Podatki i opłaty lokalne

Wstecz

Podatek od nieruchomości

Informacje podstawowe

Podatek od nieruchomości został unormowany Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 


Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • Grunty.

 • Budynki lub ich części.

 • Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Podmioty obowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości:

 • Właściciel.

 • Użytkownik wieczysty.

 • Samoistny posiadacz.

 • W niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość stawek

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. reguluje UCHWAŁA NR XXI/537/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 listopada 2019 r. 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. reguluje UCHWAŁA NR XXXIX/1211/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 19 listopada 2020 r. 

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca (czyli z końcem ostatniego dnia tego miesiąca), w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów,  budynków itp.). Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy):

 1. osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania,

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane przez internet.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, lub jeśli decyzja nie zostanie doręczona na 14 dni przed terminem płatności I raty podatku – w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Płatności mogą być dokonane przelewem na konto lub – w przypadku osób fizycznych – również gotówką.

Wysyłka decyzji w 2021 roku

W dniu 21 stycznia 2021 roku rozpoczęta została wysyłka decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2021 rok.

Decyzja za każdy rok wysyłana jest w odrębnej kopercie. Decyzje będą wysyłane sukcesywnie. 

Wysyłka będzie trwała do końca czerwca 2021 roku.


Nie znalazłeś informacji?