Transport drogowy taksówką

null Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w urzędzie) i dokonaj opłat. We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon kontraktowy – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. 
 4. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z wypisem/ami z licencji. 
 5. Odbierz dodatkowe oznakowanie taksówki (tabliczkę informacyjną z hologramem, identyfikator kierowcy TAXI).
 6. Wniosek możesz złożyć również za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub przez platformę ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Oświadczenie członka/-ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 4. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a także odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kategorii B).
 5. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
 7. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

 1. Opłata za udzielenie licencji na obszar m.st. Warszawy zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:
 

Okres ważności licencji w latach

  Od 2 do 15  

   Powyżej 15 do 30  

  Powyżej 30 do 50  

Licencja

320 zł

380 zł

450 zł

Jeden pojazd samochodowy (11%)

35,20 zł

41,80 zł

49,50 zł

Razem

355,20 zł

421,80 zł

499,50 zł

 

 1. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis.
 2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
 3. Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany  licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za udzielenie licencji.
 4. Opłatę można wnieść:
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy; 
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr rachunku: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 (*W tytule wpłaty wpisz: LICENCJATAXI lub ZMIANALICENCJITAXI – w przypadku zmiany licencji (pisane jednym ciągiem, bez znaków polskich, małymi lub dużymi literami) oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby otrzymującej licencję taksówkową);
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00-15:00).
 5. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. 
 6. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: 
  1. kartą płatniczą – korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
  2. na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
  3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9:00-15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Wydział Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
 2. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 3. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Prezydent m.st. Warszawy udziela licencji na obszar miasta st. Warszawy.
 4. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?