null Grillowanie i rozpalanie ognisk

Grillowanie na terenie osiedli i wspólnot mieszkaniowych

Podmiotem właściwym do ustalania zasad korzystania z danego terenu jest jego zarządca, tak jak w przypadku wspólnego osiedlowego terenu. Ww. podmiot wskaże możliwość legalnego zorganizowania grilla. 

Spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe są władne wprowadzić w swoich regulaminach zakazy pewnych zachowań, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców, w tym zakaz grillowania na ich terenie. 
 
Istnienie takich zakazów nie oznacza jednak, że za ich złamanie przewidziane są sankcje wynikające z Kodeksu wykroczeń lub innych ustaw. Egzekwowanie takich zakazów leży wyłącznie w gestii tychże administracji i tam też należy się udać, by uzyskać informację, czy grillowanie jest dozwolone na terenach osiedli czy innych wspólnot.

Teren zielony jako miejsce publiczne

Należy jednak pamiętać, że teren zielony przed blokiem może być miejscem publicznym, w związku, z czym, niezależnie od uzyskania zezwolenia, zorganizowanie grillowania, a szczególnie zachowanie się jego uczestników, może prowadzić do popełnienia niektórych wykroczeń określonych w przepisach Kodeksu wykroczeń.

Jako przykład można tu wskazać art. 51 §1 Kodeksu przewidujący karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny za zakłócanie spokoju lub porządku publicznego krzykiem, hałasem, alarmem lub innego rodzaju wybrykiem.

Inne przepisy o charakterze sankcyjnym, które potencjalnie mogą we wskazanej sytuacji znaleźć zastosowanie, to:

 1. art. 140 Kodeksu wykroczeń: „Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”

 2. art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń  „Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.” 

 3. art. 145 Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

 4. art. 43 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: „Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.”

Funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą podjąć odpowiednie działania w sytuacjach, gdy dochodzi do naruszenia porządku publicznego (także podczas grillowania), czyli gdy zdarzenie następuje w miejscu publicznym.

W sytuacji wypełnienia znamion określonych powyżej wykroczeń strażnicy straży gminnych (miejskich) są zobowiązani do podjęcia interwencji i mogą ukarać sprawcę grzywną w drodze mandatu karnego albo skierować do właściwego sądu rejonowego wniosek o ukaranie.

Grillowanie we własnym ogródku. Czy można palić grilla na balkonach i tarasach?

Aktualne przepisy przeciwpożarowe, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), nie zawierają jednoznacznych regulacji dotyczących zakazu użytkowania grillów na balkonach i tarasach budynków. 

Niemniej, jak potwierdzają znane Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej przypadki, używanie na balkonach, tarasach i loggiach grillów z otwartym paleniskiem stwarza zagrożenie pożarowe zarówno w bezpośrednim miejscu ich stosowania, jak i w lokalach (balkonach) sąsiednich.
 
Eliminowanie ewentualnych zagrożeń pożarowych wynikających z użytkowania urządzeń do pieczenia (grill, rożen) powinno być realizowane na podstawie obowiązujących ogólnych przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów prawa miejscowego, określonych np. przez zarządców wspólnot mieszkaniowych.
 
Uwaga!

Do ogólnych przepisów przeciwpożarowych w rozpatrywanym zakresie należy zaliczyć w szczególności:

 1. § 4 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. zgodnie, z którym zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

 2. § 4 ust. 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., zabraniający przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C).

 3. § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. zgodnie, z którym materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.


Materiałami niebezpiecznymi pożarowo są m.in. (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.):

 1. gazy palne,

 2. ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),

 3. inne materiały, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru,

 4. powszechnie stosowane podczas grillowania wszelkiego rodzaju podpałki, a także gaz propan lub propan-butan, w butlach

Kwestia dotycząca grillowania na balkonach i tarasach, także grillem elektrycznym, jest uwarunkowana ww. ograniczeniami.

Można więc przyjąć, że w świetle obowiązującego prawa dozwolone jest użytkowanie grilli elektrycznych na balkonach i tarasach, pod warunkiem zapewnienia wymaganych odległości tych urządzeń od materiałów palnych, a także elementów wystroju i wyposażenia wnętrz wykonanych z materiałów palnych oraz niedopuszczenia do powstania płomienia, umożliwiającego zapalenie się tych materiałów, jak również lokali (balkonów) sąsiednich.

Uwaga!

Należy dodać, że niewłaściwa eksploatacja urządzeń energetycznych lub cieplnych (w tym grillów) albo pozostawienie ich w stanie mogącym spowodować pożar może podlegać karze grzywny albo karze nagany, zgodnie z art. 82 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275). Przepis ten dopuszcza również, w przypadku dalece nieodpowiedzialnego zachowania osoby stwarzającej zagrożenie pożarowe, nałożenie kary aresztu.

Ponadto, w przypadku spowodowania pożaru, sprawca ponosi odpowiedzialność na mocy art. 163 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553)

Palenie ogniska na własnej działce

Rozpalenie ogniska związane jest z pewnymi ograniczeniami, także na terenie prywatnym. Czynność ta musi się odbywać z zachowaniem środków ostrożności m.in. wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych budynków budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Warto mieć również na uwadze Uchwałę nr XIV/292/2015  Rady m.st. Warszawy z dnia z dnia 9 lipca 2015 r. roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy w zakresie postępowania z odpadami zielonymi.

Obecnie uchwała dopuszcza tylko zbiórkę odpadów zielonych.

W przypadku ognia otwartego mają także zastosowanie przepisy określone w art. 82 § 4 Kodeksu wykroczeń: „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

 • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),

 • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarach łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.

Grillowanie w parku

Nie ma ogólnych przepisów regulujących możliwość grillowania w parkach. Podmiotem właściwym do ustalania zasad korzystania z danego terenu w danym parku jest jego zarządca. Zasady te są przedstawione w regulaminach, które znajdują się na terenie parków.

Przykłady parków zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, których regulaminy dopuszczają grillowanie na ich terenie, pod warunkiem niezakłócania wypoczynku innym ich użytkownikom:

 1. Skaryszewski,
 2. Fosa i Stoki Cytadeli,
 3. Praski,
 4. Pole Mokotowskie 

Ogrodzie Saskim, Parku Ujazdowskim czy Ogrodzie Krasińskich lub Skwerze I Dywizji Pancernej nie jest wskazane rozpalanie grilla.

W dwóch ostatnich przypadkach regulują to regulaminy obu parków, odpowiednio: uchwała nr LXXXV/2187/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 3 lipca 2014r. dot. Ogród Krasińskich oraz uchwała nr XXI/406/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 25 sierpnia 2011r. -dot.  Skweru I Dywizji Pancernej.

Kwestie możliwości rozpalania grilla na terenie parków niezarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy regulują regulaminy tych parków.

Pełny wykaz warszawskich parków i pozostałych terenów zielonych znajduje się na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie)

Grillowanie w parkach, skwerach w dzielnicy Ochota

Na terenie parków i skwerów w Dzielnicy Ochota nie wyznaczono stref przeznaczonych do grillowania, a w przepisach porządkowych, które zostały ogłoszone poprzez ustawienie tablic informacyjnych w parku Szczęśliwickim i w parku im. Z. Malickiego, znalazło się przypomnienie o zakazie używania otwartego ognia, równolegle ze skierowanym do użytkowników parku apelem, aby korzystając z parkowych atrakcji nie zakłócać spokoju i odpoczynku innych użytkowników, zachować czystość i porządek oraz pozostawić przestrzeń w takim stanie, w jakim sami chcieliby ją zastać.

Obiekty, których regulamin zezwala na grillowanie na ich terenie

Parki:

 1. Agrykola

 2. Czechowicki

 3. Fort Bema 

 4. Fort Włochy 

 5. Fosa i Stoki Cytadeli

 6. Glinianki Sznajdra

 7. Górczewska

 8. im. Karola Beyera

 9. im. Marka Kotańskiego

 10. im. Romualda Traugutta

 11. Jazdów

 12. Kazimierzowski

 13. Kępa Potocka-część żoliborska

 14. Kombatantów

 15. Marszałka Rydza-Śmigłego

 16. Mirowski

 17. Obwodu Praga Armii Krajowej

 18. Pole Mokotowskie

 19. Praski 

 20. przy ul. Ludnej

 21. Skaryszewski

 22. Staw Jeziorzec

 23. teren parkowy przy Człuchowskiej, ul. Anieli Krzywoń, ul. Synów Pułku

 24. ze Stawami Cietrzewia

 25. ze Stawem Koziorożca

Pozostałe miejsca wyposażone w grille stacjonarne:

 1. Park Picassa przy ul. Picassa

 2. Plac zabaw przy ul. Kiersnowskiego

 3. Plaża zlokalizowana przy Moście M. Skłodowskiej- Curie

 4. Plaża Poniatowska

 5. Plaża Praska

 6. Plaża Saska

 7. Płyta Desantu (w rejonie Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego)

 8. Niebiańska strefa rekreacji (na wysokości ul. Aluzyjnej)
 9. polana rekreacyjna przy ul. Papirusów w Lesie Młociny

 10. polana rekreacyjna przy ul. Maślaków w Lesie Kabackim

 11. teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Magicznej

 12. teren rekreacyjny przy ul. Ruskowy Bród

Grillowanie w lesie miejskim

Grillowanie jest dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o Lasach: „Na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.” 

W granicach Lasów Miejskich - Warszawa wyznaczone są dwa miejsca do palenia ognisk i grilli:

 1. na terenie rezerwatu Las Kabacki przy ul. Rydzowej i ul. Muchomora,
 2. w Lesie Młociny przy ul. Papirusów. 

Miejsce ogniskowe/grillowe w Lesie  Bemowo zostało zlikwidowane w 2016 r.

Po zakończeniu pikniku należy pamiętać o dokładnym zgaszeniu ognia.

Odpady po grillowaniu

Grillowanie wiąże się z powstawaniem odpadów oraz zadymienia. Za uprzątnięcie odpadów odpowiedzialna jest osoba rozpalająca takiego grilla. Na niej spoczywa obowiązek doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego.

Niezastosowanie się do takiego obowiązku może skutkować nałożeniem sankcji na osobę odpowiedzialną, zgodnie z przytoczonym wcześniej art. 145 Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Ogniska

Rozpalenie ogniska związane jest z pewnymi ograniczeniami, także na terenie prywatnym. Czynność ta musi się odbywać z zachowaniem środków ostrożności m.in. wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych budynków budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Warto mieć również na uwadze Uchwałę nr XIV/292/2015  Rady m.st. Warszawy z dnia z dnia 9 lipca 2015 r. roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy w zakresie postępowania z odpadami zielonymi. Obecnie uchwała dopuszcza tylko zbiórkę odpadów zielonych.

W przypadku ognia otwartego mają także zastosowanie przepisy określone w art. 82 § 4 Kodeksu wykroczeń: „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
  
Czy na terenie prywatnej posesji można palić ognisko?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

 1. rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),

 2. wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarach łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 3 dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Prywatne spotkanie w lesie połączone z paleniem ogniska - czy wymagane jest pozwolenie?

Nie wolno palić ognisk w lesie. Jest to dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o Lasach:  „Na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.” 

W granicach Lasów Miejskich - Warszawa wyznaczone są dwa miejsca do palenia ognia:

 1. na terenie rezerwatu Las Kabacki przy ul. Rydzowej i ul. Muchomora,
 2. w Lesie Młociny przy ul. Papirusów. 

miejsce ogniskowe w Lesie Bemowo zostało zlikwidowane w 2016 r.

Należy pamiętać, że nie można samodzielnie zbierać chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to wykroczenie. Można również w wyznaczonych miejscach rozpalać grille. Po zakończeniu pikniku należy pamiętać o dokładnym zgaszeniu ognia.

Spotkanie połączone z paleniem ogniska można zorganizować wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, takim jak polany z wyznaczonymi miejscami do rozpalania ognisk. Polany ogniskowe są miejscami ogólnodostępnymi, w których organizacja prywatnych imprez nie wymaga wcześniejszego uzgadniania. Należy pamiętać o zakazie ruchu samochodowego w lasach (oprócz miejsc do tego przeznaczonych, takich jak parkingi) oraz używania sprzętu nagłaśniającego. Śmieci powstałe w trakcie imprezy są sprzątane przez Lasy Miejskie-Warszawa. Ważne, aby były zgromadzone w koszach - a w przypadku dużej ich ilości - ułożone w workach przy koszach.
  
Czy wolno organizować ogniska po prawej stronie Wisły? 
 
Tak, jednak wyłącznie w miejscach wyznaczonych specjalnie do tego celu. Na miejskich plażach bezpłatnie udostępniono bezpieczne paleniska. Nie można rozpalać ognisk poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi.

Dodatkowo dla mieszkańców Warszawy, którzy chcą biwakować nad Wisłą, udostępniono 12 grillów na plażach. Grille pomagają wyeliminować popiół z plaż i są dostępne bezpłatnie.

W sezonie kosze na śmieci są opróżniane dwa razy dziennie (do 09:00 i do 19:00).

Czyszczenie piasku na plaży odbywa się raz w tygodniu (w sobotę).

Czy w Strefie rekreacji Gocław można rozpalać ogniska i grilla i czy ten zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia do zarządcy terenu? 

W strefie rekreacji Gocław (plaża Gocław ul.Wał Miedzeszyński na wysokości skrzyżowania z ulicą Generała A.E Fieldorfa - "Nila") ogniska i grille można rozpalać bez zgody zarządcy terenu w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Czy na Plaży Wilanów-Zawady można rozpalać ognisko?

Nie można. Ogniska można rozpalać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, a na plaży Wilanów-Zawady nie ma miejsc wyznaczonych na rozpalanie ogniska. 

Nie znalazłeś informacji?