Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Osoby mające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej mogą ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (art. 48 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).  

Krok po kroku

Jeśli chcesz ubiegać się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy właściwym ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Warszawy (patrz sekcja: Jednostka odpowiedzialna).

Będziesz otrzymywać dodatek aktywizacyjny przez:

  1. przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli jesteś bezrobotny, masz prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjąłeś zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

  2. przez cały okres, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli podjąłeś zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1)    skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;

2)    podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

3)    podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

4)   przebywania na urlopie bezpłatnym.

 

Wymagane dokumenty i załączniki

  • wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

  • W zależności od okoliczności złożenia wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego należy dołączyć:

  • kopię umowy o pracę poświadczoną za zgodność z oryginałem;

  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (dot. osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy m.st. Warszawy);

  • kopię innych umów cywilnoprawnych.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia

Kancelarie Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
pok. nr 15
01-402 Warszawa

Obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy.Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
pok. nr 1
04-111 Warszawa

Obsługuje osoby z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.


Decyzje są wysyłane pocztą.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa
tel. 19524
faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
 

Termin odpowiedzi

  • Niezwłocznie

  • W bardziej złożonych sprawach: do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Prezydenta m.st. Warszawy - Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

Najczęściej zadawane pytania

Przez jaki okres musi być prowadzona działalność gospodarcza przez osobę, której przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Umowa w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązuje beneficjenta do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.


Nie znalazłeś informacji?