null Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Wykaz ulg i wymaganych dokumentów jest na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów na mocy ustaw szczególnych

Posłowie i senatorowie – na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej w związku z art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 r. poz. 1799).

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2003 r. Nr 134, poz. 1258), w związku z art. 16 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193).

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz.153), w związku z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006 r., nr 249, poz. 1824 ze zm.).

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów od dnia 25 grudnia 2019 r.

  1. Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej.

  2. Osoby, które ukończyły 26 rok życia z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu na podstawie orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność lub ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności oraz zawierającej symbol przyczyny niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

UCHWAŁA NR XXIII/666/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2019 r

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów od dnia 29 czerwca 2019 r.

  1. Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

  2. Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

  3. Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Kodowanie bezpłatnych uprawnień na WKM

Od 3 sierpnia 2021 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wgrywane są od ręki w każdym POP.

Wgranie uprawnień nie wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Konieczne jest wypisanie wniosku oraz okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?