Lokale m.st. Warszawy ("komunalne")

Wstecz

Najem lokalu mieszkalnego z zasobu miasta

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika, złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowo dla każdego wnioskodawcy:

 1. Wniosek o pomoc mieszkaniową 1.
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie o dochodach (zgodnie z pkt 1 - uwagi) dla każdej pracującej osoby w gospodarstwie domowym (oryginał - wg załącznika nr 1), a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek. W przypadku innych źródeł dochodu oświadczenia o dochodach w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów, oryginał wg załącznika nr:
 • 1a - Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej;
 • 1b - Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej;
 • 1c - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję w sprawie wymiaru podatku rolnego.
 1. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – załącznik nr 2.
 2. Oświadczenie o poprzednich miejscach stałego (bądź czasowego) zameldowania/zamieszkania – załącznik nr 7.
 3. Informacja o osobach, których warunki powinny być zbadane stosownie do dyspozycji zawartej w § 32 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – tzn. informacje o warunkach mieszkaniowych wstępnych, zstępnych, współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu – załącznik nr 9.
 4. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

Fakultatywnie – w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i/lub członków jego gospodarstwa domowego:

 1. Małżonek wnioskodawcy oraz każdy wnioskodawca (jeżeli jest ich kilku) powinien wypełnić załącznik nr 3,
 2. Gdy lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego, jest lokalem spoza zasobu mieszkaniowego Miasta należy wypełnić – załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5.
 3. Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) - należy dołączyć zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – załącznik nr 5
 4. Osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania wypełniają – załącznik nr 6 oraz powinny dołączyć dokumenty potwierdzające pobyt w takich ośrodkach, należy również mieć na uwadze informację z pkt 12 (jn.).
 5. Osoby zamieszkujące w lokalu/pomieszczeniu nienadającym się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (np.: altany, klatki schodowe, garaże, piwnice itp.) wypełniają – załącznik nr 6 i powinny dołączyć dokumenty potwierdzające te warunki lub oświadczenie o miejscu pobytu oraz wypełniają oświadczenie w pkt. 3.3. wniosku.
 6. Gdy wnioskodawca i/lub członkowie jego gospodarstwa domowego (każda pełnoletnia osoba) posiadają tytuł/y prawne do innego lokalu - chodzi o własność, najem, spółdzielcze prawa do lokali, użyczenie itp.)  - powinny wypełnić załącznik nr 8 i oświadczenie w pkt. 3.1. wniosku.
 7. Gdy wnioskodawca zamieszkuje w lokalu objętym projektem społecznym realizowanym przy współudziale miasta (dot. programów, projektów lub działań przyjętych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, uchwałą Rady m.st. Warszawy, uchwałą zarządu dzielnicy, realizowanych w ramach projektów unijnych lub w ramach zawartej przez Miasto umowy o współpracy z organizacją pozarządową, którego celem jest osiągnięcie samodzielności mieszkaniowej przez odbiorców) – powinny dołączyć  wypełniony załącznik nr 10 i wypełnić oświadczenie w pkt. 3.10. wniosku.
 8. Osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie Miasta - powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Miasta (oświadczenie w pkt. 3.19. wniosku).
 9. Osoby uzyskujące dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych - powinny dołączyć dokumenty poświadczające okres zamieszkiwania na terenie m.st. Warszawy (oświadczenie w pkt. 3.20. wniosku).
 10. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą uczącą się/studiującą do 25 roku życia – należy dołączyć zaświadczenia ze szkoły lub uczelni (oświadczenie w pkt. 2 wniosku).
 11. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną – należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień (oświadczenie w pkt. 2 wniosku).
 12. W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego świadczy alimenty na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego – należy dołączyć oświadczenie o wysokości świadczonych alimentów – załącznik 1d.
 13. Gdy wnioskodawca jest osobą realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub korzystającą ze świadczeń z tytułu bezdomności – należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej w Warszawie (oświadczenie w pkt. 3.6. lub 3.7. wniosku).
 14. Gdy wnioskodawca/y zamieszkuje/ą w pomieszczeniu przeznaczonym do krótkotrwałego pobytu osób (internaty, bursy, pensjonaty, hotele, budynki służące do celów turystycznych lub wypoczynkowych) - należy dołączyć dokumenty poświadczające 2 letni (nieprzerwany) okres zamieszkiwania oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Miasta przez co najmniej 2 ostatnie lata (oświadczenie w pkt. 3.8. wniosku).
 15. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego zamieszkują na podstawie zgody Prezydenta m.st. Warszawy w lokalu, co do którego miastu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – należy dołączyć kopię skierowania Prezydenta m.st. Warszawy do zawarcia umowy najmu (oświadczenie w pkt. 3.11. wniosku).
 16. Gdy wnioskodawca/y wynajmuje/ą jeden lub więcej pokoi w lokalu, a pozostałą część zajmują osoby niespokrewnione i prowadzące odrębne gospodarstwa domowe  – należy dołączyć umowę najmu poświadczającą 2 letni (nieprzerwany) okres zamieszkiwania oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie miasta za ostatnie 2 lata (oświadczenie w pkt. 3.13. wniosku).
 17. Gdy wnioskodawca/czyni jest cudzoziemcem – należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terenie terytoriom RP.
 18. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego zamieszkują w lokalu, który był lokalem zakładowym (a byli najemcami tego lokalu gdy był on lokalem zakładowym) – należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu (umowę najmu, decyzję) - (oświadczenie w pkt. 3.22. wniosku).
 19. Gdy wnioskodawca/y i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 7 lat zbyli lub rozporządzili posiadanym prawem do lokalu stanowiącego odrębną własność, nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub inną nieruchomość, spółdzielczym prawem do lokalu lub zamienili zamieszkiwany lokal – należy dołączyć dokumenty potwierdzające zbycie/rozporządzenie wraz z informacjami o powierzchni, strukturze lokalu/nieruchomości (oświadczenie w pkt. 3.23. wniosku).
 20. Gdy wnioskodawca/czyni jest osobą opuszczającą zakład karny i przystąpił/a do programu przygotowującego do życia po zwolnieniu zgodnie z art. 164 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53 i 472) – należy dołączyć dokumenty potwierdzające (oświadczenie w pkt. 3.26. wniosku)
 21. Ponadto wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego powinni dołączyć dokumenty potwierdzające w następujących sytuacjach:
  1. ktokolwiek z gospodarstwa domowego posiada udokumentowany zły stan zdrowia (oświadczenie w pkt. 3.24. wniosku).
  2. wnioskodawca/cy i/lub jego/ich członkowie gospodarstwa domowego jest/są ofiarami udokumentowanej przemocy w rodzinie (oświadczenie w pkt. 3.25. wniosku).
  3. wnioskodawca uzyskał pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, opuścił placówkę znajdującą się na terenie Warszawy lub zamieszkiwał na terenie Warszawy przed umieszczeniem we wskazanych formach pieczy zastępczej (oświadczenie w pkt. 3.2. wniosku).
  4. wnioskodawca zamieszkuje w lokalu/pomieszczeniu wymagającym opróżnienia w związku  koniecznością rozbiórki lub remontu (oświadczenie w pkt. 3.4. wniosku).
  5. wnioskodawca zamieszkuje  w lokalu/pomieszczeniu niedostosowanym do rzeczywistych, udokumentowanych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności lub udokumentowanego stanu zdrowia członka gospodarstwa domowego, jeżeli dostosowanie nie jest możliwe (oświadczenie w pkt. 3.5. wniosku).
  6. wnioskodawca zamieszkuje w lokalu objętym decyzją administracyjną nakazującą opróżnienie lokalu albo prawomocnym postanowieniem sądu o przysądzeniu własności lokalu (oświadczenie w pkt. 3.12. wniosku).
  7. wnioskodawca utracił lokal wskutek katastrofy budowanej lub innej siły wyższej (tj. pożar, powódź huragan) - (oświadczenie w pkt. 3.18. wniosku).
 22. Na żądanie najemca lub osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu wchodzącego w skąd mieszkaniowego zasobu Miasta jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Uwaga: nie składają wniosku o pomoc mieszkaniową osoby, które ubiegające się o pomoc w związku z:

 1. nabyciem uprawnień do najmu socjalnego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,
 2. repatriacją, w przypadkach gdy Miasto zobowiązało się zapewnić lokal,
 3. utratą lokalu wskutek katastrofy budowlanej lub siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu,
 4. realizacją wniosku Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc dla osób będących cudzoziemcami, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473),
 5. realizacją uprawnienia do lokalu zamiennego i zamieszkują w lokalu wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy,
 6. z realizacją zamianą lokalu zainicjowaną przez m.st. Warszawę  w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków publicznych,
 7. prośbą o zgodę na oddanie lokalu m.st. Warszawy do bezpłatnego używania,
 8. prośbą o zgodę na zarejestrowanie działalności gospodarczej w lokalu m.st. Warszawy,
 9. uzyskaniem propozycji innego lokalu spełniającego warunki lokalu zamiennego w przypadku zamieszkiwania w lokalu wynajmowanego dotychczas więcej niż jednemu najemcy,
 10. przebudową lokalu wynajmowanego dotychczas więcej niż jednemu najemcy,
 11. realizacją propozycji zarządu dzielnicy dotyczącą powiększenia zajmowanego lokalu o pomieszczenie bezpośrednio przylegające do lokalu lub wynajęcia powierzchni na pomieszczenie gospodarcze,
 12. prośbą o potwierdzenie uprawnień do lokalu po śmierci najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego. 

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wnioski powinny być składane w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku:
  1. osób bezdomnych w dzielnicy, w której wnioskodawca posiadał ostatnie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób, które nie wykazały swojego ostatniego miejsca zamieszkania w Warszawie – w dowolnie wybranej dzielnicy;
  2. osób zamieszkujących w lokalach objętych programami społecznymi realizowanymi przy współudziale Miasta - w dzielnicy, w której posiadali poprzednie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób, które nie wykazały swojego poprzedniego miejsca zamieszkania w Warszawie - w dowolnie wybranej dzielnicy;
  3. osób zamieszkujących w lokalach na podstawie zgody Prezydenta m.st. Warszawy (spółdzielcze własnościowe lokale Miasta) - w dzielnicy, w której posiadali poprzednie miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku osób, które nie wykazały swojego poprzedniego miejsca zamieszkania w Mieście - w dowolnie wybranej dzielnicy;
  4. osób, które uzyskały pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, opuściły placówkę znajdującą się na terenie Warszawy lub przed umieszczeniem w wymienionych formach pieczy zastępczej zamieszkiwali na terenie Warszawy - w dzielnicy ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej lub w dzielnicy, w której realizowana była piecza zastępcza lub w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy; 
  5. osób, które przebywają w aresztach śledczych lub zakładach karnych – w dzielnicy w której wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania przed osadzeniem. 
 2. Umowę najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy zawiera się na czas nieoznaczony, z wyjątkiem najmu socjalnego lokalu i lokalu związanego ze stosunkiem pracy oraz w sytuacji, gdy zawarcia umowy najmu na czas oznaczony żąda lokator. W przypadku wynajmu lokali poza mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, ich podnajem dokonywany jest na czas oznaczony.
 3. O formie udzielenia pomocy mieszkaniowej decyduje wysokość dochodu gospodarstwa domowego.
 4. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą, która kwalifikuje się do udzielenia pomocy mieszkaniowej, czyli:
  1. nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz 
  2. spełnia kryteria dochodowe (określone w § 5 uchwały) oraz
  3. warunki mieszkaniowe, w których zamieszkuje wnioskodawca kwalifikują się do ich poprawy (określone są w §7 uchwały).
 5. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 6. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy powinien poświadczyć pracodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Skarbowy.
 7. Za dochód uważa się: 
 1. dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) czyli dochody (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):
 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne
 1. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
 2. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
 3. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740  z późn. zm.).
 3. Ustawa z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm).
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14836 z późn. zm).
 6. Zarządzenie nr 970/2020  Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o pomoc mieszkaniową w brzmieniu nadanym na podstawie zarządzenia nr 1250/2021 z 26 lipca 2021 r..

Nie znalazłeś informacji?