Wstecz

Opłata skarbowa - najczęściej zadawane pytania

Czy wysokość opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa jest stała i określona jakimś aktem prawnym czy też może mieć różną wysokość zależnie od typu sprawy?

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłata jest jedna i wynosi 17 zł. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Jaki jest numer konta opłaty skarbowej?

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na jeden wspólny rachunek bankowy:

 

Centrum Obsługi Podatnika

 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Od nowego roku do opłaty skarbowej służy jeden wspólny numer konta bez podziału na dzielnice, który od nowego roku obsługuje Centrum Obsługi Podatnika.

 

UWAGA

Błędnie dokonywane wpłaty na numery kont w dzielnicach będą automatycznie przekierowane na nowy numer rachunku.

Z powodu stanu epidemii przekierowanie zostało wydłużone i będzie następowało do 30 czerwca 2020 roku.

W jaki sposób można odzyskać opłatę skarbową?

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Wniosek, musi być wniesiony w określonej formie pisemnej (złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty) bądź też za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (profil zaufany ePUAP). Wniosek o zwrot opłaty skarbowej po wypełnieniu i podpisaniu można wysłać listownie lub złożyć osobiście w dowolnym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

 

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

 

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

BIP

Okres zwrotu opłaty skarbowej wynosi 5 lat.

Jeśli wnioskujesz o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, do wniosku dołącz dokument potwierdzający jego udzielenie oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za nie.

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej?

1. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje (zgodnie z art. 6 Ustawy o opłacie skarbowej):
 

  • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

  • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

  • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy,

  • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 Ustawy - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 Ustawy.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Jakie czynności podlegają opłacie skarbowej - przedmiot opłaty skarbowej?

1. Opłacie skarbowej podlega (zgodnie z art. 1 Ustawy o opłacie skarbowej):

a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek

  • wydanie zaświadczenia na wniosek

  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Czy jest możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy?

Tak nadal jest taka możliwość (potwierdzono w lutym 2020r.).

Jaki organ jest właściwy w przypadku opłaty skarbowej (właściwość organów podatkowych)?

Art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej stanowi, że:

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

a) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję)
b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Czy wniesioną opłatę skarbową można przenieść na poczet przyszłych opłat skarbowych? Jeśli tak, to w jakim okresie można ją wykorzystać?

§3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej brzmi: „Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.” Ze względu na przyjęty trzydniowy okres, wniesionej opłaty nie można wykorzystać po upływie tego okresu. Natomiast przed upływem trzech dni opłatę skarbową można zaliczyć na poczet kolejnej wpłaty/kolejnych wpłat.


Nie znalazłeś informacji?