Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Gospodarka odpadami - najczęściej zadawane pytania

Gospodarka odpadami - najczęściej zadawane pytania

1. Jestem posiadaczem dwóch mieszkań w zabudowie wielolokalowej w różnych dzielnicach Warszawy. W drugim mieszka moja córka. Czy od nowego roku zapłacę za każde z nich po 85 zł, bez względu na powierzchnię mieszkania?

Tak, od stycznia 2022 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej, bez względu na powierzchnię mieszkania.

 

2. Ile za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacą mieszkańcy domów jednorodzinnych?

Opłata wyniesie 107 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. W przypadku posiadania kompostownika opłata zastanie pomniejszona o 9 zł i wyniesie 98 zł.

 

3. Mam na prywatnej działce dwa domki letniskowe. Ile od nowego roku zapłacę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, przewidziano stałą opłatę roczną, w wysokości 181,90 zł od domku letniskowego. W tym konkretnym przypadku właściciel zapłaci więc 363,80 zł za rok za 2 domki letniskowe.

 

4. Do kiedy i gdzie muszę złożyć nową deklarację? Do kiedy muszę uiścić pierwszą opłatę?

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do właściwego urzędu dzielnicy.

Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 roku.

 

5. Od kiedy zaczynają obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Od 1 stycznia 2022 r.

 

6. Gdzie oddam telewizor o kineskopie mniejszym niż 24 cale czy inne mniejsze elektroodpady?

Mieszkańcy zobowiązani są do dostarczenia odpadów ZSEiE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).Zgodnie z zasadami działania PSZOK zamieszczonymi na stronie internetowej https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1, PSZOK nieodpłatnie przyjmuje dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Jeżeli telewizor jest mały tzn. gdy żaden z wymiarów zewnętrznych urządzenia nie przekracza 25 cm, wtedy można oddać go również do MPSZOK. Na stronie internetowej https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1 znajduje sięwykaz i godziny pracy MPSZOK. Elektrośmieci, które oddajemy, muszą być kompletne.

Dodatkowo, należy podkreślić, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nie można wyrzucać z innymi odpadami (zmieszanymi), a za wyrzucenie elektrośmieci z innymi odpadami grozi kara do 5 tys. zł.

 

7. Posiadam dwa mieszkania w zabudowie wielolokalowej. W jednym mieszkam, ale drugie pozostaje puste – trzymam je dla syna który wprowadzi się tam za kilka lat, a nie chcę go wynajmować. Czy będę musiał zapłacić 85 zł miesięcznie za to puste mieszkanie, mimo, iż stoi puste i nie generuje się tam odpadów?

W przypadku lokali mieszkalnych w zabudowie wielolokalowej, które są czasowo niezamieszkane, właściciel nieruchomości na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez właściciela lokalu nie powinien obciążać go opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W lokalu niezamieszkanym nie funkcjonuje bowiem gospodarstwo domowe, w związku z tym nie powstają tam również odpady komunalne. Lokalu takiego nie należy zatem uwzględniać w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pytania odnośnie metody od zużycia wody (obowiązującej do 31.12.2021r.) - Częstotliwość składania deklaracji. Okres obowiązywania deklaracji.

1. Jak często właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do składania deklaracji?

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje do czasu zaistnienia zmiany średniej miesięcznej ilości zużytej wody obliczonej zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy, tj.: 

1) gdy upłynie okres 12 miesięcy od złożenia deklaracji, w związku z ustalonym w uchwale okresem 12 miesięcy poprzedzających obowiązek złożenia deklaracji, z którego wybrano 6 kolejnych miesięcy i ustalono średnią ilość zużywanej wody, albo

2) gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację w oparciu o posiadane dane o zużyciu wody. 

Ad 1) Po upływie okresu 12 miesięcy, wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć nową deklarację i dokonać ponownego obliczenia ilości zużytej wody (w oparciu o zużycie wody za 6 kolejnych miesięcy wybranych z okresu poprzednich 12 miesięcy).

Ad 2) Właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację przed upływem okresu 12 miesięcy, jeśli w oparciu o posiadane dane o zużyciu wody za kolejne miesiące ustali, że zużycie wody zmieniło się (np. w związku z otrzymaniem kolejnej faktury rozliczającej zużycie wody). 


Zmieniona wysokość opłaty obowiązywać będzie na przyszłość, od miesiąca wskazanego w deklaracji, pod warunkiem złożenia deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Zmiana deklaracji zmniejszająca wysokość opłaty za okres wsteczny możliwa jest wyłącznie w przypadku wskazanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. w związku z korektą faktury, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W związku z tym, złożenie nowej deklaracji jest wymagane tylko w przypadku zmiany okresu 6 miesięcy, za który obliczane jest średniomiesięczne zużycie wody. Sam fakt otrzymania nowej faktury z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego nie oznacza, że właściciel nieruchomości powinien obligatoryjnie złożyć nową deklarację, dokonując zmiany okresu 6 miesięcy będącego podstawą obliczenia wysokości opłaty.

 

2. Jak będę informowany o wysokości opłaty za śmieci od kwietnia 2021 r., po powiązaniu opłaty ze zużyciem wody. W mojej kamienicy nie ma zarządcy czy wspólnoty. W kamienicy są 3 rodziny i tworzymy tam tzw. małą wspólnotę mieszkaniową. Przychodzi 1 wspólny rachunek za wodę i dzielimy się rachunkiem po równo - każda rodzina po 1/3. Jednak za śmieci każda rodzina płaci osobno - moja według deklaracji. Wg mnie, spodziewam się faktury za śmieci co miesiąc, ponieważ zużycie jest różne każdego miesiąca.

Deklaracja obowiązuje do czasu zaistnienia zmiany ilości zużytej wody (średniej miesięcznej obliczonej zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy). Zmiana następować może w cyklu otrzymywania faktur za wodę, ale ustalenie opłaty następuje w oparciu o dane za okres 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Podstawa prawna - Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 1d Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ucpg). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ucpg). W uchwale sposób obliczenia zużycia wody ma na celu, zgodnie z art. 6j ust. 3e ucpg, ustalanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym miesiącu dla danej nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ust. 3a pkt 2 ucpg, wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach.

 

3. Co w przypadku, gdy nieruchomość jest rozliczana za wodę raz w roku, ostatnie rozliczenie jest z grudnia zeszłego roku?

Podstawą do obliczenia opłaty mają być dane o zużyciu wody za okres 6 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 12 miesięcy. Do czasu uzyskania takich danych, właściwe jest ustalenie zużycia wody w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która wynosi 4 m3.


4. Przez jaki okres obowiązuje pierwsza złożona deklaracja? Czy trzeba będzie składać deklaracje co pół roku?

Deklaracja obowiązuje do czasu zaistnienia zmiany ilości zużytej wody (średniej miesięcznej obliczonej zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy). Jeżeli średnia obliczona po otrzymaniu kolejnej faktury jest taka sama, a przez to taka sama jest opłata, nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

 

5. Kto ma składać deklarację w przypadku, gdy segment jednorodzinny stanowi część składową osiedla spółdzielczego, na którym znajduję się również zabudowa wielolokalowa? Właściciele segmentów zużycie wody rozliczają ze spółdzielnią. Przyłącze główne wody znajduje się w części wielolokalowej, przy wejściach do segmentów zainstalowane są liczniki przepływu wody.

Jeżeli dla danej nieruchomości (stanowiącej odrębną własność) brak jest danych wynikających ze wskazania wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości, to ustalenie zużycia wody nastąpić powinno w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która wynosi 4 m3.


6. Wspólnota mieszkaniowa nie dysponuje danymi o zużyciu wody, ponieważ właściciele lokali posiadają indywidualne umowy. Czy w takiej sytuacji każdy składa oddzielną deklarację? Czy takie dane powinien pozyskać zarządca i złożyć wspólną deklarację?

Jeżeli nieruchomość wyposażona jest w wodomierz główny, to złożenie deklaracji nastąpić powinno w oparciu o dane z jego odczytów. Jeżeli w nieruchomości nie ma wodomierza, to zgodnie z przyjętą uchwałą podstawą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jest ryczałt 4 m3 od osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

7. Czy będę musiał coś zrobić w sprawie nowej opłaty?

Nowe deklaracje składają:

 • wszyscy właściciele nieruchomości (w tym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi),

 • zarządcy/administratorzy np. w przypadku spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych.

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych nie składają deklaracji samodzielnie.
Pierwszy raz nową opłatę trzeba przekazać do 28 kwietnia 2021 r. Nową deklarację trzeba złożyć do 10 maja 2021 r., można skorzystać z linku: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje.

 

8. Czy właściciele/zarządcy nieruchomości mają dowolność w wyborze wskazanych w uchwale 6 kolejnych miesięcy jako podstawy naliczeń opłat?

Podstawą do obliczenia opłaty mają być dane z ostatnich 12 miesięcy. Właściciel nieruchomości decyduje w oparciu o które z 6 kolejnych miesięcy z ostatnich 12 miesięcy dokona obliczenia zużycia wody na potrzeby ustalenia wysokości opłat.


9. Czy deklarację należy składać raz w miesiącu? Czy raz na pół roku?

Deklarację należy składać zawsze wtedy, gdy zmienia się średniomiesięczne zużycie wody w oparciu o wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości. Z uwagi na przyjęty w uchwale sposób obliczenia opłaty, obowiązek złożenia deklaracji powstaje przynajmniej raz w roku.

 

10. Czy urząd przyjmie deklarację zmniejszającą po pół roku? Czy można dokonać aktualizacji "wstecz"?

Zużycie wody obliczone jest podstawą do ustalenia wysokości opłaty na rzecz gminy. Wartość ta nie podlega porównaniu do „bieżącego” zużycia wody. Dopiero kolejna nowa deklaracja może zmienić wysokość opłaty, jeżeli zmienione zużycie wody stanowić będzie podstawę do obliczenia nowej wartości średniego zużycie. Jedyna możliwość zmiany deklaracji za okres wsteczny, to złożenie korekty deklaracji w oparciu o informację lub fakturę korygującą uzyskaną z MPWiK.

Pytania odnośnie metody od zużycia wody (obowiązującej do 31.12.2021 r.) - Brak złożenia deklaracji. Brak danych do określenia średniej ilości zużycia wody.

1. Co w przypadku braku złożenia pierwszej oraz kolejnej deklaracji?

Brak złożenia deklaracji skutkować może dwoma konsekwencjami:

 • pracownicy urzędu wydadzą decyzję o wysokości opłaty (jako podstawa przyjęta zostanie wartość zużycia wody z faktury, a dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty odsetek podatkowych za okres braku wpłat; opłata może zostać naliczona w podwójnej wysokości, jeżeli stwierdzony zostanie brak prawidłowej segregacji odpadów), 

 • w przypadku kontroli, Straż Miejska nałoży mandat za brak deklaracji; może być on nakładany co miesiąc, do czasu wykonania obowiązku.

 

2. Co w przypadku braku działalności wśród wymienionych w załączniku do uchwały?

Przyjąć należy działalność jak najbardziej zbliżoną charakterem do wymienionych, albo zastosować ogólną normę z pozycji 62-63 dla zakładu pracy. Obliczamy stawkę wg załącznika do uchwały 676/2019.

 

3. Co z nabywcami lokali mieszkalnych w spółdzielniach i wspólnotach? Jak osoba samotna kupiła lokal mieszkalny od dużej rodziny to jak zostanie naliczone zużycie wody i płatność za odpady?

Sposób podziału kwoty wynikającej z deklaracji na poszczególne lokale jest kwestią wewnętrzną wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej. 

W takiej sytuacji „zaliczki” na poczet opłaty za odpady dla takiego lokalu mogą być liczone wg normy średniego zużycia (liczba osób x 4m3), a ewentualny niedobór w stosunku do miesięcznej opłaty liczonej dla całej nieruchomości powinien być rozliczony przez wspólnotę mieszkaniową. Po dokonaniu okresowych odczytów wysokość „zaliczek” na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami może być korygowana/rozliczana w stosunku do rzeczywistego zużycia wody dla każdego z lokali.

Podstawa prawna - Zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części: 2) odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach – w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2. 

 

4. Co z odczytami za wodę jeżeli odczyt jest robiony raz do roku? A firma, która prowadzi odczyty ma obecnie dużo zleceń? Z jakiego okresu wyliczenia skoro w tym roku jeszcze nie było?

Do czasu pozyskania danych w oparciu o fakturę/odczyt licznika należy stosować ryczałt wg wzoru: liczba osób x 4m3. Po uzyskaniu danych o zużyciu wody można złożyć nową deklarację i uiszczać opłatę wg ilości zużytej wody.

 

5. Kto ma składać deklarację w przypadku gdy segment jednorodzinny stanowi część składową osiedla spółdzielczego, na którym znajduję się również zabudowa wielolokalowa?

Właściciele segmentów zużycie wody rozliczają ze spółdzielnią. Przyłącze główne wody znajduje się w części wielolokalowej, przy wejściach do segmentów zainstalowane są liczniki przepływu wody.

Jeżeli dla danej nieruchomości (stanowiącej odrębną własność) brak jest danych wynikających z faktur MPWIK, jedynym rozwiązaniem pozostaje ryczałt wg wzoru: liczba osób x 4m3.

Deklarację na podstawie zużycia wody składa się, gdy do danej nieruchomości jest przypisany licznik główny. Licznik główny może być przypisany tylko do jednej nieruchomości. 

 

6. Wspólnota nie dysponuje danymi o zużyciu wody, ponieważ właściciele lokali posiadają indywidualne umowy. Czy w takiej sytuacji każdy składa oddzielną deklarację? Czy takie dane powinien pozyskać zarządca i złożyć wspólną deklarację.

Przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) określają, że podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji jest wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa i to ona zobowiązana jest ustalić dane niezbędne do złożenia deklaracji.

Jeżeli nieruchomość wyposażona jest w wodomierz główny, to złożenie deklaracji nastąpić powinno w oparciu o dane z jego odczytów. Jeżeli na nieruchomości brak jest wodomierza, to zgodnie z przyjętą uchwałą podstawą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ryczał 4 m3 od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Podstawa prawna - Zgodnie z art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna - Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

 

7. Co w przypadku uszkodzenia wodomierza głównego lub indywidualnego?

W przypadku uszkodzenia wodomierza głównego, np. gdy nie mamy danych dotyczących zużycia wody za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie ostatnich 12 miesięcy deklarację składamy w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która wynosi 4 m3. 

 

8. Są dwa segmenty, jeden wspólny wodomierz główny dla obu segmentów, a  jeden z segmentów jest dodatkowo wyposażony w podlicznik. Za wodę mieszkańcy rozliczają się między sobą wg wskazań obu wodomierzy. Jak prawidłowo złożyć deklarację?

Jeżeli budynki te składają się na jedną nieruchomość, to należy rozliczyć się na podstawie faktury za zużycie wody wynikające ze wskazań licznika głównego. Uchwała nie determinuje jak podzielić kwotę z opłaty za odpady pomiędzy poszczególne osoby.

 

9. Kto ma składać deklarację w przypadku, gdy segment jednorodzinny stanowi część składową osiedla spółdzielczego, na którym znajduję się również zabudowa wielolokalowa? Właściciele segmentów zużycie wody rozliczają ze spółdzielnią. Przyłącze główne wody znajduje się w części wielolokalowej, przy wejściach do segmentów zainstalowane są liczniki przepływu wody.

Jeżeli dla danej nieruchomości (stanowiącej odrębną własność) brak jest danych wynikających z faktur MPWiK, jedynym rozwiązaniem pozostaje ryczałt wg wzoru: liczba osób x 4m3.

Deklarację na podstawie zużycia wody składa się, gdy do danej nieruchomości jest przypisany licznik główny. Licznik główny może być przypisany tylko do jednej nieruchomości.

 

10. Jak postępować w przypadku awarii wodno-kanalizacyjnej w lokalu, skutkiem którego jest znaczne podwyższenie zużycia wody. Czy jest jakiś sposób, aby nie uwzględniać tego przy rozliczaniu opłaty za odpady?

Podstawę do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi wskazanie wodomierza głównego. Możliwość odliczenia wody zużytej w wyniku awarii następuje wyłącznie w przypadku, gdy taka pomniejszona wartość zużycia wody wyniknie z faktury otrzymanej z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

11. Do sąsiada wchodzi przyłącze wodociągowe i tam jest licznik główny, za licznikiem głównym jest odejście na mój dom i mam podlicznik, rozliczam się z sąsiadem z mojego podlicznika, on wylicza swoje zużycie wody z bilansu (licznik główny - podlicznik ), zieleń zarówno u mnie jak i u sąsiada ma osobne podliczniki i nie stanowi tematu zapytania (wiemy, że nie należy jej wliczać do wyliczeń zużycia wody).

Czy z racji tego, że nie mam osobnego przyłącza (a więc zgodnie z informacjami odnośnie nowego systemu opłat powinienem za śmieci rozliczać się ryczałtem) mogę w deklaracji wskazać zużycie z mojego podlicznika (który nie jest oficjalnym licznikiem rozliczeniowym z wodociągami) i tym samym mój sąsiad wskaże swoją część zużycia zgodnie ze wzorem (licznik główny - mój podlicznik)?

Zgodnie z uchwałą podstawę obliczenia zużycia wody stanowi wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości. Jeżeli nie ma takiego wodomierza (głównego), to należy złożyć deklarację w oparciu o przeciętną miesięczną normę zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która wynosi 4 m3.

 

12. Administracja zarządza dwoma budynkami. W każdym z budynków są oddzielne liczniki do zimnej wody. Natomiast licznik do ciepłej wody jest w jednym budynku dla obu budynków. Jak policzyć zużycie dla poszczególnych budynków i ich mieszkańców?

Podstawę do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi wskazanie wodomierza głównego. Jeżeli budynki te stanowią odrębne nieruchomości, to każda z nich wnosi odrębne opłaty ustalone zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy. Z pytania nie wynika, czy ciepła woda dostarczana jest z zewnątrz, czy podlega ogrzaniu na terenie nieruchomości - jeśli podgrzewana jest na terenie nieruchomości, to jej zużycie wynikać będzie ze zużycia zimnej wody.

 

13. Czy w lokalach użytkowych wolnostojących będących własnością m.st. Warszawy opłata za odpady komunalne naliczana będzie od zużytej wody czy od powierzchni lokalu?

Dla nieruchomości niezamieszkałych stosuje się metodę za pojemnik lub worek.

 

14. Czy ktoś, kto wyjechał za granicę lub na działkę i nie ma zużycia wody, nic nie zapłaci?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona jest za każdy miesiąc, w którym na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy. Stawka miesięcznej opłaty jest liczona od średniomiesięcznego zużycia wody obliczonego za okres 6 kolejnych miesięcy z ostatnich 12. Tylko zmiana miejsca zamieszkania, np. do innej gminy, stanowi podstawę do zaprzestania wnoszenia opłaty z tytułu zamieszkiwania w dotychczasowym miejscu.

Długość wyjazdu na działkę czy za granicę może mieć wpływ na wysokość ponoszonej opłaty w kolejnych miesiącach, w których nieruchomość jest zamieszkiwana (mniejsze zużycie wody w okresie będącym podstawą ustalenia opłaty).

 

15. Czy właściciel może złożyć oświadczenie, że lokal jest niezamieszkały? Czy w takim przypadku możemy go nie obciążać opłatą?

Dotychczas wysokość opłaty liczona była jako liczba gospodarstw domowych na terenie nieruchomości (nie jako liczba gospodarstw w poszczególnych lokalach), od 1 kwietnia 2021 r. będzie liczona jako zużycie wody z nieruchomości (nie jako suma zużycia z poszczególnych lokali).

Obliczone zgodnie z uchwałą zużycie wody stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty do zapłaty na rzecz gminy, które rozliczane będzie proporcjonalnie na właścicieli lokali, według metody ustalonej przez zarządcę danej nieruchomości. Obowiązek oraz wysokość  ponoszonych zaliczek na koszt opłaty ponoszonej przez zarządcę nieruchomości wspólnej zależna jest od przyjętej metody rozliczenia tej opłaty. 

 

16. Co z wodomierzami lokali usługowych? Jak spółdzielnia rozliczy zużycie wody?

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, podstawą do określenia wysokości opłaty jest zużycie wody z całej nieruchomości, w tym z części niezamieszkałej. Stawka opłaty jest jednakowa, 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody.

 

17. Czy w naliczeniach będą brane pod uwagę liczniki główne wody, czy dopuszczalna jest suma wskazań wodomierzy indywidualnych?

Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprost wskazuje, że w przypadku metody od ilości zużytej wody bierze się pod uwagę ilości zużytej wody z danej nieruchomości, tym samym podstawą do obliczenia opłaty jest wodomierz główny, a nie wskazania wodomierzy indywidualnych.

Przepisy ustawy nie przewidują zasadniczo wyjątku od tej sytuacji, więc podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji pozostaje wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa i to ona zobowiązana jest ustalić dane niezbędne do złożenia deklaracji.

Podstawa prawna - Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Podstawa prawna - Zgodnie z art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

18. Co w przypadku, gdy wodomierz główny znajduje się w miejscu wyłączonym z miejskiego systemu odbioru odpadów, a zaopatruje w wodę również budynek mieszkalny?

Podstawę do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia zużycia wody w oparciu o wodomierz, to zgodnie z przyjętą uchwałą, podstawą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest ryczałt 4 m3 od osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

19. Nieruchomość nie ma wodomierza głównego. Wszyscy lokatorzy mają liczniki indywidualne i otrzymują faktury z MPWiK. Czy w takim przypadku spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa rozliczy nieruchomość ryczałtem 4 m3 za osobę?

Jeżeli nieruchomość nie ma wodomierza głównego, to zgodnie z przyjętą uchwałą, podstawą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest ryczałt 4 m3 od osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

20. Siedemdziesiąt nieruchomości z domkami w zabudowie szeregowej, jeden wodomierz główny, na który przychodzi faktura z MPWiK. Każda nieruchomość ma swój licznik, z którego odczyty robi zewnętrzna firma - jest to podstawa do rozliczeń za wodę, których dokonuje zarząd Wspólnoty. Czy wskazania tych liczników mogą być podstawą do wyliczenia opłaty za odbiór odpadów?

Podstawę do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia zużycia wody w oparciu o wodomierz, to zgodnie z przyjętą uchwałą, podstawą obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest ryczałt 4 m3 od osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

21. Na nieruchomości znajduje się basen, generujący duże zużycie wody. Jest on przeznaczony do użytku mieszkańców. Czy wodę zużywaną na ten cel spółdzielnia budynku może odliczyć od wskazań wodomierza głównego?

Zgodnie z przyjętą metodą obliczenia zużycia wody, do obliczeń przyjmuje się wskazania licznika głównego, a odliczeniu podlegać mogą jedynie ilości wody bezpowrotnie zużytej, ustalone w oparciu o wskazanie dodatkowego wodomierza.

 

22. Czy faktury z firmy prywatnej obsługującej sieć wodociągową będą honorowane przy rozliczaniu opłaty za odpady?

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie posługuje się wprost wskazaniem na MPWiK, jako podmiot który wystawia faktury za zużycie wody. Wobec tego nie ma przeszkód, aby faktura za zużycie wody wystawiona była przez inne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, prowadzące działalność na danym terenie.

Pytania odnośnie metody od zużycia wody (obowiązującej do 31.12.2021 r.) - Zagadnienia ogólne

1. Co z naliczaniem opłat dla lokali użytkowych?

Opłaty dla lokali użytkowych obliczane są tak jak dla lokali mieszkalnych – według faktycznego zużycia z danego lokalu. Jeżeli nie ma danych dotyczących zużycia wody, to dla całej nieruchomości obliczamy opłatę ryczałtową - zużycie wody stanowi sumę zużycia wody ustalonego dla:

 • części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - liczba mieszkańców x 4 m3 np. 23 osoby x 4 m3;

 • części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – iloczyn przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody określonej w załączniku do uchwały nr XXIV/676/2019 i odpowiedniej jednostki odniesienia, właściwej dla danego rodzaju działalności np. przedszkole dzienne: 1 dziecko x 1m3.

 

2. Dom ma tylko główny licznik i oczyszczalnię ekologiczną. Nieruchomość nie jest podłączona do kanalizacji. Oczyszczalnia ta powoduje, że ścieki przetwarzane są na wodę i nie wymaga to odbioru przez miejską kanalizację ani też opróżnienia przez szambiarkę. Dość duża ilość wody służy do podlewania ogrodu, który wynosi 2500 m2. Mieszkaniec kontaktował się z MPWiK i otrzymał wiadomość, że na tej nieruchomości nie ma możliwości założenia wodomierza ogrodowego, gdyż nieruchomość ta nie jest podłączona do kanalizacji. W dniu dzisiejszym rozmawiałem z infolinią MPWiK w tej sprawie. W której dowiedziałem się, ze wodomierz ogrodowy musi założyć właściciel nieruchomości a następnie zgłosić ten fakt do MPWiK. Odczyt jest po stronie odbiorcy czyli właściciela. Warunkiem założenia takiego wodomierza ogrodowego jest podłączenie nieruchomości do wody miejskiej oraz kanalizacji. Stawka za wodę zarówno do użytku domowego jak i ogrodowego jest jedna i wynosi na chwilę obecną 3,89 zł brutto za m3 wody. Różnica jest tylko w rozliczeniu ilości ścieków - czyli wodomierz główny pomniejszony o wodomierz ogrodowy. Czy wobec tego mieszkaniec będzie musiał wpisać w deklaracji stan wodomierza głównego i na tej podstawie będzie ponosił opłatę z odpady komunalne?

Wodomierz ogrodowy montuje właściciel nieruchomości. Jego ewidencjonowanie i uwzględnianie w wystawianych fakturach przez MPWiK jest uzależnione od podłączenia do kanalizacji. Jeżeli taki wodomierz (legalizowany) zostanie zainstalowany na terenie nieruchomości wyłącznie na potrzeby ustalenia wody bezpowrotnie zużytej, to nawet gdy MPWiK odmówił jego ewidencji, jego odczyty mogą być uwzględniane na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

3. Jeśli nieruchomość jest mieszana czyli posiada część mieszkalną i usługową oraz wyznaczone jest tylko jedno miejsce do składowania odpadów to lokale usługowe rozlicza się tak jak całą nieruchomość tj. od zużycia wody, a nie od pojemników?

Niezależnie od tego czy dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy utworzono odrębne miejsce gromadzenia odpadów, opłata naliczana jest zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIV/676/2019 z 12 grudnia 2019 r., tj.:

 • za okres do 31 marca 2021 r.  – według powierzchni użytkowej lokali znajdujących się na tej części nieruchomości;

 • za okres od 1 kwietnia 2021 r. – według zużycia wody, w ramach jednej deklaracji składanej dla całej nieruchomości lub w deklaracjach częściowych (jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych). 

Ustanowienie odrębnych miejsc gromadzenia odpadów nie wpływa na zmianę sposobu ustalania opłaty, a jedynie daje możliwość złożenie deklaracji dla części nieruchomości.

 

4. W przypadku nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowymi, mamy podpisane odrębne umowy na wywóz odpadów komunalnych. Czy w takim razie nowo przyjęte uchwały mają wpływ na zawarte umowy z 1 sierpnia 2020 r.?

Uchwały podjęte 15 października 2020 r. odnoszą się do nieruchomości objętych warszawskim systemem gospodarki odpadami. Jeżeli nieruchomość została wyłączona z miejskiego systemu, to niezależnie od zmian wchodzących w życie od kwietnia 2021 r., w mocy pozostają umowy na odbieranie odpadów zawarte indywidualnie przez właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

 

5. Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?

Właściciele nieruchomości, np. domów jednorodzinnych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z szamba), a mają dostarczaną wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować własne wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stan początkowy i końcowy wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wtedy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

6. Co to jest legalizacja licznika wody?

Warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo. Dlatego każdy wodomierz co 5 lat musi przejść okresowy przegląd - to tzw. legalizacja wodomierza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach Głównego Urzędu Miar. Jeśli licznik nie jest uszkodzony i poprawnie mierzy przepływ wody, otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną. Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza. Ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;

 • uszkodzenia wodomierza;

 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy je wymienić lub naprawić i ponownie zalegalizować wodomierz.

W przypadku nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, wskazania dodatkowego licznika nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za zużycie wody wodociągowej.

 

7. Na jakiej zasadzie tworzono tabele zużycia wody dla różnych rodzajów działalności? Co w przypadku, gdy prowadzonej działalności nie uwzględnia tabela?

Przyjąć należy działalność jak najbardziej zbliżoną, albo zastosować ogólną normę z pozycji 62-63 dla zakładu pracy. Obliczamy stawkę wg załącznika do uchwały 676/2019.

 

8. Dlaczego akurat 12,73 zł za m3 zużytej wody? Skąd wzięliście tę stawkę?

Stawka opłaty to 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc zgodnie z ustawą:

 • w przypadku metody „wodnej” - 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za m3 zużytej wody.

Wysokość stawki opłaty jest związana z kosztami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w latach 2018 - 2020 wzrosły kilkukrotnie w stosunku do kosztów ponoszonych przez Miasto w latach 2013-2017. Koszty systemu gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pokrywane są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby zapewnić jak największe pokrycie tych kosztów z wpływu z opłaty za odpady, Rada Miasta ustaliła wysokości opłaty w maksymalnej dopuszczalnej ustawą wysokości.

Więcej informacji na temat wysokości opłat znajduje się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/fakty-o-wzroscie-oplat-za-odpady.

Podstawa prawna – Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 330) przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem wyniósł w 2019 r. 1819 zł.

 

9. Dlaczego znów zmieniacie metodę opłat za śmieci?

Mieszkańcy podczas licznych spotkań oraz pisemnie wskazywali opłatę za odpady od zużycia wody za najbardziej sprawiedliwą społecznie i uzasadnioną ze wszystkich wymienionych w ustawie.

 

10. Czy jak kompostuję bioodpady, to zapłacę mniej?

Osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych i kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zapłacą 4 zł mniej miesięcznie.

 

11. Przecież im większa, bardziej szczegółowa segregacja to jak największy odzysk surowców wtórnych i zysk. To skąd te podwyżki?

Rząd pozwolił, aby do Polski sprowadzano coraz więcej odpadów (ich ilość się potroiła), przez to firmom zajmującym się recyklingiem bardziej opłaca się kupować importowane surowce wtórne, niż te produkowane w kraju. Rząd wprowadzając podział na 5 frakcji nie przeprowadził żadnych badań możliwości rynku pod kątem zbytu tak segregowanych odpadów. Dlatego koszty zagospodarowania odpadów rosną, zamiast się bilansować. System jest mało elastyczny i często nie pasuje do lokalnych potrzeb gmin - to wciąż jest do pilnej zmiany. Ostatecznie ten właśnie system nadal generuje ogromne koszty dla naszych mieszkańców. Więcej: https://warszawa19115.pl/-/rzetelnie-o-warszawskiej-gospodarce-odpadami.

 

12. Dlaczego to właściciele/zarządcy mają obliczać wysokość opłaty za odpady (opłatę publiczno-prawną)?

Podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest właściciel nieruchomości. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi obowiązki te wypełnia spółdzielnia mieszkaniowa albo wspólnota mieszkaniowa.

Podstawa prawna - kwestia ta uregulowana jest w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

13. Co w sytuacji, kiedy właściciele nie będą chcieli legalizować liczników i co jeśli liczniki będą specjalnie psute tylko po to, aby płacić zgodnie z ryczałtem?

Zgodnie z uchwałą w przypadku braku możliwości ustalenia zużycia wody w oparciu o licznik następuje rozliczenie w oparciu o ryczałt.

 

14. Czy w przypadku braku możliwości określenia zużycia, dopuszczalne są oświadczenia właścicieli nieruchomości do spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej np. w przypadku lokali niezamieszkałych, gdzie nie można określić ilości zamieszkałych osób?

Dane o liczbie osób zamieszkujących lokal (w części zamieszkanej) czy inne dane pozwalające na obliczenie opłaty (dla części niezamieszkanej), które są konieczne w przypadku złożenia deklaracji w oparciu o średnie normy zużycia wody, przekazywane są przez właścicieli poszczególnych lokali w formie oświadczenia.

 

15. W jaki sposób spółdzielnia/ wspólnota mieszkaniowa będzie traktowała wodę gospodarczą w naliczeniach, np. wodę na potrzeby utrzymania nieruchomości wspólnej (sprzątanie)?

Zużycie wody oblicza się według wskazań licznika głównego, do którego wliczane jest również zużycie z licznika głównego. Odliczeniu podlegać mogą jedynie ilości wody bezpowrotnie zużytej, ustalone w oparciu o wskazanie dodatkowego wodomierza. Zużycie wody obliczone zgodnie z uchwałą stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty do zapłaty na rzecz gminy, które rozliczane jest na właścicieli lokali.

Właściciele lokali zobowiązani są do pokrycia kosztów wynikających ze zużycia wody w danym lokalu, natomiast różnice między zużyciem z lokali, a licznikiem głównym powinny być rozliczone równo między wszystkich współwłaścicieli.


Nie znalazłeś informacji?