Specific category icon

Organizacje pozarządowe

Wstecz

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania

Od 2009 r. funkcję Pełnomocniczki pełni Karolina Malczyk, Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej. Obsługą organizacyjną Pełnomocnika zajmuje się Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Równego Traktowania

Pełnomocnik zajmuje się prowadzeniem działań na rzecz promowania różnorodności, równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w dziedzinach takich jak religia, światopogląd, niepełnosprawność, płeć, wiek czy orientacja seksualna.

Zadania szczegółowe

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji.
 • Koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie wprowadzania zasad i rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji.
 • Przygotowywanie projektów programów i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych.

Realizowane działania:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds.Cudzoziemców
 • Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi – dotacje

 • Poradnictwo antydyskryminacyjne dla mieszkańców m.st. Warszawy
 • IV Warszawski Dzień Różnorodności
 • Szkolenia antydyskryminacyjne dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych
 • Warsztaty antydyskryminacyjne dla warszawskich organizacji pozarządowych
 • Warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji
 • Prowadzenie Centrum Wielokulturowego

Centrum Wielokulturowe

Zadania Centrum:

 • info-punkt
 • Świadczenia doradztwa i pomocy każdemu imigrantowi.
 • wynajem przestrzeni
 • Wystawowy, koncerty, studia, pracownie, biura etc.
 • integracja
 • Dzieci i młodzieży polskiej, imigranckiej i mniejszości etnicznych.
 • edukacja
 • Lekcje wielokulturowe, warsztaty, seminaria, konferencje , lekcje polskiego itp.
 • inkubator inicjatyw
 • Międzykulturowe spotkania, aktywizacja i wsparcie imigrantów.
 • Warszawa Wielu Kultur
 • Historia wielokulturowości miasta stołecznego Warszawy.

Prowadzenie Ogólnomiejskiego Punktu Obsługi Mieszkańców

Punkt mieści się w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 (przy pl. Hallera)

Działania w zakresie przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.

Prowadzenie projektów i kampanii społecznych, w tym m.in.:

 • Miss Świata na Wózku 2017; -
 • Na rzecz walki z rakiem piersi;
 • Warszawiacy się nie boją;
 • Dzień Uchodźcy;
 • Rumorless Cities;
 • Warszawski Festiwal Kultury Wietnamskiej;
 • Konferencji pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania polskich i niemieckich miast partnerskich; -
 • Wystawa „Wspólny Cel – WYGRAĆ!”;
 • „Dzień dawcy” - i Ty możesz uratować komuś życie! –
 • Edukacja antydyskryminacyjna (pilotaż);
 • Wystawa i seminarium NIepełno/sprawność- pełna/dostepność;
 • Warszawki Miesiąc Świadomości Autyzmu,
 • Głucha Polka Potrafi,

Dane kontaktowe:

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Równego Traktowania, Michał Mazur, tel. 22 443 3409 michal.mazur@um.warszawa.pl , Magdalena Wojno, tel. 443 34 47 m.wojno@um.warszawa.pl 

 

 


Nie znalazłeś informacji?