Wstecz

Mandaty wystawione przez Straż Miejską m.st. Warszawy oraz przez policję - najczęściej zadawane pytania

W jakiej formie funkcjonariusze policji mogą nałożyć grzywnę w wyniku wystawienia mandatu karnego?

Funkcjonariusze policji nakładają grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego. Mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu (dotyczy również cudzoziemców). Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. Podstawa prawna: art. 98 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Gdzie należy wpłacić grzywnę nałożoną w drodze mandatu kredytowanego?

Grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego kredytowanego ukarany wpłaca do kasy właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu. W razie nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego przez strażnika straży gminnej (miejskiej) ukarany wpłaca ją do kasy właściwego urzędu gminy (miasta) lub na rachunek bankowy tego urzędu.

 

Dane dla wpłat za mandaty karne nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej m.st. Warszawy:

​Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

57 1030 1508 0000 0005 5000 1071

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/urzad/rachunki_bankowe/default.htm

Wpłat (gotówkowych, kartą) można dokonywać także w kasie Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 (parter).

W jakiej formie funkcjonariusz może nałożyć grzywnę w wyniku wystawienia mandatu obcokrajowcowi?

Mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu (dotyczy również cudzoziemców). Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Czy po nowelizacji przepisów dot. służb miejskich – Straż Miejska ma prawo wystawić mandat na podst. zdjęcia przesłanego systemem 19115?

Zdjęcia dokumentujące naruszenie przepisów ruchu drogowego wykonane przez osoby prywatne, a następnie przesłane do straży miejskiej niestety nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do ukarania kierowcy pojazdu, który popełnił wykroczenie drogowe, gdyż zgodnie z art. 17 § 3 ustawy z dnia 24.08.2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swojego dzialania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. Czyli - aby straż miejska uzyskała status oskarżyciela publicznego - strażnik musi uprzednio w ramach powierzonych mu zadań (wykonywanych czynności) ujawnić wykroczenie, a wykroczenie to musi mieścić się w zakresie działania straży.

Ujawnienie wykroczenia może nastąpić również na skutek zawiadomienia osoby trzeciej.

Kierowca pojazdu wskazanego na fotografii nie zostanie zatem automatycznie pociągnięty do odpowiedzialności. W opisanej sytuacji należy postąpić w sposób opisany w materiale na stronie https://strazmiejska.waw.pl/ w zakładce Mieszkańcy - zgłoszenie wykroczenia.

Na jaki rachunek należy dokonać wpłaty orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Urzędu m.st. Warszawy?

Numer właściwego rachunku bankowego: 

57 1030 1508 0000 0005 5005 3063

Tytułem: Wyrok sądowy, sygnatura akt..., dane obwinionego (imię, nazwisko, adres)

Numer właściwego rachunku bankowego znajduje się również w tym miejscu - pytanie nr 14 (po przejściu na stronę Straży Miejskiej kliknij w pytanie nr 14 aby uzyskać odpowiedź)

Jak można odzyskać nadpłatę w przypadku wpłacenia zbyt dużej sumy środków na rachunek Urzędu m.st. Warszawy (mandat wystawiony przez Straż Miejską)?

W takiej sytuacji osoba powinna się zgłosić do Biura Księgowości i Kontrasygnaty do Wydziału Ewidencji i Windykacji Mandatów.

Czy na posterunkach Straży Miejskiej można sprawdzić stan trzeźwości czy tylko na komisariacie Policji?

Komisariaty Policji są wyposażone w urządzenia do kontroli stanu trzeźwości

W grudniu 2018 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych uległa zmianie, zmieniły się między innymi uprawnienia i w toku wykonywania czynności, doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, strażnik może, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzić badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w zdaniu pierwszym, określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244).


Nie znalazłeś informacji?