Osoby niepełnosprawne

Wstecz

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

O wydanie karty parkingowej mogą się ubiegać wyłącznie:

 1. osoby, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przed 1 lipca 2014 r., z tytułu przynajmniej jednej przyczyny niepełnosprawności w zakresie schorzeń: narządu wzroku (04-O), narządu ruchu (05-R) lub neurologicznych (10-N), jednocześnie zawierające wskazanie przysługujących uprawnień do posiadania karty parkingowej – punkt 9 wskazań: „spełnia” lub „dotyczy”;

 2. osoby, które posiadają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, potwierdzone w punkcie 9 wskazań wydanego po 30 czerwca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 r.ż.) lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – punkt 9 wskazań: „spełnia” lub „dotyczy”;

 3. placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Dla mieszkańców Warszawy oraz placówek mających swoją siedzibę w stolicy dla złożenia wniosku właściwym jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie (ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa). Wnioski przyjmowane są w stanowiskach 1-5 w godzinach pracy kancelarii Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych. Informacja dostępna na stronie internetowej WCPR (otwarcie w nowym oknie).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wydania karty parkingowej można uzyskać w Informacji Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON) przy al. „Solidarności” 93. Informacje są dostępne na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

KARTA PARKINGOWA DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ

Od 1 lipca 2014 r. uprawnienia do karty parkingowej nie przysługują i nie mogą być przyznane osobom zaliczonym do lekkiego stopnia niepełnosprawności – bez względu na datę wydania orzeczenia i przyczynę niepełnosprawności.

Osobom zaliczonym po dniu 30 czerwca 2014 r. do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uprawnienia do karty parkingowej mogą być przyznane wyłącznie w przypadku stwierdzonych przez lekarza orzecznika znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się łącznie z przyczyną niepełnosprawności określoną jednym z symboli: 04-O, 05-R lub 10-N.

W przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci poniżej 16 r.ż.) oraz osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności uprawnienia do karty parkingowej mogą być przyznane w przypadku stwierdzenia znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności.

Uwaga

 1. Orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 r.ż.) oraz o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na wskazanie w punkcie 9 oraz przyczynę niepełnosprawności nie uprawniają do ubiegania się o kartę parkingową.

 2. Karta parkingowa osobie niepełnosprawnej wydawana jest na okres ważności orzeczenia, a w przypadku orzeczeń wydanych na stałe jej ważność wynosi 5 lat od daty wydania.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony (nie podpisany) wniosek o wydanie karty parkingowej;

 2. oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, które uprawnia do ubiegania się o wydanie karty parkingowej (do wglądu);

 3. aktualna fotografia (1 szt.) o wymiarach 35 mm x 45 mm;

 4. dowód osobisty Wnioskodawcy (do wglądu);

 5. dowód wpłaty 21 zł tytułem „opłata za wydanie karty parkingowej”.

Opłatę należy wnieść na konto:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Nr konta: 38 1030 1508 0000 0005 5004 5354

 

Podpis oraz wzór podpisu na wniosku składa się osobiście wyłącznie w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej. Osobiste stawiennictwo dotyczy także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu – w takim przypadku osoba przyjmująca wniosek zamieszcza na nim adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez Wnioskodawcę.

Złożenie wniosku

W celu złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej wymagane jest osobiste stawiennictwo Wnioskodawcy, tj. osoby posiadającej stosowne orzeczenie. Osobiste składanie wniosku i umieszczanie wzoru podpisu nie dotyczy jedynie:

 1. osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek osobiście składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny (wymagane jest przedstawienie do wglądu oryginału potwierdzenia ustanowienia opiekunem);

 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, za którą wniosek osobiście składają odpowiednio ustanowieni przez sąd opiekun prawny lub kurator (wymagane jest przedstawienie do wglądu oryginału potwierdzenia ustanowienia opieki lub kurateli).

Odbiór karty

O terminie odbioru karty Wnioskodawca informowany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku wątpliwości co do prawomocności przedstawionego orzeczenia oraz złożenia wniosku z kompletem wymaganych załączników o terminie odbioru karty Wnioskodawca jest informowany podczas składania wniosku.

Odbiór dokumentu możliwy jest wyłącznie z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku odpowiednią adnotację.

UWAGA!

Do odbioru karty nie jest wymagane stawiennictwo osobiste Wnioskodawcy. Możliwe jest upoważnienie innej osoby do odbioru dokumentu.

Osobę upoważnioną można wskazać poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na 1 stronie wniosku lub przedstawienie przy odbiorze pisemnego upoważnienia zawierającego dane osobowe Wnioskodawcy oraz osoby upoważnionej ze wskazaniem numerów PESEL oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. Podpis Wnioskodawcy na upoważnieniu powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na wniosku.

KARTA PARKINGOWA DLA PLACÓWKI

 1. Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, który składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

 2. Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Karta parkingowa wydawana uprawnionym placówkom wydawana jest na maksymalny okres 3 lat.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej;

 2. dowód wpłaty 21 zł (dane do przelewu j/w);

 3. oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

 4. oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;

 5. kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu (oryginał do wglądu);

 6. kopia umowy na użytkowanie pojazdu, gdy jest on zarejestrowany na osobę prywatną (oryginał do wglądu).

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu oświadczenia o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej.

Wniosek

Aktualny druk wniosku o wydanie karty parkingowej znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 110) (otwarcie w nowym oknie);

 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 426) (otwarcie w nowym oknie);

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2016 poz. 1438) (otwarcie w nowym oknie);

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. 2014 poz. 843) (otwarcie w nowym oknie);

 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. 2014 poz. 818) (otwarcie w nowym oknie);

 6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 454) (otwarcie w nowym oknie);

 7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U. 2020 poz. 470) (otwarcie w nowym oknie).

Przydatne


Nie znalazłeś informacji?