Wstecz

Oświadczenie związane z decyzjami Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w sprawie przepisów dotyczących stawek za odpady

Wyrok dotyczący skargi Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w przedmiocie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miastu przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego i zostanie ona przygotowana oraz złożona w ustawowym terminie. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez NSA, wyrok WSA nie jest prawomocny, a tym samym przepisy w dalszym ciągu obowiązują i stanowią podstawę do pobierania opłat. Od 1 kwietnia 2021 roku weszły w życie uchwały przyjęte 15 października 2020 r. i nastąpiła zmiana metody obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na metodę od ilości zużytej wody.

Sąd nie podzielił zarzutów podnoszonych w skardze przez Spółdzielnię.

W uzasadnieniu wyroku, wbrew stanowisku Spółdzielni, wskazano, że Miasto dysponuje kalkulacjami nowych stawek opłaty, które stanowiły podstawę do podjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy.

Podkreślono, że Rada miała prawo ustalić stawkę należną od gospodarstwa domowego i pominąć metody wskazane w art. 6j ust. 1 pkt 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odnoszące się do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego).

Odrzucono również sugerowaną przez Spółdzielnię możliwość różnicowania stawek opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Przy czym wskazano, że różnicowanie w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość może być przypisane wyłącznie do metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1, czyli metody ustalenia opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Rozstrzygnięcie WSA dotyczy zakwestionowania kompetencji Rady m.st. Warszawy do różnicowania stawek opłaty w zależności od rodzaju zabudowy, tj. pomiędzy zabudową jednorodzinną, a wielolokalową.

Art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, że rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty.

Dotychczasowe orzecznictwo sądów dokładnie wskazywało na swobodę kształtowania przez gminę stawek opłaty i według dostępnych źródeł to pierwszy wyrok, który kwestionuje możliwość różnicowania stawek w zależności od rodzaju zabudowy.

Odrzucenie przez WSA wniosku prokuratury o wstrzymanie wykonania uchwały dotyczącej wprowadzenia nowej metody naliczania stawek za odpady

Prokurator Okręgowy w Warszawie wniósł skargę na uchwałę Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1199/2020 z dnia 15 października 2020 r., zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia  stawki  takiej  opłaty  oraz  ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności. W jego ocenie zachodziło duże prawdopodobieństwo stwierdzenia nieważności uchwały.

24 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej przez Prokuraturę uchwały.

WSA w uzasadnieniu wskazał, że wniosek Prokuratury Okręgowej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały nie zasługuje na rozpatrzenie, gdyż  nie spełnia co najmniej jednej z przesłanek wskazanych w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W konsekwencji WSA potwierdził stanowisko przyjęte dwukrotnie przez Radę Miasta. Wniosek był zbyt ogólny, nie przedstawiono sądowi żadnego argumentu poza prawdopodobieństwem, że w wyniku wykonania uchwały zostaną pobrane opłaty, które będzie trzeba zwrócić bądź zaliczyć na poczet przyszłych opłat.

Z wniosku nie wynika, jaka znaczna szkoda mogłaby nastąpić w wyniku wykonania zaskarżonej uchwały bądź jakie miałyby powstać trudne do odwrócenia skutki.

W związku z powyższym uchwała została wprowadzona w życie od 1 kwietnia 2021 r.