Specific category icon

Dowody osobiste

Wstecz

Numer PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców - najczęściej zadawane pytania

Na jaką podstawę prawną powołać się we wniosku o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemca z kartą pobytu, który chce zarejstrowąć się na E-Puap, by za pomocą tego narzędzia zarejestrować działalność gospodarczą?

Podstawę prawną upoważniającą do uzyskania numeru PESEL, w celu założenia konta na platformie e-PUAP, stanowi § 8 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 05.10.2016r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016, poz. 1633).

Czy składając wniosek o wydanie danych z rejestru PESEL i ewidencji mieszkańców otrzymamy także takie informacje jak datę zawarcia związku małżeńskiego, imię i nazwisko rodowe małżonka i datę rozwodu ?

W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są m.in. następujące dane:

1) nazwisko i imię (imiona); 2) nazwisko rodowe; 3) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 3a) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane; 4) data urodzenia; 5) miejsce urodzenia; 6) kraj urodzenia; 7) stan cywilny; 13) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony; 14) adres i data zameldowania na pobyt stały.

Pełen zakres danych gromadzonych w rejestrze pesel w rejestrze mieszkańców okrelślony jest w art. 8 ustawy o ewidencji ludności

Czy pełnomocnik może odebrać za cudzoziemca powiadomienie o nadaniu numeru PESEL? A także, czy pełnomocnik może odebrać za cudzoziemca nadany numer pesel?

Zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL dla cudzoziemca może odebrać jego pełnomocnik.

Mam od Klienta pełnomocnictwo i będę podpisywał wszystkie dokumenty, w tym wniosek o nadanie numeru PESEL. Rozumiem, że przy składaniu wniosku, poza moim dowodem osobistym, muszę też okazać jakiś dowód tożsamości mojego mocodawcy, któremu ma być nadany PESEL. Czy może to być kserokopia strony paszportu Klienta ze zdjęciem poświadczona przeze mnie, jako adwokata i jednocześnie pełnomocnika wnioskodawcy?

Jeżeli pełnomocnikiem jest adwokat czy radca prawny to sam może potwierdzić kserokopie dokumentów tożsamości swojego klienta.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

 

Czy przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców jest możliwość złożenia zamiast dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, skanu z potwierdzeniem notarialnym?

Jeżeli pełnomocnikiem strony o nadanie nr PESEL jest osoba fizyczna to może do wniosku dołączyć skan dokumentu tożsamości potwierdzony notarialnie.

Czy od 2018 roku cudzoziemcy, którzy chcą się ubiegać o nadanie numeru PESEL nie muszą już przedstawiać faktycznej podstawy prawnej?

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności art. 42 ust. 2. Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust.1, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec niewymieniony w ust.1 i 2, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Ustawa przewiduje możliwość nadania numeru PESEL na wniosek ale jeżeli ktoś przebywa w Polsce to musi się zameldować i wtedy dostaje PESEL. 

Gdzie można wystąpić o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL przez obcokrajowca w sytuacji, gdy oryginał został zgubiony?

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. poz. 1382) organ, który nadał nr PESEL wysyła do wnioskodawcy powiadomienie. W przypadku uzyskania ponownego poświadczenia o nr PESEL, osoba musi wystąpić o zaświadczenie na przykład o zameldowaniu, w którym będzie uwzględniony nr PESEL i zapłacić 17 zł. za wydanie zaświadczenia.

Czy dokument potwierdzający pełnomocnictwo do sprawdzenia w imieniu osoby jej numeru PESEL musi być potwierdzone notarialnie czy wystarczy podpisanie pełnomocnictwa przez tą osobę?

Pełnomocnictwo nie musi być potwierdzone notarialnie, może być podpisane przez osobę ale musi być to oryginał, gdyż należy go zostawić w aktach sprawy wraz  z opłatą 17 zł. (chyba że przysługuje zwolnienie z opłaty - w przypadku wstępnych, zstępnych lub powinowatych w pierwszej linii).


Nie znalazłeś informacji?