Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Finansowanie kosztów egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

Osoby uprawnione, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W tym celu osoby te powinny złożyć wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy właściwym ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Warszawy (patrz sekcja: Jednostka odpowiedzialna)

Krok po kroku

O sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu może ubiegać się:

a) osoba bezrobotna,
b) osoba poszukująca pracy:

 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,

 • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,

 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,

 • będąca żołnierzem rezerwy,

 • pobierająca rentę szkoleniową,

 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,

 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,

 • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osobą posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,

oraz

c) pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Wymagane dokumenty i załączniki

 • Wniosek dotyczący sfinansowania osobie uprawnionej kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, wraz z uzasadnieniem celowości wnioskowania o sfinansowanie danego egzaminu / licencji w odniesieniu do własnej sytuacji na rynku pracy.

 • Informacja instytucji egzaminującej/wydającej licencję dotycząca sfinansowania osobie uprawnionej, zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 • Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji.

 • Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji.

 • Opis planowanego przedsięwzięcia - w przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Kancelarie Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Erazma Ciołka 10A
pok. nr 15
01-402 Warszawa
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171B
pok. nr 1
04-111 Warszawa
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa
tel.: 19524
faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10A
01-402 Warszawa

tel. 19 524
faks: 22 837 33 40
e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl

Obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa

fax: 22 813 21 05

e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 • Sfinansowaniu podlegają koszty egzaminu przeprowadzanego przez instytucje lub organizacje do tego uprawnione, a także koszty uzyskania licencji przyznawanych przez instytucje lub organizacje uprawnione do przyznawania licencji w danej dziedzinie.

 • Nie podlegają sfinansowaniu koszty egzaminu / uzyskania licencji, które osoba zdała lub uzyskała bez zgody Urzędu.

 • Realizacja jest możliwa wyłącznie w przypadku dysponowania przez Urząd Pracy m.st. Warszawy środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na ten cel.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?