null Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Krok po kroku

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj druk „Wniosek o nadanie numeru PESEL”. 
 2. Pamiętaj o:
  1. dokumencie potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo,
  2. dokumentach potwierdzających dane zawarte w pkt 3-5 wniosku,
  3. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika.
 3. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w dowolnym urzędzie dzielnicy.
 4. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl). Pamiętaj, że zarezerwowanie jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy tj. złożenia jednego wniosku o nadanie numeru PESEL.
 5. Po zakończeniu procedury otrzymasz zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 3. Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku.
 4. W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
  1. pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
  2. dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
 2. 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika).
 3. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy. 
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Wniosek składa się w formie pisemnej.
 2. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej która go obliguje do uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?