Osoby niepełnosprawne

null Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 kwietnia 2021 r. przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) i osobowymi są realizowane przez jednego przewoźnika:
Usługi Transportowe Marek Włastowski.

 

Kto może korzystać z usług?

Uprawnioną do korzystania z przejazdów jest dorosła osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź równoważne.

Usługa skierowana jest wyłącznie do osób, które faktycznie nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność.

W przypadku przewozów pojazdami osobowymi pierwszeństwo ma osoba posiadająca, niepełnosprawność ruchową, intelektualną i wzroku.

W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – uprawnioną jest wyłącznie osoba, która posiada niepełnosprawność ruchową; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku.

 

W ramach transportu można korzystać z:

 1. przejazdów stałych (abonamentowych) – opłata wynosi 180 zł miesięcznie,

 2. przejazdów jednorazowych – opłata za jeden kurs wynosi 20 zł.

 

Zgłoszenia na przejazdy stałe

Skorzystanie z usługi możliwe będzie po wypełnieniu i złożeniu kompletnego formularza zgłoszeniowego. Liczy się kolejność zgłoszonych, kompletnych wniosków.

Nadal przyjmowane są wnioski na przewozy stałe w 2021 roku.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych na przewozy w 2022 roku rozpoczyna się od 1 do 29 października 2021 r

Formularze należy składać w Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”

ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa

lub poprzez ePUAP na adres /CUSWarszawa/SkrytkaESP (decyduje data wpływu).

Dodatkowo istnieje możliwość złożenia formularza na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przewozów.

 

Zgłaszanie zlecenia przejazdu jednorazowego

Przewoźnik przyjmuje zlecenia w dni powszednie

 1. w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów 22 298 59 00, 720 915 300;

 2. w godz. 16.00-18.00 pod numerem telefonu 661 180 878;

 3. oraz na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl.

Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne zlecenia rejestrowane są automatycznie.

W przypadku, gdy na dany termin jest wolny samochód, w kolejnym dniu roboczym Przewoźnik, zachowując kolejność zgłoszeń, oddzwania i informuje korzystającego o możliwości przyjęcia zlecenia.

Terminy zgłaszania przewozów jednorazowych

Zlecenia jednorazowe przyjmowane są u Przewoźnika:

 1. specjalistyczne – z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

 2. osobowe – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

Realizacja przewozów

Przejazdy są realizowane przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski z siedzibą w Otwocku Wielkim (05-480) przy ul. Górnej 20.

 

Przejazdy stałe

Oferta jest skierowana do dorosłych mieszkańców Warszawy z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego.

Celem przewozów stałych jest dojazd do pracy lub placówki wsparcia dziennego – do 30 km w obrębie Warszawy.

Przewóz odbywa się pojazdami specjalistycznymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, bez dni świątecznych.

Osoba zainteresowana usługą składa deklarację korzystania z niej co najmniej 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu, minimalny okres to 3 miesiące w roku.

Opłata abonamentowa wynosi 180 zł miesięcznie – równowartość biletu miesięcznego na 1. i 2. strefę. W przeliczeniu to około 4,50 zł za jeden kurs.

Data rozpoczęcia przewozów stałych

Od 4 maja 2021 roku.

 

Szczegóły dotyczące przejazdów stałych

Przewozy stałe wykonywane są pojazdami specjalistycznymi do 30 km w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. Przewóz stały rozumiany jest jako przejazdy codziennie do pracy lub placówek wsparcia dziennego.

Dni i godziny w jakich realizowane są przewozy stałe

Przewozy stałe realizowane są w od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00 (godz. 22.00 zakończenie kursu), minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu (z wyłączeniem dni świątecznych).

Opłaty za przejazdy stałe

Korzystający ponosi odpłatność zryczałtowaną za miesiąc w wysokości 180 zł brutto; odpłatność odpowiada cenie biletu normalnego na 1 i 2 strefę, 30-dniowego imiennego, według obowiązującej Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1139/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Termin opłaty za przejazdy stałe

Odpłatność uiszczana jest przez korzystającego z góry do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z przewozu. Numer rachunku bankowego zostanie przekazany korzystającemu przez Przewoźnika po zakwalifikowaniu do korzystania z usługi. W przypadku rezygnacji (zwolnień, nieobecności itp.), Przewoźnik nie zwraca korzystającemu opłaty miesięcznej.

Warunki jakie należy spełnić korzystający z przewozów stałych

Przewóz dotyczy osób nie wymagających przewozu w pozycji leżącej.

Dodatkowo korzystający z przewozów stałych spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie jest w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na niepełnosprawność ruchową; pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku,

 2. przesłała /złożyła wypełniony i podpisany kompletny formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i zakwalifikowała się do korzystania z przewozów stałych.

Minimalny okres korzystania z przewozów stałych

Korzystający deklaruje minimalny okres korzystania z kursów stałych przez minimum 3 miesiące w roku.

Sposób złożenia formularza na przejazdy stałe

Formularz składa się osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa, lub poprzez epuap na adres /CUSWarszawa/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do CUS).

Terminy składania formularza na przejazdy stałe

Daty składania formularza dla osoby planującej korzystanie z przewozów stałych:

 1. od 15 do 31 marca 2021 r. (realizacja planowanych przejazdów pomiędzy 4 maja, a 31 grudnia 2021 r.).  Z uwagi na wolne miejsca, nadal przyjmowane są wnioski na przewozy stałe w 2021 roku.

 2. od 1 do 29 października 2021 r. (realizacja planowanych przejazdów pomiędzy 2 stycznia, a 30 grudnia 2022 r.),

 3. dodatkowo w trakcie każdego roku istnieje możliwość złożenia formularza na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przewozów, przy czym CUS zastrzega, że możliwość dołączenia do przewozów stałych jest uzależniona od zasobów logistycznych i limitów przewozów stałych zleconych Przewoźnikowi.

 

 

Lista rezerwowa na przejazdy stałe

W przypadku, gdy w zgłoszonym przez korzystającego terminie nie ma możliwości realizacji przewozu stałego, korzystający zostaje wpisany na listę rezerwową.

Weryfikacja formularzy i uprawnień na przejazdy stałe

CUS weryfikuje złożone formularze, sprawdzając ich kompletność i uprawnienia do przewozów stałych. Istnieje możliwość uzupełnienia formularza. Niekompletne formularze nie są rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia przez wnioskodawcę. Uzupełniony formularz wymaga ponownego zarejestrowania w CUS.

Pierwszeństwo korzystania z przewozów stałych

Pierwszeństwo korzystania z przewozów stałych mają osoby, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność ruchową - poruszające się na wózku, w kolejności wpływu kompletnego formularza do CUS.

Grafik przejazdów stałych

Przewoźnik kontaktuje się telefonicznie i/lub mailowo z korzystającymi, w celu ustalenia szczegółowego grafiku przejazdów.

Przewoźnik przy ustalaniu grafików ma prawo zaplanować przejazd w taki sposób, że korzystający będzie miał zapewniony przejazd w zakresie 45 min inaczej niż wskazał w formularzu.

Przewoźnik ustala grafik przewozów na minimum trzy miesiące. Przewoźnik ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku przewozów. O każdej zmianie Przewoźnik poinformuje korzystającego na co najmniej trzy dni przed planowaną zmianą.

Korzystający ma prawo do zgłaszania zmian w grafiku przewozów. Zmiana zostanie uwzględniona w grafiku przewozów, jeżeli została zgłoszona do Przewoźnika na co najmniej siedem dni przed planowaną zmianą.

Zmiany wnioskowane w terminie krótszym niż siedem dni przed planowaną zmianą, są traktowane jako zapytania o możliwość zmiany. Zapytania o możliwość zmiany są realizowane, o ile jest to możliwe w ramach istniejących grafików przejazdów. Zmiany związane z grafikiem przejazdu ustalane są indywidulanie pomiędzy korzystającym a Przewoźnikiem w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300od godz. 16.00-18.00 pod numerem telefonu 661 180 878 oraz na adres e-mailowy: bus@specjaltrans.pl. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są automatycznie.

Przewoźnik przy przyjmowaniu zmian dotyczących realizacji stałego zlecenia, w pierwszej kolejności weryfikuje drogą telefoniczną, czy dana osoba uprawniona jest do korzystania z przewozu.

Zgłoszenia przewozów stałych na kolejny rok

Korzystający każdego roku, w którym planuje korzystać z przewozów stałych przesyła/składa wypełniony i podpisany formularz dołączony do Regulaminu. Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do korzystania z przewozów stałych.

Przejazdy jednorazowe

Usługa skierowana jest wyłącznie do osób, które faktycznie nie są w stanie samodzielnie korzystać z transportu publicznego ze względu na posiadaną niepełnosprawność.

Pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku.

W przypadku pojazdów osobowych pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i wzroku.

Priorytetowo będą realizowane zlecenia dotyczące usługi przewozu w przypadku leczenia, rehabilitacji lub dowozu do pracy, placówki wsparcia dziennego, załatwiania spraw urzędowych. Realizacja usług pojazdami specjalistycznymi odbywa się „od drzwi do drzwi”.

 

Szczegóły dotyczące przejazdów jednorazowych

Przewozy jednorazowe wykonywane są pojazdami specjalistycznymi i osobowymi do 30 km w granicach administracyjnych m.st. Warszawy w celu leczenia, rehabilitacji lub dowozu do pracy korzystających do 20 km od granic m.st. Warszawy.

Dni i godziny w jakich realizowane są przewozy jednorazowe

Przewozy jednorazowe świadczone są od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00 (godz. 22.00 zakończenie kursu), a w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 22.00 (godz. 22.00 zakończenie kursu), z wyjątkiem dni świątecznych.

Wysokość opłaty za przejazd jednorazowy

Korzystający ponosi odpłatność za zryczałtowaną długość przewozu w jedną stronę w wysokości 20 zł brutto.  W przypadku, gdy korzystający chciałby zamówić przewóz w dwie strony, zobowiązany jest zamówić dwa kursy przewozowe (dojazd i powrót), za które jest zobowiązany każdorazowo uiścić opłatę w wysokości 20 zł brutto.

Dokument potwierdzający uprawnienia do przejazdów jednorazowych

Korzystający jest zobowiązany posiadać przy sobie i przedstawić do wglądu kierowcy pojazdu dokument (lub jego kopię) potwierdzający aktualnie posiadane uprawnienia

W przypadku przewozów pojazdami specjalistycznymi – korzystający zgłaszają Przewoźnikowi, brak możliwości samodzielnego korzystania z transportu publicznego ze względu na niepełnosprawność ruchową. Pierwszeństwo mają osoby, które poruszają się na wózku.

Limit przewozów jednorazowych

Limit miesięczny na przejazdy jednorazowe pojazdami osobowymi wynosi 10 przejazdów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przejazdów na zajęcia rehabilitacyjne lub medyczne trwające od 1 do 2 tygodni, limit ten wynosi 20 przejazdów.

Terminy zgłaszania przewozów jednorazowych

Zlecenia jednorazowe przyjmowane są u Przewoźnika:

 1. specjalistyczne – z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,

 2. osobowe – z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Zgłaszanie zlecenia przejazdu jednorazowego

Przewoźnik przyjmuje zlecenia w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 od godz. 16.00-18.00 pod numerem telefonu 661 180 878 oraz na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl.

Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne zlecenia rejestrowane są automatycznie.

W przypadku, gdy na dany termin jest wolny samochód, w kolejnym dniu roboczym Przewoźnik, zachowując kolejność zgłoszeń, oddzwania i informuje korzystającego o możliwości przyjęcia zlecenia.

Kolejność zgłoszeń na przejazdy jednorazowe

W każdym przypadku o terminie realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń. Priorytetowo będą realizowane zlecenia dotyczące usługi przewozu w przypadku leczenia, rehabilitacji lub dowozu do pracy, placówki wsparcia dziennego, załatwiania spraw urzędowych.

Weryfikacja uprawnień i oświadczenie na przejazdy jednorazowe

Przewoźnik przy przyjmowaniu zlecenia w pierwszej kolejności weryfikuje, czy dana osoba uprawniona jest do korzystania z przewozu.

Przed skorzystaniem z usługi przewozu jednorazowego po raz pierwszy, korzystający wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu i składa w wybrany przez siebie sposób:

 1. na adres mailowy bus@specjaltrans.pl – wysyła podpisane oświadczenie wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego posiadane ważne orzeczenie. Przewoźnik po weryfikacji orzeczenia drukuje oświadczenie i potwierdza zgodność zapisanych w oświadczeniu danych;

 2. osobiście u kierowcy – korzystający może przekazać podpisane oświadczenie kierowcy oraz okazać do wglądu dokument potwierdzający posiadane ważne orzeczenie. Zgodność zapisanych w oświadczeniu danych kierowca potwierdza własnoręcznym podpisem. W takim przypadku dopuszcza się możliwość wypełniania oświadczenia kilkukrotnie – do czasu jego skutecznego dostarczenia przez kierowcę/ów do centrali Przewoźnika.

Orzeczenia po upływie daty ważności

W przypadku posiadania orzeczenia terminowego przez korzystającego, po upływie daty ważności dokumentu, korzystający wypełnia ponownie załącznik nr 1 do Regulaminu i przekazuje w wybrany przez siebie sposób opisany powyżej.

Lista rezerwowa na przejazdy jednorazowe

W przypadku, gdy w zgłoszonym przez korzystającego terminie nie ma możliwości realizacji zlecenia, korzystający zostaje wpisany na listę rezerwową. W momencie zwolnienia samochodu (anulacja rezerwacji/zapisu) Przewoźnik informuje telefonicznie korzystającego o przyjęciu zlecenia.

Miejsce oczekiwania na realizację przejazdu jednorazowego

Korzystający z przewozów pojazdami osobowymi zobowiązany jest do oczekiwania na pojazd w miejscu, gdzie kierowca ma możliwość bezpiecznego zaparkowania.

Regulamin i formularz do składania wniosków

Regulamin i formularz do składania wniosków dostępne są na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

Przewozy okolicznościowe

Usługa przewozów okolicznościowych związana jest ze zorganizowanymi miejskimi wydarzeniami:

 1. sportowo-kulturalnymi,

 2. sylwestrem,

 3. ważnymi wydarzeniami obywatelskimi itp.

Przewóz okolicznościowy rozumiany jest jako przejazd w dwie strony.

Przewozy okolicznościowe wykonywane są pojazdami specjalistycznymi i osobowymi do 30 km w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

Brak opłat za przewozy okolicznościowe

Korzystający nie ponosi odpłatności za przejazd.

Dni w jakich realizowane są przewozy okolicznościowe

Przewozy okolicznościowe świadczone są od poniedziałku do niedzieli, w tym w dni świąteczne. Termin przewozu ustalany jest każdorazowo z CUS.

Przewozy okolicznościowe realizowane są na zlecenie CUS.

Przewoźnik będzie przyjmował zgłoszenia indywidualne od korzystających, po uzgodnieniu z CUS.

Kontakt do CUS

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
tel. 22 277 49 70, faks 22 277 49 72
e-mail: cus@um.warszawa.pl
adres na Epuap: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Nie znalazłeś informacji?