Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, ust. 2a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. Zm.), starosta (prezydent miasta) może ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego przyznać osobie bezrobotnej i poszukującemu pracy opiekunowi osoby niepełnosprawnej, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

http://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej - zwanych dalej środkami - są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy oraz absolwenci Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS), jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,  poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej - niepozostający
w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osób niepełnosprawnych,
z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zwani dalej opiekunami, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie miasta stołecznego Warszawy,
 2. zamierzają podjąć działalność gospodarczą, w tym polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
 3. nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie
  do spółdzielni socjalnej,
 4. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, zwanego dalej wnioskiem:
  1. nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja
   i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy - dotyczy osób bezrobotnych,
  2. nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa
   w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,
  3. po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,
  4. nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych - dotyczy opiekunów,
 5. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – wymagane jest złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym
  w okresie przed upływem, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku – nie dotyczy opiekunów,
 6. zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 7. nie podejmą zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucji rynku pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 9. nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 10. w wyznaczonym terminie złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
 11. nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

 

 

Krok po kroku

Jeśli zamierzasz ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis złóż w terminie określonym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, opublikowanym na stronie http://warszawa.praca.gov.pl/, wniosek wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami w Kancelarii Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Wniosek ten określa m.in:

 • kwotę wnioskowanych środków,

 • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,

 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,

 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,

 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków oraz źródła ich finansowania,

 • rodzaj załączników, które należy dołączyć (np. niezbędne zezwolenia, odbyte szkolenia).

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy
de minimis można składać w terminie określonym przez Urząd Pracy m.st. Warszawy - opublikowanym na stronie www.warszawa.praca.gov.pl/ 

 

Wnioski można składać:

 • osobiście,

w Kancelariach Urzędu Pracy m.st. Warszawa w godzinach 8.00-15.00:

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
pok. nr 15
01-402 Warszawa

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
pok. nr 1
04-111 Warszawa
 

 • drogą pocztową, (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu), 

 • za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu), 

Informacje dotyczące rozpatrzenia wniosku wysyłane są w formie pisemnej w postaci papierowej (list polecony bez potwierdzenia odbioru).

 

Ważna informacja: 
Przed złożeniem wniosku, osoba bezrobotna, która nie posiada określonego profilu pomocy i ustalonego Indywidualnego Planu Działania, w celu ich ustalenia, proszona jest o zgłoszenie się do pośrednika pracy
w Urzędzie:
ul. Ciołka 10a, pokoje 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217, 218

ul. Grochowska 171b, stanowiska 2-17

ul. Młynarska 37A, stanowiska 5-6

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa
tel. 19524
faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer
oraz Wesoła.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
01-402 Warszawa

tel. 19524
faks: 22 837 33 40
e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa

fax: 22 813 21 05

e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

 • przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 • w chwili składania wniosek powinien być przygotowany przez wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części,

 • fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania środków,

 • złożenie wniosku nie zwalnia osób bezrobotnych z obowiązku stawiania się na obowiązkowe wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach,

 • zarejestrowanie działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy z Urzędem powoduje utratę możliwości otrzymania wnioskowanych środków.

Podstawa prawna

 • art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
   i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r., w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U z 2017 r. poz. 1380),

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
  z 24.12.2013, str. 1),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311,
  z późn. zm.).


Nie znalazłeś informacji?