Osoby niepełnosprawne

null Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka Wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Cel Programu

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Co musisz zrobić

  1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022

  2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.

  3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:

  • Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”

ul. Sternicza 125
01-350 Warszawa
Osoba do kontaktu – Beata Gozdek
tel. 22 665 22 39 wew. 102
e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

www.dpskombatant.waw.pl(otwiera się w nowej karcie)

  • Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

ul. Bohaterów 46/48
03-007 Warszawa
Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka
tel. 786 856 726
e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30

www.dpspodbrzozami.pl

  1. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.

  2. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.

Dokumenty

Nie znalazłeś informacji?