedury sanitarne, dostosowane do szczególnych potrzeb swoich podopiecznych.

Przedszkola i żłobki otwarte od 18 maja

Miasto opracowało niezbędne procedury i instrukcje, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa maluchom, rodzicom i personelowi.  

Zasady opieki:

 • zgodnie z wytycznymi rządowymi w jednej grupie w przedszkolu lub żłobku może być maksymalnie 12 dzieci (przy zapewnieniu 4 m² powierzchni na jedno dziecko); 
 • usunięto wszystkie zabawki i sprzęty, których nie da się zdezynfekować. Dzieci nie mogą przynosić ze sobą żadnych przedmiotów i zabawek; 
 • w żłobkach nie wolno zostawiać wózków dziecięcych;
 • do placówek nie są przyjmowane dzieci z rodzin, które przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;
 • przyjęcia do grup odbywają się tylko w określonych godzinach; 
 • zdrowe osoby, przyprowadzające i odprowadzające dzieci, muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe;  
 • w przestrzeni wspólnej rodzice mogą przebywać przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu. Czas pobytu rodziców będzie ograniczony do niezbędnego minimum – rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko, nie spacerować po placówce i nie prowadzić rozmów telefonicznych; 
 • opieka w placówkach jest tak zorganizowana, aby grupy się nie mieszały
 • sale są wietrzone co godzinę, a dzieci pilnowane, aby często myły ręce (m.in. przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza); 
 • leżaczki i łóżeczka do spania są rozstawiane z zachowaniem odpowiedniej odległości, a po odpoczynku dezynfekowane;
 • place zabaw były dezynfekowane, a dzieci będą z nich korzystały wyłącznie w małych grupach, 
 • w przedszkolach i żłobkach nie będzie żadnych zajęć dodatkowych ani imprez okolicznościowych. 

Rodzice otrzymali te instrukcje – również po to, aby przygotować dzieci do nowej sytuacji w placówkach, np. do sytuacji, że personel nosi środki ochrony osobistej.

W żłobkach, już po wejściu do budynku, opiekunowie w przyłbicach codziennie mierzą dzieciom temperaturę i przeprowadzają krótki wywiad z rodzicami lub opiekunami. Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, jeśli ma podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C), pracownik zaobserwuje u niego katar, kaszel, kichanie. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, zostanie ono odizolowane, a rodzice lub opiekunowie zobowiązani do odebrania go niezwłocznie. Ponadto konieczne będzie okazanie wyniku badania, a przed powrotem dziecka do placówki zaświadczenia lekarza, że jest ono zdrowe.

Olbrzymią rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa sanitarnego odgrywają również rodzice i opiekunowie dzieci i przestrzeganie przez nich restrykcyjnych zasad oraz monitorowanie stanu zdrowia rodziny oraz nieprzyprowadzanie dziecka chorego, z objawami przeziębienia.

Warszawa kupiła blisko 3 mln par rękawiczek, ponad 330 tys. maseczek, blisko 22 tys. przyłbic i ponad 3,5 tys. fartuchów. Przed otwarciem żłobków i przedszkoli tereny w ich pobliżu, w tym place zabaw, zostały zdezynfekowane metodą ozonowania. Kierownicy miejskich żłobków wzięli także udział w internetowym szkoleniu z lekarzem na temat ochrony sanitarnej.

Na podstawie przeprowadzonych przez miasto ankiet wśród ponad 70 tys. rodzin chęć oddania dzieci do przedszkoli zgłosiło 24 proc. rodzin, a do żłobków – 34 proc. Oznacza to, że do żłobków trafi ok. 2,8 tys. maluchów, a do przedszkoli ok. 14 tys. dzieci. Zgodnie z rekomendacją rządu w pierwszej kolejności do placówek będą przyjmowane dzieci osób, które walczą z epidemią (służba medyczna, służby mundurowe) oraz pracowników sektora opieki nad dziećmi i przedsiębiorstw, których działalność jest związana z przeciwdziałaniem COVID-19.  

Obecnie miasto może zapewnić opiekę dla 21 tys. dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz ponad 3 tys. maluchów w żłobkach. Jeśli rząd nie złagodzi wytycznych sanitarnych, może być problem z przyjmowaniem kolejnych dzieci.

 

Organizacja pracy przedszkoli w czasie wakacji

Warszawskie przedszkola i „zerówki” zmieniają zasady organizacji opieki wakacyjnej. W tym roku nie będą przyjmować dzieci z innych placówek.

W lipcu i sierpniu dzieci będą mogły przez sześć tygodni uczęszczać do swojego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole. Ze względów bezpieczeństwa placówki nie będą oferowały opieki dzieciom uczęszczającym na co dzień do innych przedszkoli/szkół. Aby pracownicy mogli skorzystać z urlopów wypoczynkowych, placówki zostaną zamknięte przez 2,5 tygodnia.

Pełna informacja dotycząca harmonogramu pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na lipiec i sierpień br. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br. na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.  Procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, bazy noclegowej i obiektów, wydawania posiłków, a także zapewnienia środków ochrony osobistej dostępne są w serwisie gov.pl.

Nowe terminy matur i egzaminów ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy – od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Więcej

Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych

 
 
 
Warszawa przygotowała specjalną wyszukiwarkę „Sięgnij po więcej”, która ułatwi zapoznanie się z ofertą szkół ponadpodstawowych bez wychodzenia z domu. 
 
Na stronie internetowej wyszukiwarka.edu.pl można sprawdzić, co przygotowały na rok szkolny 2020/2021 placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. Narzędzie umożliwia znalezienie szkoły zgodnej z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać:
 • typ szkoły,
 • dzielnicę,
 • typ oddziałów,
 • preferowane języki,
 • przedmioty rozszerzone,
 • przedmioty punktowane. 
Dodatkowo jest możliwość wyboru oddziałów:
 • integracyjnych,
 • dwujęzycznych, międzynarodowych,
 • sportowych i mistrzostwa sportowego.
 Więcej informacji na stronie Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi  w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i doktoranckie, a także legitymacji służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepisy te mają zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje, że ograniczenia w działalności uczelni potrwają do 30 września 2020 r. a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne. Informacje dotyczące funkcjonowania szkół wyższych mają zostać podane w najbliższym czasie.

 

Wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin

Warszawscy uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią oraz wskazówki dotyczące edukacji zdalnej. Uzyskają je telefonicznie w czterech specjalistycznych poradniach.

W Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Obecnie dyżury telefoniczne pełnią:

• Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” – od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-14.00, pod numerem tel. 519 047 372;

• Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” - od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, tel. 500 717 258;

• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 pod numerem tel. 510 205 050, a w soboty i niedziele w godz. 10.00-16.00 pod numerem 519 047 370.

• Działa także Młodzieżowy Telefon Zaufania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Ze specjalistami można się kontaktować od poniedziałku do piątku, w godzinach 15.00-19.00:

 • 27 maja - 570 801 694

 • 28 maja - 667 147 779

 • 29 maja - 574 488 801

 • 1 czerwca - 502 856 44

 • 2 czerwca - 667 147 738

 • 3 czerwca - 570 801 694

 • 4 czerwca - 667 147 779

 • 5 czerwca - 574 488 801

Można również wysłać maila na adres: mtz@mtz.waw.pl.

Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne (kliknij i pobierz numery telefonów i godziny dyżurów). Dyżur w godzinach 9-19.

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy tłumaczą i służą radą (nie rozwiązują konkretnych zadań). Kontakt z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl

Odmrażanie kultury i sportu

Od 18 maja możliwe są m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,

 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Od 30 maja udostępnione ponownie zostaną:

 • siłownie plenerowe, place zabaw, mała infrastruktura leśna.

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,

 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,

 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu,

 • możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów,

 • w  hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness,

 • koncerty plenerowe do 150 osób (uczestnicy muszą zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans).

Wesela i inne uroczystości rodzinne:

Będzie możliwa organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób. Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

Informacje o datach otwarcia m.in. basenów w miejskich ośrodkach sportu podamy wkrótce.

Od 19 czerwca nastąpi częściowe otwarcie stadionów piłkarskich w określonych warunkach sanitarnych:

 • możliwość zajęcia do 25 proc. miejsc na stadionie piłkarskim, 

 • usadzanie osób w sposób zapobiegający grupowaniu się, 

 • stosowanie zasad dotyczących dezynfekcji, zakupu biletów oraz dochodzenia kibiców do stadionu.

Stołeczne muzea znów zapraszają zwiedzających

Warszawskie muzea, zamknięte przez wiele tygodni z powodu pandemii koronawirusa, ponownie zapraszają zwiedzających. Otwarcie planują m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Dom Spotkań z Historią.

Ze względu na bezpieczeństwo gości i personelu placówki wprowadzają nowe zasady zwiedzania, zmieniają się też godziny otwarcia. Pojawiły się dodatkowe zabezpieczenia - płyny dezynfekujące czy plastikowe przegrody.

Uwaga! W pomieszczeniach wystawienniczych zwiedzający powinni mieć zakryte usta i nos.

Ponowne otwarcie warszawski muzeów:

Zachęcamy do obserwowania komunikatów na stronach i profilach społecznościowych placówek - tam zamieszczane są szczegółowe informacje oraz nowe zasady zwiedzania. 

Ośrodki Sportu i Rekreacji otwarte

Ośrodki sportowe, których działalność dopuszczają rządowe wytyczne, są już otwarte. To obiekty, funkcjonujące na otwartej przestrzeni – boiska piłkarskie, warszawskie Orliki i Syrenki (wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne), korty tenisowe, bieżnie oraz infrastruktura przyszkolna. Do 6 czerwca pozostaną zamknięte pływalnie czy hale sportowe.

W ośrodkach sportowych będą musiały być stosowane obostrzenia sanitarne, które dotyczą m.in strefy przemieszczania się, aby uczestnicy i trenerzy rozpoczynający i kończący swoje aktywności fizyczne nie mieli ze sobą kontaktu lub kontakt ten był możliwie najbardziej ograniczony; ustalenia limitów osób, korzystających z kortu tenisowego, gdzie w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż czterech uczestników i jeden trener, natomiast na bieżni lekkoatletycznej będzie obowiązywał jeden tor odstępu między uczestnikami.

Od 18 maja zwiększają się limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

•            na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

•            na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Istnieje możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Od 18 maja będzie także można organizować zajęci w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

•            12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

•            16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

•            24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

•            32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Warszawskie ZOO znów otwarte

ZOO można zwiedzać w godz. 9-18, a w weekendy i święta w godz. 9-19., jednak tylko w części plenerowej. Obowiązuje limit do 3000 osób jednocześnie, a goście powinni zachować dystans.

W ramach I etapu odmrażania zoo, dla gości placówki dostępna będzie część parkowa oraz punkty gastronomiczne, jednak tylko w tzw. ogródkach i na wynos.

Otwarte będą dwa wejścia do zoo – przy ul. Ratuszowej i na wysokości mostu Gdańskiego. Przy każdym będzie funkcjonować jedno okienko kasowe, dlatego zachęcamy gości do kupna biletów bezgotówkowo lub przez internet na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej mPay oraz w biletomatach przy bramach wejściowych. Ceny biletów zostały obniżone – do niedzieli, 31 maja są sprzedawane według taryfy zimowej. Jeśli w danym momencie na terenie ogrodu będzie zbyt dużo osób, kolejni goście będą musieli poczekać przed wejściem.

Zwiedzających obowiązują wszystkie zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych – zakrywanie nosa i ust, zachowanie 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi. Na jednej ławce również będzie mogła siedzieć tylko jedna osoba – wyjątkiem są osoby mieszkające ze sobą. Odwiedzający powinni też pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem do toalet, a także o zachowaniu zasad sanitarnych, np. nie należy dotykać szyb podglądowych i barierek.

W kolejnych etapach placówka powróci do prowadzenia edukacyjnych zajęć dla najmłodszych, organizacji wydarzeń i plenerowych konkursów. Obecnie gry, konkursy i ciekawostki o zwierzętach można śledzić na Facebooku, na profilu Warszawskie ZOO i ZOO Edukacja.

Taras widokowy na XXX piętrze PKiN znów otwarty

Ponownie otworzyliśmy dla gości taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Specjalne procedury umożliwiają bezpieczne podziwianie panoramy miasta.

Na XXX piętro można wjechać codziennie w godzinach 12-20. Goście oczekujący na windę, stoją w bezpiecznych 2-metrowych odstępach. Windy pracują bez obsługi windziarzy, pod dozorem kamer i dyspozytora dźwigów. Pałac Kultury i Nauki zapewnia gościom pełen dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk, a kupując bilety na taras widokowy można także nabyć maski ochronne.

Koncerty Chopinowskie przeniesione do internetu

Koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich nie odbędą się przy pomniku kompozytora. Od 17 maja polscy pianiści będą występować w internecie.  

Recitale zostaną zarejestrowane w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. Starannie dobrane programy koncertów, piękno stanisławowskich wnętrz i ich niepowtarzalna akustyka będą dodatkowymi atutami tych wyjątkowych wydarzeń. 

 Koncert inauguracyjny zagra Karol Radziwonowicz – wybitny pianista, koncertujący od wielu lat w najważniejszych salach muzycznych świata. Koncert w internecie odbędzie się w niedzielę, 17 maja, o godz. 12. Transmisja będzie dostępna na Facebooku, na Youtube i stronach internetowych koncertów chopinowskich i Stołecznej Estrady.

 

Sezon nad Wisłą

W tym roku sezonowe atrakcje nad Wisłą wyjątkowo nie rozpoczną się w maju. Warszawskie Linie Turystyczne zostały zawieszone. Stołeczni radni przedłużyli zakaz picia alkoholu na Bulwarach Wiślanych i plaży Poniatówka do czasu odwołania stanu epidemii!

Żegluga wiślana

Warszawskie Linie Turystyczne zostały zawieszone, przede wszystkim z powodu ograniczeń, związanych z liczbą osób w pojazdach komunikacji miejskiej wprowadzonych przez rząd. Ponadto prognozowany niski stan wody w Wiśle może utrudnić regularną żeglugę. Na Wiśle nie będzie więc póki co promów i statku do Serocka. 

Działania kulturalne i gastronomia

W tej chwili, w związku z ograniczeniami, instytucje kultury, które działają nad Wisłą, są zamknięte do odwołania.  

Mieszkańcy, decyzją rządu, mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu 2 metrów w przestrzeni publicznej. 

Łazienki Królewskie i park w Wilanowie ponownie otwarte

Od 20 kwietnia ogrody Muzeum Łazienki Królewskie i Pałacu Króla Jana III w Wilanowie są otwarte dla odwiedzających.  

Łazienkowskie ogrody są otwarte w dni powszednie w godz. 10-19, a w weekendy i święta w godz. 8-20. Do odwołania zamknięte pozostaną znajdujące się na terenie ogrodów publiczne toalety oraz plac zabaw. Spacerujący muszą zachować odległość 2 m od innych osób i nosić maseczki oraz ograniczyć dotykanie wyposażenia ogrodów.

Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa pozostają zamknięte do odwołania. Zaplanowane w najbliższym czasie wydarzenia nie odbędą się, podobnie jak zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Muzeum zaprasza do kontaktu z kulturą on-line. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych stale pojawiają się nowe treści, pozwalające korzystać z muzealnej oferty. Dla nauczycieli i uczniów udostępniane są materiały do pracy zdalnej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lazienki-krolewskie.pl.

Otwarty został też park przy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zamknięty dla zwiedzających pozostaje pałac, a wszystkie wydarzenia edukacyjne i kulturalne w muzeum zostały odwołane. Spacerować można także po przedpolu pałacu i Morysinie, dzięki bogatym zasobom online: www.wilanow-palac.pl/zasoby_wiedzy.

Schronisko Na Paluchu

Schronisko Na Paluchu stopniowo powraca do normalnego funkcjonowania. Będzie otwierane etapami z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W dalszym ciągu Schronisko Na Paluchu będzie niedostępne dla odwiedzających. Wznowione zostaną natomiast spacery przedadopcyjne, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli poznać psa poza terenem schroniska. Placówka w ramach pierwszego etapu powróci do przyjmowania darów od mieszkańców i firm - początkowo tylko w postaci karmy w oryginalnym opakowaniu.

W następnych etapach Schronisko Na Paluchu uruchomi np. szkolenia dla wolontariuszy, praktyki studenckie, wstęp dla osób z zewnątrz, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Spis zwierząt, które ostatnio trafiły do schroniska dostępny jest na stronie Palucha. Adopcje czworonogów odbywają się w zmienionym trybie.

 

Od 15 maja wolontariusze placówki mogą odwiedzać zwierzęta oraz wyprowadzać psy na spacer.

Zwrot lub wymiana biletów

W sytuacji, gdy wszystkie wydarzenia w miejskich instytucjach kultury zostały odwołane, zachęcamy mieszkańców do przebukowania biletów na inne terminy bądź wydarzenie.

Informujemy, że w każdej placówce przysługuje również możliwość zwrotu biletu. Szczegółowe informacje na temat formy wymiany biletu, zmiany terminu czy zwrotu, znajdują się na stronach poszczególnych placówek kulturalnych.

Zostań w domu z kulturą

Warszawskie instytucje kultury udostępniają wybrane projekty on-line i umożliwiają mieszkańcom stały kontakt z kulturą, bez konieczności wychodzenia z domu.

Pokazy w Multimedialnym Parku Fontann – dostępne online

W tym sezonie mieszkańcy i turyści nie spotkają się na inauguracji pokazów w Multimedialnym Parku Fontann. Zapraszamy do transmisji online, podczas których warszawskie legendy będą interpretować znani polscy aktorzy. Tekstom będą towarzyszyły filmy ze spektakli pokazywanych w latach ubiegłych. Zapraszamy przed komputery w piątek, 1 maja o godz. 19.00. Premiery kolejnych odcinków - w każdy piątek, o godz.19.00.

Zostań w domu kultury 

W czasie epidemii warszawskie domy kultury wciąż dbają o uczestników zajęć i widzów, przenosząc swoją działalność do sieci. Na spragnionych atrakcji czeka ciekawa i bogata oferta.

Przedstawiamy ciekawe projekty on-line wybranych domów kultury:

 • Służewski Dom Kultury w ramach akcji #SDKonline zaprasza dzieci i młodzież na internetowy kurs fotografii, warsztaty plastyczne i warsztaty beatbox,
 • Dom Kultury Zacisze oferuje zajęcia aktorskie i muzyczne, zachęca też do nauki w Studiu Wokalnym Małym i Dużym oraz Studiu Piosenki Rozrywkowej,
 • Centrum Kultury i Aktywności Dzielnicy Targówek na swoim facebookowym profilu zaprasza najmłodszych do domowych eksperymentów, wspólnego muzykowania (Muzakowe Zabawy Domowe), oferuje też zajęcia z jogi,
 • Wolskie Centrum Kultury przygotowało zajęcia dla dzieci i młodzieży (bezpłatny kurs gry na fortepianie, muzyczne spotkania z Panią Rytmiką, zajęcia z języka angielskiego Speak and Play), zaprasza też na zajęcia w ramach Familijnej Galerii Sztuki Współczesnej czy też naukę animacji poklatkowej,
 • Dom Kultury tuPraga przygotował warsztaty plastyczne, muzyczne i z tworzenia kolaży,
 • Bemowskie Centrum Kultury organizuje zajęcia z nauki języka angielskiego oraz interaktywne wykłady w ramach Bemowskich Spotkań Kryminalistycznych,
 • Dorożkarnia przygotowała zajęcia i warsztaty plastyczne dla najmłodszych, zajęcia teatralne, taneczne i z zakresu tworzenia animacji,
 • Wawerskie Centrum Kultury publikuje dla najmłodszych czytanki na dobranoc, zachęca do udziału w internetowej pracowni komiksowej, lekcjach gry na gitarze czy też w warsztatach plastycznych w ramach cyklu Wawerskie Domowe Centrum Kultury,
 • Dom Kultury Kadr angażuje zarówno dzieci jak i rodziców w cykl zajęć „Muzosensorki” oraz w zajęcia szachowe. Można też wziąć udział m.in. w warsztatach grupy teatralnej „Co dalej?”, zajęciach muzycznych „Studio pod pięciolinią” czy tanecznych “Break Academy”,
 • Centrum Łowicka na swoim profilu na Facebooku zaprasza na zajęcia nauki rysunku, malarstwa i technik mieszanych, breakdance, a także do uczestnictwa w kółku architektonicznym czy też zajęciach jogi,
 • Prom Kultury Saska Kępa prowadzi cykl spotkań z cyklu „Nieturyści on-line” (cykl opowieści o podróżach alternatywnych). Na Facebooku Kina Kępa zainicjowano cykl spotkań z twórcami filmowymi,
 • Centrum Kultury Wilanów organizuje m.in. zajęcia taneczne „Break Academy” czy też taniec dla maluszków, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, warsztaty z cyklu „Zrób to sam” i lekcje nauki gry na gitarze.

 

Na stronie www.kulturalna.warszawa.pl oraz Facebooku, na bieżąco aktualizowane są informacje z warszawskiego, wirtualnego świata kultury. Do zwiedzania on-line zapraszają m.in.:

#Zostań w domu, nie wychodź z teatru!
To akcja zainicjowana przez warszawskie teatry w odpowiedzi na ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa. Dzięki tej inicjatywie możemy obejrzeć spektakle on-line, spotkania z aktorkami i aktorami w mediach społecznościowych, mamy okazję na popatrzenie na teatr od kuchni.

TR Warszawa

Teatr Lalka

Teatr Ateneum

Teatr Dramatyczny 

Teatr Studio 

Teatr Lalek Guliwer

Teatr Syrena 

Teatr Żydowski

Wspólnie wspieramy warszawskie teatry

Portal ewejsciowki.pl, który tworzy wspólnotę instytucji kulturalnych i miłośników kultury wysokiej, we współpracy z portalem biletomat.pl, ruszył z ogólnopolską akcją #WspieramKulture:

1.      „Trzymam bilet”

Jeśli posiadasz już bilet na wydarzenie kulturalne, które jednak się nie odbędzie, nie musisz go zwracać. Możesz przebukować bilet na inny termin lub wymienić go na bilet otwarty.

2.      „Kupuję bilety”

Zarezerwuj bilet na nadchodzące wydarzenie jako znak solidarności z artystami, twórcami i wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces tworzenia kultury.

3.      „Podaruj kulturę”

Wiele podmiotów posiada w swoich ofertach voucher, będący biletem otwartym na dowolne wydarzenie. Kupując go swoim bliskim, możesz wesprzeć wybraną instytucję kultury.

4.      „Płacę, ile chcę”

Na portalu ewejsciowki.pl znajdują się darmowe spektakle transmitowane on-line, z możliwością przekazania wsparcia finansowego danej instytucji w modelu "Pay as you want". Cegiełki mają wartość np. 1, 2, 5, 10 czy 20 zł. Do widza należy decyzja czy ogląda spektakl za darmo, czy też zechce wesprzeć daną instytucję małą kwotą. Wpłata nie jest obowiązkowa – link do spektaklu jest ogólnodostępny i zazwyczaj publikowany np. na profilu teatru na Facebooku.

Wszystkie wydarzenia dostępne w modelu dobrowolnych wpłat znajdują się na portalu ewejsciowki.pl. Każdego dnia lista wydłuża się o kolejne interesujące pozycje.

Bieżące informacje, dotyczące akcji #WspieramKulture oraz repertuaru poszczególnych teatrów, które zaangażowały się w tę inicjatywę, znajdują się również na stronie Weź Mnie. Do Teatru na Facebooku.

Działania stołecznych teatrów

Warszawskie teatry podejmują również indywidualne działania, przypominając swoim widzom o różnych możliwościach wsparcia finansowego.

Teatr Syrena uruchomił możliwość zakupu „cegiełek” na rzecz teatru.

Teatr Roma organizuje akcję „Zostań honorowym widzem Teatru Roma”, umożliwiając swoim widzom zakup m.in. imiennej tabliczki na wybranym fotelu czy we foyer teatru, zaproszeń na pierwsze przedpremierowe pokazy nowych tytułów czy ozdobnego Certyfikatu Honorowego Widza Teatru.

Teatr Dramatyczny w ramach akcji #ZmienTerminNieOdwoluj zachęca widzów do zmiany biletu na inny, dowolny termin.

Teatr Rampa oferuje ratunkowy Otwarty Bilet Podarunkowy. Jest to bilet dla 2 osób, który jest ważny do maja 2021 roku i można go wykorzystać na dowolny spektakl.

Teatr WARSawy prosi o wsparcie pod hasłem „Wrócimy z jeszcze większą mocą!”, oferując Bilety Wsparcia.

 

#NieZostawiamCzytelnika  

Miejskie biblioteki publiczne w czasie epidemii są zamknięte. Nie zaprzestały jednak działalności i oferują swoim czytelnikom ciekawe zasoby on-line: warsztaty, wspólne czytanie, quizy i zagadki literackie, gry i zabawy dla dzieci, wideo bibliotekarzy. Stołeczne biblioteki przekazują również (telefonicznie lub mailowo) darmowe kody Legimi do elektronicznej wypożyczalni. Publikują też linki do bibliotek cyfrowych (Wolne lektury, Polona Biblioteki Narodowej, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa) i do miejsc w sieci, w których można za darmo obejrzeć spektakl teatralny, posłuchać muzyki, obejrzeć zapis debaty, zwiedzić wirtualną wystawę, wybrać się w wirtualną podróż czy na spotkanie autorskie.  

Szczegółowe informacje: www.bibliotekiwarszawy.pl oraz w mediach społecznościowych poszczególnych bibliotek dzielnicowych. W kwietniu zaplanowane są wirtualne spotkania autorskie m.in. z Olgą Tokarczuk, która przeczyta swoje stare opowiadania, Grzegorzem Kasdepke, Joanną Olech, Maxem Cegielskim oraz Mikołajem Grynbergiem i Magdaleną Kicińską.

Warszawskie instytucje kultury udostępniają wybrane projekty on-line i umożliwiają mieszkańcom stały kontakt z kulturą, bez konieczności wychodzenia z domu.

Noc Muzeów przełożona

Noc Muzeów odłożona o rok

W związku z pandemią koronawirusa, w trosce o zdrowie warszawiaków i turystów odwiedzających stolicę, Warszawa zdecydowała, że kolejna Noc Muzeów odbędzie się wiosną 2021 r.

Gdyby nie pandemia i związane z nią ograniczenia, 17. Noc Muzeów odbywałaby się w weekend, 16-17 maja. Z powodu trudnej sytuacji związanej z koronawirusem oraz koniecznością utrzymania licznych obostrzeń impreza ta odbędzie się na wiosnę przyszłego roku.

O szczegółach będziemy informować na oficjalnym profilu  Nocy Muzeów w Warszawie. Zachęcamy też do odwiedzania strony  Kulturalna Warszawa.

 

Budżet obywatelski – głosowanie przeniesione na jesień

Warszawscy radni zadecydowali o zmianie harmonogramu obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień.

Etap oceny projektów został wydłużony do 24 czerwca, aby umożliwić przeprowadzenie rzetelnej oceny zgłoszonych projektów. Rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny projektów, zgodnie z nowych harmonogramem, przypada od 24 czerwca do 14 sierpnia. Z kolei głosowanie odbędzie się w dniach 1–15 września, a wyniki ogłosimy 30 września. Projekty wybrane w tej edycji będą realizowane w 2021 roku, o ile sytuacja formalno-prawna i faktyczna, umożliwi ich pełną realizację. Pozostałe zasady regulujące przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie nie zmieniły się.

W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów mieszkańców przeznaczono ponad 83 mln zł.


Nie znalazłeś informacji?