Specific category icon

Komunalne zasoby lokalowe

Wstecz

Najem lokalu mieszkalnego

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika, złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.
 3. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu.
 2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania. W przypadku emerytury lub renty - ostatnich 6 odcinków lub ostatnia decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego (kserokopia, oryginały do wglądu), a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone w obecności pracownika (patrz pkt 4 i 5 uwag).  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej kopia deklaracji złożonej do ZUS, w której zadeklarowano kwotę przychodu stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. Zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania - w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku,  o którym mowa w pkt. 1.
 4. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku,  o którym mowa w pkt. 1.
 5. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy), w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
 6. Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych.
 7. W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonka analogicznie jak wnioskodawcy w pkt 3 i 4.
 8. W przypadku osób bez stałego zameldowania należy przedłożyć informację/zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania  oraz oświadczenie wnioskodawcy o  przyczynie  pozbawienia możliwości przebywania w lokalu.
 9. W przypadku lokatorów lub byłych lokatorów zamieszkujących w budynkach prywatnych  należy przedstawić wypowiedzenie umowy najmu oraz udokumentowaną wysokość ponoszonych opłat czynszowych.
 10. Dodatkowo  w sytuacji, gdy wnioskodawca w związku z warunkami mieszkaniowymi  pozostaje w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten stan faktyczny.
 11. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokalu socjalnego i lokalu związanego ze stosunkiem pracy oraz w sytuacji, gdy zawarcia umowy najmu na czas oznaczony żąda lokator.
 2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz spełnia kryteria dochodowe i metrażowe   określone w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
 3. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 4. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza pracodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Skarbowy. 
 5. Za dochód uważa się (zgodnie z definicją ustawy o dodatkach mieszkaniowych)  wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz dodatków pielęgnacyjnych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej, za dochód przyjmuje się zadeklarowaną kwotę przychodu, stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 6. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz.266 z późn. zm. ).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm. ).
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
 4. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 132, poz. 3937), zmieniona uchwałą Nr XVII/353/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr  116, poz. 36376) oraz uchwałą Nr XLVIII/1304/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2013r., poz. 6).    


 

Wymagane załączniki

 1. Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu- Druk: Nr PL-01-01/z.1
 2. Wzór oświadczenia o tytułach prawnych - Druk: Nr PL-01-01/z.2
 3. Wzór zaświadczenia o dochodach - Druk: Nr PL-01-01/z.3
 4. Wzór oświadczenia o dochodach - Druk: Nr PL-01-01/z.4
 5. Wzór oświadczenia osoby nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania/zameldowania - Druk: Nr -01-01/z.5
 6. Wzór zaświadczenia o miejscach zameldowania - Druk: Nr PL-01-01/z.6
   

Nie znalazłeś informacji?