Gospodarka wodno - ściekowa

Wstecz

Taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców Warszawy i okolic

MPWiK w Warszawie utrzymuje dotychczasową taryfę za wodę i ścieki na lata 2021-2024.

Taryfa została zatwierdzona w trybie tzw. milczącej zgody wobec braku rozpatrzenia przez Wody Polskie wniosków taryfowych złożonych przez MPWiK w ustawowym terminie.

Jednocześnie wobec bezprzedmiotowości dalszego postępowania, pełnomocnicy Spółki wnieśli o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji dotyczących wniosków taryfowych wydanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z wnioskiem MPWiK ceny pozostają na tym samym poziomie. Dzięki utrzymanej taryfie, w sytuacji wysokiej inflacji, mieszkańcy odczują realny spadek ceny usług MPWiK.

Wejście w życie nowej taryfy MPWiK oznacza także bezpieczeństwo dostaw wody oraz odbioru ścieków dzięki zapewnieniu kontynuacji ambitnego programu inwestycyjnego Spółki.

Informacje dodatkowe


Nie znalazłeś informacji?