Warszawski bon żłobkowy

null Przyznanie prawa do świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy”

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

 

II. W URZĘDZIE 

 1. Wypełnij wniosek on-line za pomocą kreatora wniosku dostępnego na stronie Urzędu m.st. Warszawy: bonzlobkowy.um.warszawa.pl, następnie wydrukuj i podpisz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.
 2. Dołącz do wniosku wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wniosek i załączniki do wniosku złóż wyłącznie w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy
 4. Wniosek i załączniki do wniosku możesz złożyć również drogą elektroniczną za pomocą ePUAP.
 5. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w uchwale, pracownik urzędu może wymagać takiego dokumentu.
 6. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 7. Decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi urzędu. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej – decyzję administracyjną otrzymasz tą samą drogą.
 8. Świadczenie wypłaca się na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy.
 9. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na trwający rok szkolny są przyjmowane do 31 sierpnia.
 10. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na nowy rok szkolny przyjmowane są od 1 sierpnia.
 11. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie przez Urząd m.st. Warszawy.

 

Wymagane dokumenty

I.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na rzecz rodziny „warszawski bon żłobkowy” bonzlobkowy.um.warszawa.pl

II.Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia należy dołączyć odpowiednio:

 1. kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;
 2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz niekorzystanie przez te osoby z urlopu wychowawczego;
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  1. w przypadku zaznaczenia, iż członkowie rodziny osiągali dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego dane dotyczące opodatkowania działalności;
  2. w przypadku zaznaczenia, iż członkowie rodziny osiągali dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a-f Uchwały Rady m.st. Warszawy z 8 czerwca 2017 r. nr L/1227/2017 – oświadczenia członków rodziny o ww. dochodach, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia;
  3. w przypadku osiągania dochodów z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia;
  4. kopie umowy dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
  5. w przypadku utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
  6. w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczeń, jeśli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia – dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;
  7. w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, jeśli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia – dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
  8. w przypadku osób ubiegających się o nie wliczanie do dochodów kwot alimentów świadczonych na rzecz  innych osób należy dołączyć:
   1. kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
   2. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
  9. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugodzie zawartej przed mediatorem należy dołączyć:
   1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje  za granicą;
 4. kopię karty pobytu, której oryginał okazuje się w celu poświadczenia zgodności – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 5. kopię karty pobytu i decyzji, o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, których oryginały okazuje się w celu poświadczenia zgodności – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 6. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko należy dołączyć odpowiednio:
  1. kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w  przypadku gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
  2. w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, przy czym ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka lub zaginionego rodzica dziecka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego zaginionego.
 7. W przypadku, gdy o przyznanie świadczenia ubiega się opiekun prawny dziecka  należy dołączyć orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 8. W przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 9. W sytuacji, gdy o przyznanie świadczenia ubiega się osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej lub rodziny zastępczej niezawodowej – należy dodatkowo dołączyć;
  1. odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawany jest warszawski bon żłobkowy;
 10. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia:

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy m.st. Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Wniosek wraz z załącznikami można także wysłać za pośrednictwem portalu ePUAP na adres skrytki: Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: ZZWarszawa.

Miejsce odbioru: 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy,

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
Zespół Żłobków udziela informacji w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego pod numerem telefonu:

 1. 22 277 52 16.
 2. 22 277 52 18.
 3. 22 277 52 00.

oraz adresem e-mail: bonzlobkowy@um.warszawa.pl.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku podmiot realizujący świadczenie wzywa pisemnie osobę ubiegająca się o świadczenie do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach terminie, a osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 5. Prawo do świadczenia ustala się od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

Świadczenie przysługuje:

matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, pod warunkiem, że oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie m.st. Warszawy;
 2. oczekują na objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę i wyraża zgodę na skreślenie dziecka z listy oczekujących albo wyrażą zgodę na rezygnację z miejsca w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę;
 3. są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;
 4. rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie m.st. Warszawy;
 5. nie korzystają z urlopu wychowawczego;
 6. przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 3 844 zł netto,
 7. została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna (umowie o objęciu dziecka opieką – należy przez to rozumieć umowę o objęciu dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w wymiarze co najmniej 5 dni w tygodniu).

Świadczenie nie przysługuje:

 1. na dziecko objęte opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę albo na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę;
 2. na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 3. osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem;
 4. jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?