Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Pojemniki i worki na odpady komunalne

Worki

Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki spełniające łącznie następujące warunki:

 1. o pojemności od 60 do 120 litrów;

 2. wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska;

 3. odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych;

 4. przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości;

 5. w kolorze:

      a) niebieskim - do zbierania odpadów papieru,

      b) żółtym - do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,

      c) zielonym - do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła,

      d) brązowym - do zbierania bioodpadów,

      e) szarym - do zbierania odpadów zielonych.

 

Zabudowa jednorodzinna

W zabudowie jednorodzinnej stosuje się pojemnik na odpady zmieszane oraz worki dla frakcji gromadzonych selektywnie.

Podstawa prawna

Uchwała XV/351/2019 z 4 lipca 2019 r. - § 13 ustęp 2 o treści: "Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów zielonych oraz bioodpadów stosuje się worki".

W przypadku, gdy zgodnie z § 17 ust. 5 dla kilku nieruchomości zlokalizowano jedno miejsce gromadzenia odpadów komunalnych, do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła oraz bioodpadów należy stosować pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1, spełniające wymagania określone w § 11.

Pojemniki

Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, innych niż nieruchomości określone w ust. 3, stosuje się pojemniki, w tym:

 1. pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów, przystosowane, zgodnie z Polską Normą, do grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych;

 2. kontenery o pojemności od 1100 litrów;

 3. pojemniki podziemne i półpodziemne, o pojemności od 120 litrów, posiadające własny system wyciągania pojemników lub których system opróżniania pozwala na stosowanie dźwigów samochodowych z uniwersalnym pojedynczym zaczepem.

Do zbierania odpadów komunalnych, stosuje się pojemniki oznaczone odpowiednim kolorem oraz odpowiednio oznakowane widocznym napisem określającym ich przeznaczenie:

 1. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów papieru – kolor niebieski, napis ”Papier”;

 2. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „Metale i tworzywa sztuczne”;

 3. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor zielony, napis „Szkło”;

 4. dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów kuchennych, z zastrzeżeniem pkt 5 - kolor brązowy, napis „Bio”;

 5. dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gastronomii i targowisk - kolor brązowy, napis „Bio – gastronomia/targowisko”;

 6. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych - kolor szary, napis „Odpady zielone”;

 7. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „Odpady zmieszane”;

 8. pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych w pkt 1-7, napis – „Odpady wielkogabarytowe”.

W przypadku pojemników podziemnych i półpodziemnych wymagania dotyczące oznaczenia pojemników dotyczą ich klap i elementów wrzutowych.

 

Zabudowa wielolokalowa

W zabudowie wielolokalowej do zbierania na terenie nieruchomości odpadów zmieszanych, odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła oraz bioodpadów stosuje się pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1, spełniające wymagania określone w § 11.

Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów zielonych stosuje się pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1, spełniające wymagania określone w § 11 lub worki, spełniające wymagania określone w § 12. 3.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak niewielka przestrzeń do ustawienia pojemników na nieruchomościach, w których jest mniej niż 20 lokali mieszkalnych, do zbierania odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych ze szkła dopuszcza się stosowanie worków, spełniających wymagania określone w § 12.

Wymiary pojemników

Poniżej znajdują się wymiary pojemników wg norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wartości podane są w milimetrach (mm).

 • 120 litrów - szerokość 505 max; głębokość 555 max; wysokość 1005 max.

 • 240 litrów - szerokość 580 (+/- 5); głębokość 740 max; wysokość 1100 max.

 • 660 litrów - szerokość 1370 (+/- 10); głębokość 780 max przy zamkniętej pokrywie, 850 z otwartą pokrywą; wysokość 1370 max.

 • 770 litrów - szerokość 1370 (+/- 10); głębokość 800 max przy zamkniętej pokrywie, 870 max z otwartą pokrywą; wysokość 1370 max.

 • 1100 litrów - szerokość 1370 (+/- 10); głębokość 1115 max przy zamkniętej pokrywie, 1190 max z otwartą pokrywą; wysokość 1470 max.

Wygląd pojemników

Pojemniki 120, 240 litrów są dwukołowe, różnią się od siebie wielkością.

 

 

 

 

Pojemniki 660, 770, 1100 litrów są czterokołowe, różnią się od siebie wielkością.

 

Pytania

Dlaczego operator odebrał odpady segregowane w dniu odbioru odpadów zmieszanych? / Dlaczego odpady segregowane trafiły do śmieciarki z odpadami zmieszanymi?

Jeśli w pojemniku na papier są również inne odpady (np. szkło, plastik) lub papier jest mokry czy zatłuszczony to traktowane są jak zmieszane i odbierane jak zmieszane zgodnie z harmonogramem dla czarnego pojemnika.

 

Dlaczego operator nie odbrał odpadów i dodatkowo umiescił na pojemniku naklejkę?

W sytuacji, gdy odpady nie będą posegregowane prawidłowo zostaną odebrane jako odpady zmieszane.Operator umieszcza naklejkę informującą o powodzie nieodebrania odpadów. Odpady zostaną odebrane w terminie przewidzianym dla odpadów zmieszanych.

 

 

Jeżeli w pojemniku znajdą się odpady spoza systemu (np. gruz) pojemnik nie będzie opróżniamy do momentu usunięcia nieprawidłowo umieszczonych odpadów. Na naklejce została umieszczona informacja o możliwości oddania odpadów spoza systemu do PSZOK-u. 

 

 

Jak przeliczyć maksymalną stawkę za 1m3 na pojemność pojemnika?

Określana jest maksymalna wartość stawki za odbiór 1 m3 odpadów komunalnych. Do obliczenia maksymalnej stawki za daną pojemność pojemnika należy stosować wzór:

 

Gdzie:

x=wysokość maksymalnej stawki w złotych

V=pojemność pojemnika w litrach

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXI/911/2020  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Tekst uchwały.

 

Jak często operator powinien myć pojemniki?

Pojemniki są myte co 3 miesiące.

 

Czy w dniu odbioru odpadów należy wystawiać pojemniki przed nieruchomość?

Zgodnie z § 19 UCHWAŁY NR LXI/1631/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy:

Właściciel nieruchomości ustala z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne sposób odbioru odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów.

Ustalenia nie mogą naruszać przepisów o ruchu drogowym lub innych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości, który nie ustalił z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne sposobu odbioru odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów, w dniu odbioru odpadów, nie później niż do godz. 6:00, wystawia pojemniki lub worki przed nieruchomość, w miejsce odległe nie więcej niż o 25 metrów od zgodnego z przepisami prawa miejsca postoju pojazdu realizującego odbiór odpadów.


Nie znalazłeś informacji?