Specific category icon

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Wstecz

Nadawanie nazw ulicom i placom publicznym, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek. We wnioskach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Dołącz dokumenty: np. szkic sytuacyjny, pisemne poparcie wniosku, pisemną zgodę właścicieli - zgodnie z wytycznymi załączonymi poniżej.
 3. Udaj się do swojego urzędu w dzielnicy lub do siedziby Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, złóż wniosek albo wyślij wniosek pocztą. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Po analizie złożonych dokumentów możesz zostać poproszony o ich uzupełnienie bądź udzielenie wyjaśnień.
 5. W trakcie trwania procedury możesz uzyskać informacje o postępach w sprawie.
 6. Po zakończeniu procedury zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia sprawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu /zmianę/zniesienie nazwy obiektu miejskiego – druk: BG-05-01/z.1,
 2. Szkic sytuacyjny lub słowny opis lokalizacji obiektu miejskiego, którego wniosek dotyczy, określający usytuowanie obiektu w terenie, w tym jego przebieg i zasięg oraz umożliwiający identyfikację działek ewidencyjnych, w granicach których obiekt ten jest usytuowany,
 3. Poparcie wniosku przez co najmniej 200 pełnoletnich osób zamieszkałych w Warszawie, w przypadku gdy zaproponowana we wniosku nazwa jest nazwą o charakterze pamiątkowym (upamiętniającą postacie, podmioty zbiorowe i wydarzenia historyczne, literackie lub artystyczne), niepochodzącą z Banku nazw – druk: BG-05-01/z.2,
 4. Pisemna zgoda wszystkich właścicieli drogi, jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej (stanowiącej własność prywatną) – druk: BG-05-01/z.3f (osoby fizyczne) lub BG-05-01/z.3p (inne podmioty),
 5. Pisemna zgoda wszystkich właścicieli lub wieczystych użytkowników oraz użytkowników posiadających inny tytuł prawny do użytkowania powszechnie dostępnego innego obiektu miejskiego: zgoda nie jest wymagana, jeżeli obiekt ten jest własnością (lub w użytkowaniu wieczystym) m.st. Warszawy albo jest własnością (lub w użytkowaniu wieczystym) Skarbu Państwa i gospodaruje nim Prezydent m.st. Warszawy – druk: BG-05-01/z.4f (osoby fizyczne) lub BG-05-01/z.4p (inne podmioty).

Opłaty

Brak opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

1. Prowadzenie spraw z zakresu nadawania nazw obiektom miejskim oraz cyfrowych baz danych obiektów nazewniczych:

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

2. Kształtowanie nazewnictwa miejskiego oraz prowadzenie Banku nazw do wykorzystania:

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

 • Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu realizacji czynności wymaganych procedurą i przepisami prawa, w tym od możliwości zgromadzenia opinii (m.in. Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, rady właściwej dzielnicy) i zgód.
 • W przypadku braku pozytywnej opinii Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, wniosek pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się pisemnie wnioskodawcę.
 • Nadanie nazwy odbywa się w trybie podjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy. Podjęta przez Radę uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 14 dni po publikacji (albo w innym terminie określonym w tej uchwale).

 

Tryb odwoławczy

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego (art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym).

Uwagi

I. Katalog nazw obiektów miejskich (wykaz obowiązujących nazw ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy).

II. Podstawowe zasady nadawania nazw.

1. Przez obiekty miejskie rozumie się znajdujące się na obszarze m.st. Warszawy:

 1. ulice i place będące drogami publicznymi oraz ich części, a w szczególności: aleje, skrzyżowania okrężne (ronda), węzły drogowe, dojazdy, tunele, wiadukty, estakady, mosty i inne obiekty mostowe;
 2. drogi wewnętrzne;
 3. inne obiekty, stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa, jeżeli gospodaruje nimi Prezydent m.st. Warszawy, jak również powszechnie dostępne obiekty innych osób, a w szczególności:
 • place i ciągi piesze lub pieszo-jezdne niebędące drogami publicznymi ani drogami wewnętrznymi, przez które rozumie się również: rynki, pasaże, przejścia, zaułki, bulwary, nabrzeża, groble i kładki wykorzystywane jako ciągi piesze lub pieszo-jezdne oraz aleje parkowe,
 • skwery, parki, ogrody i zieleńce,
 • stacje metra.

2. Za powszechnie dostępny obiekt innych osób rozumie się inny obiekt wymieniony w pkt 1 ppkt 3, stanowiący własność:

 • Skarbu Państwa, jeżeli nie gospodaruje nim Prezydent m.st. Warszawy, albo
 • własność osób innych niż m.st. Warszawa lub Skarb Państwa,

o ile za zgodą osoby, która posiada tytuł prawny do korzystania z tego obiektu, jest on udostępniany do użytku powszechnego.

3. Wniosek może zostać złożony przez:

 1. Radę m.st. Warszawy lub Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy;
 2. komisję Rady m.st. Warszawy;
 3. organ właściwej dzielnicy m.st. Warszawy lub właściwego burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy;
 4. grupę co najmniej 5 radnych Rady m.st. Warszawy albo właściwej rady dzielnicy m.st. Warszawy;
 5. organ właściwej jednostki niższego rzędu w dzielnicy m.st. Warszawy;
 6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego;
 7. grupę co najmniej 15 pełnoletnich osób zamieszkałych w Warszawie;
 8. osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę w m.st. Warszawie;
 9. wspólnotę mieszkaniową z m.st. Warszawy lub jej zarządcę – w razie obiektu znajdującego się na obszarze wspólnoty lub sąsiadującego ze wspólnotą;
 10. właściciela terenu, na którym znajduje się proponowana do nazwania droga wewnętrzna;
 11. właściciela lub użytkownika wieczystego powszechnie dostępnego obiektu innych osób proponowanego do nazwania albo osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z tego obiektu.

4. Wniosek musi zawierać:

 1. kategorię lub określenie obiektu (ulica, plac, skwer itd.);
 2. lokalizację obiektu – w formie opisu słownego lub w formie graficznej, umożliwiającej określenie usytuowania obiektu w terenie;
 3. proponowaną nazwę w formie co najmniej nazwy pełnej;
 4. uzasadnienie wyboru proponowanej nazwy;
 5. informacje o charakterze encyklopedycznym dotyczące upamiętnianej postaci, podmiotu zbiorowego lub wydarzenia, w tym charakterystykę i ważniejsze fakty z biografii danej osoby lub historii podmiotu albo wydarzenia oraz wskazanie źródła tych informacji – w razie gdy proponowana nazwa ma charakter nazwy pamiątkowej;
 6. wskazanie reprezentanta wnioskodawcy uprawnionego do popierania wniosku w trakcie dalszych prac.

5. Jeżeli wniosek dotyczy nadania/zmiany nazwy pamiątkowej, a zgłasza go wnioskodawca, o którym mowa w pkt 3 ppkt 7-11, wniosek taki powinien być poparty podpisami co najmniej 200 pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych w m.st. Warszawie, chyba że chodzi o nazwę pozyskaną z Banku nazw.

6. Jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej niestanowiącej wyłącznej własności m.st. Warszawy lub niestanowiącej własności Skarbu Państwa, którą reprezentuje Prezydent m.st. Warszawy, wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada pisemną zgodę na nadanie nazwy wszystkich właścicieli terenów, na których droga ta jest zlokalizowana.

7. Jeżeli wniosek dotyczy powszechnie dostępnego obiektu innych osób, wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada oryginał lub poświadczoną zgodnie z właściwymi przepisami kopię pisemnej zgody na nadanie nazwy wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych terenu, na którym zlokalizowany jest ten obiekt, oraz wszystkich osób, które posiadają tytuł prawny do korzystania z tego obiektu.

8. Podstawowe zasady dotyczące proponowanych nazw:

 1. nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego;
 2. nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne, będące wyrażeniami obcymi);
 3. nie mogą powtarzać istniejących nazw nadanych we właściwym trybie obiektom miejskim, chyba, że chodzi o przedłużenie lub rozszerzenie terytorialnego zasięgu obowiązywania istniejącej nazwy;
 4. nazwy tworzy się zgodnie z zasadami języka polskiego, określonymi we właściwych słownikach i źródłach oraz uchwałach Rady Języka Polskiego;
 5. nazwy pamiątkowe pochodzące od nazwisk, nazw lub innych oznaczeń obcojęzycznych tworzy się zgodnie z oryginalną pisownią w danym języku, w alfabecie łacińskim, z użyciem znaków diakrytycznych właściwych danemu językowi albo w wersji spolszczonej, jeśli taką wersję dopuszczają właściwe źródła;
 6. nazwy pamiątkowe pochodzące od nazwisk, pseudonimów lub innych określeń osób nadaje się po upływie 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby - dopuszcza się nadanie nazwy pamiątkowej przed upływem 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli z wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi do Rady m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy.

9. Zmianę nazwy dopuszcza się jedynie w wyjątkowych przypadkach.

10. Zniesienie nazwy następuje wyłącznie w razie zniszczenia, rozbiórki lub utraty przez obiekt charakteru obiektu miejskiego z innego powodu lub gdy używanie dotychczasowej nazwy stało się bezprzedmiotowe z jakichkolwiek innych przyczyn.

11. Przydatne linki:

 1. www.ulice.um.warszawa.pl
 2. www.mapa.um.warszawa.pl

Podstawa prawna

 1. Art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 2. Art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.).
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1383/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 8402).

Informacja: Wytyczne do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LV/1383/2017


Nie znalazłeś informacji?