Specific category icon

Komunalne zasoby lokalowe

Wstecz

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy najmu z powodu zadłużenia

Krok po kroku

  1. Pobierz załączniki do karty wydrukuj i wypełnij.
  2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
  3. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu.
2. Zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania  członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania - w przypadku  gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 
3.  Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługiwał tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat niezależnych od właściciela, w przypadku gdy  dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt. 1. 
4.  Zaświadczenie o spłacie istniejącego zadłużenia lub w przypadku gdy z wnioskodawcą jest podpisane porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia kopia tego porozumienia oraz zaświadczenie od zarządcy (administratora) o jego realizacji.  
5.  Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy).
6. Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych.
7. W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonka analogicznie jak wnioskodawcy.
8. Oświadczenie wnioskodawcy o :
a) nieprzerwanym zamieszkiwaniu w lokalu;
b) niekorzystaniu nigdy wcześniej z  możliwości ponownego zawarcia umowy najmu po wypowiedzeniu umowy najmu  z powodu zadłużenia.
9.  Dokumenty potwierdzające, że zadłużenie spowodowane było pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy.
10. Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców. 

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

1. O ponowne zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu może się ubiegać wyłącznie osoba, której wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gdy przyczyną rozwiązania stosunku prawnego było zadłużenie spowodowane pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy. Ponowne zawarcie umowy najmu może nastąpić, gdy:
a)  osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w tym lokalu;
b) ustała przyczyna, z powodu której została rozwiązana umowa najmu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku , jeśli jest podpisane oraz realizowane porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia;
c) zostanie udowodnione, że  zadłużenie spowodowane było pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z osobami spełniającymi warunki określone w pkt 1, może zostać zawarta na zajmowany lokal umowa najmu lokalu socjalnego, pod warunkiem wcześniejszego wydzielenia przedmiotowego lokalu przez  zarząd dzielnicy i przekwalifikowania go na lokal socjalny, jeżeli zajmowana powierzchnia mieszkalna lokalu nie przekracza 15 m2 na każdą osobę uprawnioną, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 30 m2.
3. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz.266 z późn. zm. ).
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm. ).
  3. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 132, poz. 3937)  zmieniona uchwałą Nr XVII/353/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr  116, poz. 36376) oraz uchwałą Nr XLVIII/1304/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2013r., poz. 6).

Nie znalazłeś informacji?