Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Odpady zielone

Częstotliwość odbioru

Odpady zielone to liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie. 

 

Częstotliwość odbioru odpadów zielonych:

1) zabudowa jednorodzinna - w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie

2) zabudowa wielolokalowa - w okresie od marca do listopada – co tydzień

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie

Poza wskazanymi terminami odbioru odpadów zielonych, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady zielone do tzw. PSZOK-ów czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zasady odbioru odpadów zielonych

1. Odbiór odpadów zielonych (z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów) powstających na terenie nieruchomości prowadzony jest z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w okresie od marca do listopada w godzinach 6:00-22:00.

2. Odpady zielone należy zbierać nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

3. Odpady zielone należy zbierać w odpowiednich workach spełniających wymagania – worki na odpady zielone należy zakupić we własnym zakresie

  • o pojemności od 60 do 120 litrów

  • wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska

  • odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych

  • przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości

  • w kolorze szarym

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady zielone zbiera się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, spełniających wymagania określone w regulaminie, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres zapewniający, że nie będą generowały uciążliwości, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

5. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, dopuszcza się gromadzenie odpadów zielonych w sposób, o którym mowa w punkcie 4.

6. Odpady zielone wytworzone na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą być zagospodarowane w przydomowych kompostownikach.

7.„Bez względu na sposób zbierania przyjęty na nieruchomości wymaga się selektywnego zbierania odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy lub powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.


Nie znalazłeś informacji?