Specific category icon

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Wstecz

Nadawanie nazw ulicom i placom publicznym, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij (podaj telefon kontaktowy - to często usprawnia realizację wniosku) i wydrukuj wniosek
 2. Dołącz dokumenty: np. szkic sytuacyjny, pisemne poparcie wniosku, pisemną zgodę właścicieli - zgodnie z wytycznymi załączonymi poniżej.
 3. Udaj się do swojego urzędu w dzielnicy lub do siedziby Biura Geodezji i Katastru przy ul. Sandomierskiej 12, złóż wniosek albo wyślij wniosek pocztą. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Po analizie złożonych dokumentów możesz zostać poproszony o ich uzupełnienie bądź udzielenie wyjaśnień.
 5. Po zakończeniu procedury zostaniesz poinformowany o sposobie załatwienia sprawy.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu /zmianę/zniesienie nazwy obiektu miejskiego – druk: BG-05-01/z.1,
 2. szkic sytuacyjny z lokalizacją i zasięgiem obiektu miejskiego, którego wniosek dotyczy, sporządzony na aktualnej mapie (albo może być opis słowny we wniosku),
 3. poparcie wniosku przez co najmniej 200 osób zamieszkałych w Warszawie, w przypadku wskazania propozycji nazwy pamiątkowej (upamiętniającej postacie, podmioty zbiorowe i wydarzenia historyczne, literackie lub artystyczne), niepochodzącej z Banku nazw – druk: BG-05-01/z.2,
 4. pisemna zgoda wszystkich właścicieli drogi, jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej (stanowiącej własność prywatną) – druk: BG-05-01/z.3f (osoby fizyczne) lub BG-05-01/z.3p (inne podmioty),
 5. pisemna zgoda wszystkich właścicieli lub wieczystych użytkowników oraz użytkowników posiadających inny tytuł prawny do użytkowania powszechnie dostępnego innego obiektu miejskiego, w przypadku, gdy obiekt ten nie jest własnością (lub w użytkowaniu wieczystym) m.st. Warszawy albo Skarbu Państwa, jeżeli nie gospodaruje nim Prezydent m.st. Warszawy – druk: BG-05-01/z.4f (osoby fizyczne) lub BG-05-01/z.4p (inne podmioty).

Opłaty

Brak opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

1. Prowadzenie spraw z zakresu nadawania nazw obiektom miejskim oraz cyfrowych baz danych obiektów nazewniczych:

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

2. Kształtowanie nazewnictwa miejskiego oraz Banku nazw do wykorzystania:

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu realizacji czynności wymaganych procedurą i przepisami prawa, w tym od możliwości zgromadzenia opinii (m.in. Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, rady właściwej dzielnicy) i zgód.

Nadanie nazwy odbywa się w trybie podjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy, która wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 14 dni po publikacji.

Tryb odwoławczy

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego (art. 101 ustawy o samorządzie gminnym).

Uwagi

I. Katalog nazw obiektów miejskich (wykaz obowiązujących nazw ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy).

II. Zasady nadawania nazw.

 1. Przez obiekty miejskie rozumie się znajdujące się na obszarze m.st. Warszawy:
 • ulice i place będące drogami publicznymi oraz ich części, a w szczególności: aleje, skrzyżowania okrężne (ronda), węzły drogowe, dojazdy, tunele, wiadukty, estakady, mosty i inne obiekty mostowe;
 • drogi wewnętrzne;
 • inne obiekty, stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa, jeżeli gospodaruje nimi Prezydent m.st. Warszawy, jak również powszechnie dostępne obiekty innych osób, a w szczególności:
 • place i ciągi piesze lub pieszo-jezdne niebędące drogami publicznymi ani drogami wewnętrznymi, przez które rozumie się również: rynki, pasaże, przejścia, zaułki, bulwary, nabrzeża, groble i kładki wykorzystywane jako ciągi piesze lub pieszo-jezdne oraz aleje parkowe,
 • skwery, parki, ogrody i zieleńce,
 • stacje metra.
 1. Za powszechnie dostępny obiekt innych osób rozumie się inny obiekt wymieniony w ust. 1 lit. c, stanowiący własność:
 • Skarbu Państwa, jeżeli nie gospodaruje nim Prezydent m.st. Warszawy, albo
 • własność osób innych niż m.st. Warszawa lub Skarb Państwa,

o ile za zgodą osoby, która posiada tytuł prawny do korzystania z tego obiektu, jest on udostępniany do użytku powszechnego.

 1. Wniosek może zostać złożony przez:
 • Radę m.st. Warszawy lub Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy;
 • komisję Rady m.st. Warszawy;
 • organ właściwej dzielnicy m.st. Warszawy lub właściwego burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy;
 • grupę co najmniej 5 radnych Rady m.st. Warszawy albo właściwej rady dzielnicy m.st. Warszawy;
 • organ właściwej jednostki niższego rzędu w dzielnicy m.st. Warszawy;
 • Zespół Nazewnictwa Miejskiego;
 • grupę co najmniej 15 pełnoletnich osób zamieszkałych w Warszawie;
 • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę w m.st. Warszawie;
 • wspólnotę mieszkaniową z m.st. Warszawy lub jej zarządcę – w razie obiektu znajdującego się na obszarze wspólnoty lub sąsiadującego ze wspólnotą;
 • właściciela terenu, na którym znajduje się proponowana do nazwania droga wewnętrzna;
 • właściciela lub użytkownika wieczystego powszechnie dostępnego obiektu innych osób proponowanego do nazwania albo osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z tego obiektu.
 1. Wniosek musi zawierać:
 • kategorię lub określenie obiektu (ulica, plac, skwer itd.);
 • lokalizację obiektu – w formie opisu słownego lub w formie graficznej, umożliwiającej określenie usytuowania obiektu w terenie;
 • proponowaną nazwę w formie co najmniej nazwy pełnej;
 • uzasadnienie wyboru proponowanej nazwy;
 • informacje o charakterze encyklopedycznym dotyczące upamiętnianej postaci, podmiotu zbiorowego lub wydarzenia, w tym charakterystykę i ważniejsze fakty z biografii danej osoby lub historii podmiotu albo wydarzenia oraz wskazanie źródła tych informacji – w razie gdy proponowana nazwa ma charakter nazwy pamiątkowej;
 • wskazanie reprezentanta wnioskodawcy uprawnionego do popierania wniosku w trakcie dalszych prac.
 1. Jeżeli wniosek dotyczy nazwy pamiątkowej, a zgłasza go wnioskodawca, o którym mowa w pkt 3 lit. g-k, wniosek taki powinien być poparty podpisami co najmniej 200 pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych w m.st. Warszawie, chyba że chodzi o nazwę pozyskaną z Banku nazw.
 2. Jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej niestanowiącej wyłącznej własności m.st. Warszawy lub niestanowiącej własności Skarbu Państwa, którą reprezentuje Prezydent m.st. Warszawy, wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada pisemną zgodę wszystkich właścicieli terenów, na których droga ta jest zlokalizowana, na nadanie nazwy.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy powszechnie dostępnego obiektu innych osób, wnioskodawca wraz z wnioskiem przedkłada oryginał lub poświadczoną zgodnie z właściwymi przepisami kopię pisemnej zgody wszystkich właścicieli lub użytkowników wieczystych terenu, na którym zlokalizowany jest ten obiekt, oraz wszystkich osób, które posiadają tytuł prawny do korzystania z tego obiektu.
 4. Podstawowe zasady dotyczące proponowanych nazw:
 • nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego;
 • nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne, będące wyrażeniami obcymi);
 • nie mogą powtarzać istniejących nazw nadanych we właściwym trybie obiektom miejskim, chyba, że chodzi o przedłużenie lub rozszerzenie terytorialnego zasięgu obowiązywania istniejącej nazwy;
 • nazwy tworzy się zgodnie z zasadami języka polskiego, określonymi we właściwych słownikach i źródłach oraz uchwałach Rady Języka Polskiego;
 • nazwy pamiątkowe pochodzące od nazwisk, nazw lub innych oznaczeń obcojęzycznych tworzy się zgodnie z oryginalną pisownią w danym języku, w alfabecie łacińskim, z użyciem znaków diakrytycznych właściwych danemu językowi albo w wersji spolszczonej, jeśli taką wersję dopuszczają właściwe źródła;
 • nazwy pamiątkowe pochodzące od nazwisk, pseudonimów lub innych określeń osób nadaje się po upływie 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby - dopuszcza się nadanie nazwy pamiątkowej przed upływem 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli z wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi do Rady m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

 1. Art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 2. Art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LV/1383/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nazewnictwa obiektów miejskich.

Informacja: Wytyczne do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LV/1383/2017


Nie znalazłeś informacji?