Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Finansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych?

O sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana

w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna

 • osoba poszukująca pracy:

- będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,z winy pracodawcy

- pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,

- otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

- uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,

- będąca żołnierzem rezerwy,

- pobierająca rentę szkoleniową,

- pobierająca świadczenie szkoleniowe, wypłacane przez pracodawcę,

- będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,

- będąca cudzoziemcem, m. in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadająca zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się.

 • Pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

 • Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy. Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do pośrednika pracy w celu określenia profilu pomocy.

Krok po kroku

 • Wypełnij i złóż wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z załącznikami.

 • Po rozpatrzeniu wniosku pod kątem formalnym otrzymasz zaproszenie do rozmowy kwalifikacyjnej - Urząd Pracy m.st. Warszawy powiadamia osobę bezrobotną w formie pisemnej w terminie do 15 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrywania dokumentów.

 • Otrzymasz powiadomienie o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, a w konsekwencji - o akceptacji lub odmowie sfinansowania studiów podyplomowych - Urząd przesyła powiadomienie w formie pisemnej w terminie do 15 dni roboczych po dniu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

 • W wypadku akceptacji sfinansowania studiów podyplomowych bezrobotny jest zobowiązany do dostarczenia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy aktu notarialnego, w którym wnioskodawca wraz ze współmałżonkiem poddał się egzekucji w trybie art. 777 pkt 5 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.). Akt notarialny, podpisany przez wnioskodawcę i współmałżonka, musi obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia końcowego rozliczenia się z Urzędem, które nastąpi nie później niż w ciągu trzech lat od dnia podpisania umowy.

 • Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych realizowane jest jednorazowo lub w ratach płatnych za poszczególne semestry, w terminach ustalonych na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobą bezrobotną, a Prezydentem m.st. Warszawy.

Wymagane dokumenty i załączniki

 • Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych.

 • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające: kierunek wybranych studiów podyplomowych z wyraźnie określoną datą rozpoczęcia i zakończenia nauki (dzień, miesiąc, rok), wysokość opłat oraz system płatności.

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz kwalifikacje osoby bezrobotnej, aktualne CV.

 • Oświadczenie osoby bezrobotnej - zobowiązanie do ukończenia studiów w wymaganym terminie.

 • Deklaracja przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy osobie bezrobotnej lub deklaracja osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej (nieobligatoryjne).

 • Urząd Pracy m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać na 60 do 45 dni przed planowanym rozpoczęciem studiów podyplomowych lub w terminie naboru wniosków określonych przez Urząd,

Kancelarie Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Erazma Ciołka 10A
pok. nr 15
01-402 Warszawa.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171B
pok. nr 1
04-111 Warszawa.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171B
04-111 Warszawa
tel. 19 524

faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Placówka obsługuje osoby z prawobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Białołęka, Praga Płd., Praga Płn., Rembertów, Targówek, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10A
01-402 Warszawa

tel. 19524

faks: 22 837 33 40
e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl
Placówka obsługuje osoby z lewobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy 
ul. Młynarska 37A,

01-175 Warszawa

tel. 19524
faks: 22 813 21 05

e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 • Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zgody na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
 • Urząd zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania wniosków wypełnionych niekompletnie lub złożonych bez wymaganych załączników.
 • Urząd nie sfinansuje kosztów studiów podyplomowych, które osoba bezrobotna lub poszukująca pracy rozpoczęła bez wcześniejszego złożenia wniosku i podpisania umowy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy.
   

Podstawa prawna

 

Pliki do pobrania:


Nie znalazłeś informacji?