Wstecz

Stawki za odpady od stycznia 2022 r.

System opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Warszawie obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.

Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycję systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada ona, że stawki mają być naliczane od gospodarstwa domowego.

18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty. W zabudowie wielolokalowej obowiązuje teraz stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego. Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której opłata wynosi 98 zł.

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynek mieszkalny z lokalami usługowymi), opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości (art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), tj.:
dla części, na której zamieszkują mieszkańcy – iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty w wysokości 107 zł (w przypadku domu jednorodzinnego) lub 85 zł (w przypadku zabudowy wielolokalowej);
dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. lokale usługowe w budynku) – iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, liczby ich opróżnień oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (obliczone łącznie dla tej części nieruchomości).
 

Stawkę opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy ustalono w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości. W przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata wyniesie 181,90 zł za rok.

Stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz dla części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;

 2. 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;

 3. 660 litrów - w wysokości 101,42 zł;

 4. 770 litrów – w wysokości 118,32 zł;

 5. 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł;

 6. 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł;

 7. 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł;

 8. 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł;

 9. 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł;

 10. 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł;

 11. 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł;

 12. 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł;

 13. 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł;

 14. 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł;

 15. 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł;

 16. 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują odpady. Dla tych, którzy robią to w sposób nieprawidłowy lub uniikają segregacji, opłata  wynosi dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.

Stawki wyliczone według nowych zasad obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 roku.

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy. 

 

UWAGA!

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły), zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawyw sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzorów deklaracji

 

ULOTKA

 

 

Uchwała nr LVII/1810/2021 z 09/12/2021

Poprzednie zasady i stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (obowiązujące do 31.12.2021 r.)

Do 31 grudnia 2021 r. w Warszawie obowiązują dotychczasowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami – stawki uzależnione są od ilości zużytej wody.

8 lipca 2021 roku na posiedzeniu niejawnym, Sąd stwierdził nieważność podjętych uchwał wprowadzających metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od ilości zużytej wody.

23 września 2021 roku weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z dodanym przepisem art. 6j ust. 3f, w przypadku metody ustalenia opłaty od ilości zużytej wody wysokość opłaty nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Jednocześnie, zgodnie z art. 5 Ustawy nowelizującej, gminy do końca 2021 r. muszą dostosować Uchwały dotyczące wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców do zmienionych przepisów. Wobec tego, do czasu zmiany Uchwał obowiązują dotychczasowe zasady, a wysokość ponoszonych opłat nie ulega zmianie.

JAK NALICZANE SĄ OPŁATY ZA ODPADY?

Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody - wskazywanej przez mieszkańców za najbardziej sprawiedliwą spośród rozwiązań, które przewidują przepisy.

Obwieszczenie

Stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów jest liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*.

Opłata jest liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy wybranych z ostatnich 12 miesięcy.

* Uwaga! Zarówno w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych, mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie ona odliczona. W opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych). Więcej informacji znajdziesz na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Miesięczne opłaty za odpady przy braku danych za zużycie wody

Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza głównego albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres 6 kolejnych miesięcy, opłatę naliczymy według wzoru:

 • nieruchomość zamieszkana: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73zł,

 • nieruchomość mieszana, dla części niezamieszkanej (np. delikatesy w kamienicy, salon kosmetyczny w bloku wielorodzinnym): normy zużycia wody wg załącznika do uchwały 676/2019 x 12,73 zł za 1m3.

 • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są objęte warszawskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – opłata naliczana według zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Sprawdź w Obwieszczeniu ile wynoszą opłaty.  

Opłaty dla domków letniskowych

Obecna stawka opłaty dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi181,90 zł za rok.

Jak można odliczyć wodę bezpowrotnie zużytą?

Właściciele nieruchomości, np. domów jednorodzinnych, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej (korzystają z szamba), a mają dostarczaną wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), mogą instalować własne wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pomiary z tych liczników będą podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan początkowy i końcowy wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy wtedy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga: W takiej sytuacji wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą nie należy zgłaszać do MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a jedynie odpowiednie informacje zawrzeć w składanej deklaracji.

Co to jest legalizacja licznika wody?

Warto mieć pewność, że urządzenie mierzące zużytą wodę działa prawidłowo. Dlatego każdy wodomierz co 5 lat musi przejść okresowy przegląd - to tzw. legalizacja wodomierza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach Głównego Urzędu Miar. Jeśli licznik nie jest uszkodzony i poprawnie mierzy przepływ wody, otrzymuje tzw. cechę legalizacyjną.

Cecha legalizacyjna jest naklejana, wypalana, drukowana lub nanoszona na plombę zawieszoną na druciku wodomierza. Ważna jest przez 5 lat, ale traci ważność w przypadku:

 • stwierdzenia, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne;

 • uszkodzenia wodomierza;

 • uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy je wymienić lub naprawić i ponownie zalegalizować wodomierz.

W przypadku nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, wskazania dodatkowego licznika nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za zużycie wody wodociągowej.

Więcej:

https://mpwik.com.pl/view/legalizacja-wodomierza

https://mpwik.com.pl/view/wymiana-wodomierzy-odliczajcych

https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja/legalizacja-przyrzadu-p/82,Legalizacja-przyrzadu-pomiarowego.html

Pobierz materiały o dotychczasowym systemie opłat:

Ulotka

Uchwały

UCHWAŁA NR LVIII/1855/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LVIII/1854/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

UCHWAŁA NR XL/1254/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności,

UCHWAŁA NR XL/1255/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

UCHWAŁA NR XL/1256/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1631/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1632/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów. 


Nie znalazłeś informacji?