Sprawy obronne

Wstecz

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego Urzędu Dzielnicy,złóż wniosek wraz z dołączonymi dokumentami. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek żołnierza lub małżonki żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych.
 2. Załączniki do wniosku:
  a) zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
  b) cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, a w przypadku żołnierza samotnego zaświadczenie o zameldowaniu się w tym lokalu na pobyt stały;
  c) akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny, jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;
  d)zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza, podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;
  e) decyzję administracyjną o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo decyzję administracyjną o uznaniu za żołnierza samotnego;
  f) oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Osobami uprawnionymi o ubieganie się pokrywania należności i opłat mieszkaniowych są:

 1. Żołnierz uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, odbywający czynną służbę wojskową.
 2. Żołnierz uznany za samotnego w okresie odbywania przez niego czynnej służby wojskowej.
   

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) – Art.104.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) – Art. 131.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1503) - § 1 i § 2.

Nie znalazłeś informacji?