null Odszkodowania za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości - I etap - rokowania

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek: PDF lub DOC.
 2. Dołącz ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, w wyniku którego wydzielona została działka gruntu z przeznaczeniem pod drogę publiczną, mapę z projektowanym podziałem, na podstawie, której przedmiotowy grunt został wydzielony pod drogę publiczną, odpis księgi wieczystej potwierdzający prawo własności/użytkowania wieczystego nieruchomości na dzień kiedy stała się ostateczna decyzja o podziale, kopia wniosku o podział nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nim dysponuje). Jeżeli prawo własności/użytkowania wieczystego nieruchomości na dzień, kiedy stała się ostateczna decyzja o podziale, przysługiwało małżonkom na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, wniosek podpisują oboje małżonkowie. Skompletuj dodatkowe dokumenty  w przypadku udzielenia pełnomocnictwa oraz w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna, a także   w przypadku, gdy wnioskodawca jest spadkobiercą osoby posiadającej prawo własności/użytkowania wieczystego nieruchomości na dzień kiedy stała  się ostateczna  decyzja o podziale. Pamiętaj aby dokumenty te złożyć w oryginale.
 3. Złóż wniosek wraz z załączonymi dokumentami w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy osobiście lub korespondencyjnie organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru). Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Po sprawdzeniu wniosku, organ wyznaczy termin negocjacji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości.
 5. W przypadku braku uzgodnienia wysokości odszkodowania, złóż protokół z rokowań wraz z podaniem o wypłatę odszkodowania do Wydziału Wywłaszczeń i Odszkodowań Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego: PDF lub DOC.
 2. Odpis z KW potwierdzający prawo własności/użytkowania wieczystego nieruchomości na dzień kiedy stała się ostateczna decyzja o podziale.
 3. Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału.
 4. Mapa z projektowanym podziałem, na podstawie której przedmiotowy grunt został wydzielony pod drogę publiczną.
 5. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia (konieczne w przypadku, gdy z wnioskiem występują spadkobiercy osoby posiadającej prawo własności/użytkowania wieczystego nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o podziale).
 6. Pełnomocnictwo w przypadku osoby reprezentującej.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (osobiście) .
  Korespondencyjnie: Urząd m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców - Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?