null Parkingi P+R - najczęściej zadawane pytania

Czy bilet zakupiony przez telefon komórkowy uprawnia do bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie P&R?

Tak, bilet (określony w Regulaminie parkingów) zakupiony przez komórkę uprawnia do bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie P&R.

Czy podstawie Karty Ucznia można korzystać z parkingu P+R?

Nie można. To użytkownik pojazdu (kierujący pojazdem) okazuje ważny bilet w chwili wyjazdu z parkingu.

Należy pamiętać, iż zgodnie z „Regulaminem parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie”, użytkownikiem jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem) lub właściciel Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego Pojazdem, motocyklem, rowerem, motorowerem, za użytkownika uważa się w szczególności właściciela Pojazdu, motocykla, roweru, motoroweru.

Z jakim działem Zarządu Transportu Miejskiego należy się kontaktować w sprawach dot. kar z tytułu korzystania z parkingów P+R?

W sprawach dot. kar z tytułu korzystania z parkingów P+R kontaktuj się z Działem Windykacji Zarządu Transportu Miejskiego, tel. 22 278 49 10, 22 278 49 11. 

Czy jest możliwość parkowania i ładowania samochodu elektrycznego bez Karty Eko na podstawie biletu dobowego w godzinach otwarcia Parkingu P+R?

Zgodnie z Regulaminem pojazd elektryczny jak i również pojazd spalinowy zwolniony jest z opłaty za parkowanie w godzinach 4:30-2:30 na podstawie m.in. biletów krótkookresowych dobowych. 

Karta Eko wydawana jest na dany pojazd elektryczny i wyłącznie dla jednego parkingu P+R. Okres jej ważności to rok. Jej posiadacze mogą pozostawiać swoje auta na parkingach Parkuj i Jedź bezpłatnie również poza godzinami otwarcia tych obiektów, czyli w godz. 2:31-4:29.

Ładowanie pojazdów elektrycznych na parkingach P+R jest bezpłatne i nie wymaga posiadania Karty Eko.

Jak można skontaktować się z obsługą parkingów P&R?

Z obsługą parkingów P&R można skontaktować się dzwoniąc na całodobowe numery telefonów 22 540 18 16, 22 540 18 17, lub za pomocą interkomów (przycisków SOS/INFO) rozmieszczonych na terenie wybranych parkingów.

Czy korzystanie z parkingu P+R URSUS NIEDŹWIADEK jest bezpłatne?

Korzystanie z całego parkingu P+R Ursus Niedźwiadek było i jest płatne.

UWAGA! Od 1 stycznia 2023 r. parking P+R Ursus Niedźwiadek znajdujący się na poziomach 0, 1, 2 działa z przerwą techniczną 2:31-4:29.

Informacje o aktualnych godzinach funkcjonowania parkingu znajdują się na plakatach na terenie parkingu, przy wjeździe na parking oraz na stronie internetowej ZTM.

Postój pojazdu na parkingach Parkuj i Jedź co do zasady jest płatny każdego dnia (również w dni wolne od pracy), jednak zgodnie z cennikiem opłat Regulaminu z opłaty zwolnieni są użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia, m. in. bilety krótkookresowe, długookresowe lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Pozostawiłem samochód na noc, bo nie wiedziałem, że parking jest dostępny dla użytkowników w określonych godzinach. Gdzie mogę zapoznać się z zasadami obowiązującymi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie?

Informacje o sposobie funkcjonowania parkingów są zawarte w Regulaminie parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie. Regulamin parkingów znajduje się na każdym parkingu m.in. przed wjazdem na parking oraz na jego terenie. Dostępny jest on również na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego w zakładce dedykowanej parkowaniu w systemie Parkuj i Jedź (otwiera nowe okno)

Jak zapłacić za postój i do kiedy należy odebrać samochód z parkingu działającego w systemie "Parkuj i Jedź"?

Na parkingach działających w systemie "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) z opłaty za postój pojazdu w godz. 4:30-2:30 zwolnione są osoby posiadające w chwili wyjazdu z parkingu ważny/skasowany bilet ZTM krótkookresowy lub długookresowy oraz osoby mające uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę. Z parkingów można korzystać podstawowo w godzinach od 4.30 do 2.30.

Zgodnie z Regulaminem na wyznaczonych parkingach godziny otwarcia mogą być określone w innych przedziałach czasowych, a informacja ta jest podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na danym parkingu oraz na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego. Wybrane parkingi funkcjonują również całodobowo bez nocnej przerwy technicznej. Pozostawienie pojazdu na parkingu poza godzinami jego funkcjonowania skutkuje naliczeniem każdorazowo opłaty w wysokości 100 zł.

Na wyznaczonych parkingach zainstalowany został automatyczny system parkingowy. W celu rozliczenia opłat parkingowych należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w obiektach bądź podawanymi przez urządzenia (terminale wjazdowe/wyjazdowe, automatyczne kasy parkingowe).

Dodatkowo można skontaktować się z obsługą parkingu za pomocą interkomów zamontowanych w ww. urządzeniach, a także za pośrednictwem stacji SOS rozmieszczonych na terenie parkingu. Kontrola spełnienia warunków najmu miejsca postojowego przeprowadzana jest za pośrednictwem kasy znajdującej się na terenie parkingu.

Na pozostałych parkingach, które nie są wyposażone w automatyczny system parkingowy, kontrola umowy najmu miejsca postojowego odbywa się na zasadzie kontroli w środkach komunikacji miejskiej tj. wyrywkowe kontrole przez uprawnionego kontrolera przy wyjeździe z parkingu.

Co zrobić, gdy nie ma możliwości rozliczenia biletu parkingowego?

W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z obsługą parkingu za pomocą interkomów zamontowanych na terminalach wjazdowych/wyjazdowych i automatycznych kasach parkingowych, a także za pośrednictwem stacji SOS rozmieszczonych na terenie parkingu.

Przyjechałem na parking, nie znalazłem wolnego miejsca parkingowego, śpieszyłem się i pozostawiłem samochód poza wyznaczonym miejscem do parkowania, ale nie stwarzałem zagrożenia dla innych użytkowników. Czy poniosę konsekwencje z tego powodu?

Za pozostawienie pojazdu poza wyznaczonym miejscem do parkowania naliczana jest kara w wysokości 100 zł.

Co zrobić, gdy nie ma możliwości wyjazdu z parkingu z powodu awarii pojazdu?

W przypadku pozostawienia pojazdu poza godzinami funkcjonowania parkingu zostanie naliczona opłata zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik parkingu powinien dołożyć należytych starań aby odebrać pojazd z parkingu w godzinach otwarcia.

Jeżeli przyczyną pozostawienia pojazdu była awaria pojazdu, użytkownik może złożyć pisemne odwołanie od nałożonej opłaty. Do odwołania należy załączyć dokument potwierdzający awarię. Uszkodzony pojazd należy odebrać z parkingu bez zbędnej zwłoki.

Bilet w aplikacji mobiWAWA

Skasowany bilet długookresowy w aplikacji mobiWAWA uprawnia do parkowania na parkingach P+R – jest weryfikowany w kasie parkingowej (parkingi bezobsługowe) lub przez okazanie kontrolerowi biletu w aplikacji przy wyjeździe z parkingu (parkingi bez systemu bezobsługowego).

Czy na parkingach P+R znajdują się toalety?

Toalety ogólnodostępne znajdują się na niżej wymienionych parkingach P+R:

1. Metro Młociny I

2. Metro Marymont

3. Metro Ursynów

4. Metro Stokłosy

5. Anin SKM

6. Wawer SKM

7. Al. Krakowska

8. Ursus Niedźwiadek

9. Połczyńska

10. Żerań PKP

11. Jeziorki PKP

Kiedy zostaną uruchomione stacje ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu P+R Wilanowska

Na parkingu P+R METRO WILANOWSKA zostały uruchomione stacje ładowania pojazdów elektrycznych. 

Nie znalazłeś informacji?