Dodatek osłonowy, dodatek węglowy i inne

null Przyznanie dodatku węglowego

[!] Termin składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego skończył się z dniem 30 listopada 2022 r.

Drodzy Mieszkańcy,
zgodnie z obowiązującą ustawą osoby, które złożyły wnioski o wypłatę dodatku węglowego, powinny go otrzymać w ciągu 60 dni. 
Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynęło blisko 11 tysięcy wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. Nasi pracownicy stale pracują nad weryfikacją dokumentów i nad tym, aby wszystkie dodatki zostały wypłacone tak szybko, jak to możliwe. 
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w przypadku ewentualnych opóźnień.

Dodatek węglowy w wysokości 3000 złotych przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródła ogrzewania jest węgiel.

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

II. W URZĘDZIE

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dodatek węglowy.
 2. Wniosek złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub wyślij pocztą na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
 3. Postępowanie w sprawie przyznania dodatku węglowego kończy się wydaniem informacji, którą otrzymasz na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy nie wskazałeś adresu poczty elektronicznej, możesz uzyskać informację o przyznaniu dodatku węglowego w urzędzie.
 4. W przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego zostanie wydana decyzja administracyjna.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie. 

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Platforma ePUAP.
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy.
 3. Za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.
 2. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 3. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym dla wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. dodatek węglowy wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.
 4. W przypadku odmowy przyznania świadczenia zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 5. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, urząd kontaktuje się z  osobą ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

 1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo,
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 3. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 5. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 6. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 7. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 8. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 9. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się pkt. VII i VIII do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt. IX, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 
 11. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w pkt. X, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.
 12. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.   
 13. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje:
  1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.2) ), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
   2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
  3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 15. Postępowanie w sprawie ustalenia dodatku węglowego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o dodatek.
 16. Osoba, która pobrała nienależnie dodatek węglowy, jest obowiązana do jego zwrotu razem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nienależnie pobrany dodatek węglowy podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 17. Za nienależnie pobrany dodatek węglowy uważa się:
  1. dodatek węglowy wypłacony na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
  2. dodatek węglowy wypłacony mimo braku prawa do tego dodatku;
  3. dodatek węglowy wypłacony osobie innej niż osoba uprawniona do tego dodatku, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał dodatek węglowy.
 18. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat dodatku węglowego: Pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?