null Alkohol nad Wisłą

Warszawa nie zgadza się z zakazem picia alkoholu na Bulwarach Wiślanych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) z lutego 2022 roku.

W wyroku tym WSA stwierdził w nim nieważność uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zezwalającej na spożywanie napojów alkoholowych na bulwarach. Prezydent Warszawy nie zgadza się z uzasadnieniem wyroku.

Wyrok sądu – w związku z zaskarżeniem go przez prezydenta Warszawy do NSA – się nie uprawomocnił.

Po zniesieniu stanu epidemii zakaz spożywania alkoholu nie obowiązuje

Uchwała Rady Miasta dopuszczająca spożywanie alkoholu na Bulwarach obowiązuje po zniesieniu stanu epidemii.

 

 

Zakaz picia alkoholu podczas stanu epidemii (informacje archiwalne)

14 maja 2020 roku stołeczni radni przedłużyli zakaz picia alkoholu na Bulwarach Wiślanych i plaży Poniatówka do czasu odwołania stanu epidemii.

Uchwała nr XXX/866/2020 z 14-05-2020

W marcu 2020 r. radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o czasowym – do 30 czerwca – zakazie spożywania napojów alkoholowych na Bulwarach Wiślanych i plaży Poniatówka. Obszary te były wcześniej objęte odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, który obowiązuje na terenie Warszawy.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii, radni podjęli decyzję o przedłużeniu tego zakazu do dnia odwołania stanu epidemii.

 

Informacje sprzed stanu epidemii

9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która wprowadziła całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Wcześniej zakaz obowiązywał wyłącznie na ulicach, placach i w parkach.

Osoby, które nie przestrzegają powyższego zakazu podlegają karze grzywny.

Zgodnie z nowymi przepisami, gmina może wprowadzić odstępstwo od całkowitego zakazu.

Tereny nad Wisłą nieobjęte zakazem:

  • lewy brzeg Wisły (strona śródmiejsko - żoliborska)

20 kwietnia 2018 r. weszła w życie Uchwała Rady Miasta w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Warszawy.

Terenem wolnym od zakazu jest obszar rozciągający się od bulwaru Flotylli Wiślanej (wejścia na mostek nad bramą do Portu Czerniakowskiego), przez B. Grzymały-Siedleckiego, gen. G. S. Pattona, J. Karskiego, po bulwar Z. Religi (do końca bulwaru schodkowego przy żoliborskiej plaży). Granicę wyznaczy położona najbliżej Wisły droga rowerowa lub chodnik.

  • prawy brzeg Wisły (strona praska) 

W dniu 19 kwietnia 2018 roku Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę (Nr LXV/1778/2018) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie m.st. Warszawy położonym na prawym brzegu Wisły po obu stronach mostu Poniatowskiego na odcinku od ostrogi nr 14 (na 423+650 kilometrze) do ostrogi nr 1 na 423 kilometrze.

Chodzi o teren o szerokości od brzegu Wisły "do najbliższej zachodniej granicy gruntowej ścieżki rekreacyjnej o nawierzchni z kruszywa mineralnego, oznakowanej słupkami Wiślanego Systemu Informacyjnego".

 

Czemu akurat Wisła?

Tereny nadwiślańskie to przestrzeń unikatowa. Dzięki inwestycjom w przeciągu ostatnich 11 lat została stworzona tu infrastruktura umożliwiająca budowanie szerokiej oferty rekreacyjno-rozrywkowej. Dziś to właśnie bulwar daje najszersze możliwości spędzania wolnego czasu tuż nad rzeką, a co za tym idzie przyciąga ogromną rzeszę mieszkańców i turystów.

Z doświadczeń ubiegłych lat wynika, że wiele osób spożywa tu napoje alkoholowe. Do tej pory nie było to zabronione, co przez lata nie było oczywiste. Wątpliwości rozwiało orzeczenie sądowe z 2017 r. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie spożywanie alkoholu na bulwarach – w myśl wówczas obowiązujących przepisów ustawy – nie było wykroczeniem. Dopuszczenie spożywania alkoholu w tym miejscu nie wpłynęło jednak na pogorszenie bezpieczeństwa. Co więcej – z analiz Straży Miejskiej wynika, że z każdym rokiem na bulwarach jest coraz mniej negatywnych zachowań, które wymagają podjęcia interwencji. Liczba zdarzeń odnotowanych przez strażników związanych z zakłócaniem porządku publicznego czy spożywaniem alkoholu w 2017 r. spadła aż czterokrotnie w porównaniu do 2015 r. 

Poprawa bezpieczeństwa jest efektem nie tylko zmian kultury spędzania czasu wolnego, jakie w naturalny sposób wymusza poprawa standardów przestrzeni, lecz także działań podejmowanych przez miasto takich jak oznakowanie terenów klubokawiarni, zwiększenie częstotliwości porządkowania bulwarów czy wprowadzenie monitoringu. Przede wszystkim zmieniają się też sami warszawiacy, dla których Wisła to przestrzeń wspólna, o którą warto dbać. To z pewnością efekt działań edukacyjno-informacyjnych – kampanii „Dzielnica Wisła”, zachęcającej do współtworzenia i współodpowiedzialności na te tereny.

Jak zapobiec ryzykom?

Wprowadzenie oficjalnego odstępstwa od ustawowego zakazu, wiązać się może z potencjalnymi zagrożeniami. Miasto ma tę świadomość i aby im zapobiec w tym sezonie na bulwarach planuje więcej działań profilaktycznych.

Miasto planuje ogłosić kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych na akcje profilaktyczne nad Wisłą. Na ten cel przeznaczymy 300 tys. zł. Planowany jest również pilotażowy montaż alkomatów na bulwarach. Automaty, w których każdy będzie mógł sprawdzić zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, będą dostępne przez całą dobę.

Przypomnijmy, w Warszawie na działania mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczamy rocznie około 20 mln zł. Są to: kampanie informacyjno-edukacyjne, praca placówek wsparcia dziennego, kolonie i obozy profilaktyczne i socjoterapeutyczne, programy profilaktyczne w szkołach, warsztaty dla rodziców, Lokalny System Wsparcia i inne.

Nie znalazłeś informacji?