Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Odwołanie od decyzji

Krok po kroku

Wymagane dokumenty i załączniki

  • Podanie/odwołanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adres,

  • z treści  musi wynikać, jakie jest żądanie osoby je wnoszącej,

  • wniesione pisemnie  lub ustanie do protokołu podpisane przez wnoszącego,

  • wniesione w formie  dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym  lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie,

  • dokumenty związane z argumentami przedstawianymi w odwołaniu.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Odwołanie od decyzji można złożyć osobiście w kancelariach Urzędu Pracy m.st. Warszawy
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
01-402 Warszawa
pok. nr 15
faks: 22 837 33 40
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa
pok. nr 1
telefon: 19524
faks: 22 813 20 32
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa

telefon: 19524
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rynku Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Adres do korespondencji:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

  • Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

  • Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, to jest Prezydenta m.st. Warszawy - Urzędu Pracy m.st. Warszawy

  • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?