Najem lokalu mieszkalnego dla osób z obszaru Zintegrowanego Programu R

Wstecz

Najem lokalu mieszkalnego dla osób z obszaru Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty (patrz: Pliki do pobrania) wydrukuj je i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. 
 3. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątkowym.
 3. Ankieta dotycząca procesu przeprowadzek.
 4. Zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach - tylko w przypadkach:  wnioskowania o najem więcej niż jednego lokalu (rozkwaterowanie) oraz wnioskowania o najem lokalu socjalnego.
 5. Do wglądu dowody osobiste wszystkich osób pełnoletnich objętych wnioskiem.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Najem lokalu mieszkalnego z zastosowaniem uproszczonego wniosku dotyczy osób wykwaterowywanych z nieruchomości modernizowanych w związku z realizacją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
 2. W przypadku wnioskowania o  więcej niż jeden lokal wymagane będzie spełnienie kryterium dochodowego określonego w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
 3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony może być zawarta z osobą, która spełnia kryteria dochodowe i metrażowe
 4. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz.266 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm. ).
 3. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego),zmieniona uchwałą Nr XVII/353/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 116, poz. 36376) oraz uchwałą Nr XLVIII/1304/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2013r., poz. 6).

Nie znalazłeś informacji?