Wstecz

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Krok po kroku

 I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

 Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

[!] W sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia zostało ustalone na okres do 31 maja 2021 roku. Oznacza to brak konieczności składania ponownie  wniosków w 2020 roku. 

 1. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 2. Wniosek i załączniki do wniosku będzie można złożyć drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r. za pomocą:
  1. systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://empatia.mpips.gov.pl po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  2. systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
  3. systemu teleinformatycznego banków świadczących usługi drogą elektroniczną.
 3. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik urzędu może wymagać takiego dokumentu.
 4. W przypadku sporządzenia wniosku z załącznikami w formie papierowej - udaj się do Punktu Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ od 1 kwietnia 2021 r. i złóż wniosek. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 5. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego kończy się wydaniem informacji o przyznaniu go, którą otrzymasz na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku, gdy nie wskazałeś adresu e-mail, możesz odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego w Urzędzie. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. W przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego zostanie wydana decyzja administracyjna.

 6. Decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi Urzędu. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia - decyzję administracyjną możesz otrzymać tą samą drogą.

[!] Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze. Wzór wniosku nie jest określany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wzory wskazane w karcie PS/01/17/K pochodzą ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zostały umieszczone zgodnie z art. 13 ust. 23 ww. ustawy.
Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 2. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć odpowiednio:
  1. kopię karty pobytu i decyzję − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.);
  2. kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
  3. kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację; 
  4. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  5. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach(kopia);
  6. kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
  Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego uwierzytelnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Nie dotyczy w przypadku złożenia wniosku i załączników do wniosku drogą elektroniczną.

Opłaty

Nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. są przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r., a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej - od 1 kwietnia 2021 r.
 3. Świadczenie wychowawcze wypłaca się  w okresach miesięcznych. 
 4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 6. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy świadczeniowe trwające od 1 czerwca do 31 maja roku następnego przyjmowane będą od 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lutego danego roku. Pierwszym rokiem przyjmowania wniosków we wskazanych terminach będzie rok 2021.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odmawiającej prawa lub uchylającej/zmieniającej prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

Uprawnienia do świadczenia wychowawczego:

 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:
  1. matce dziecka lub ojcu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca, z zastrzeżeniem art. 5c (opieka naprzemienna),
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, (osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  3. opiekunowi prawnemu dziecka,
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.
 2. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
 3. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko,
 4. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko niezależnie od osiągniętego dochodu.
 5. Świadczenie wychowawcze wypłaca się za niepełny miesiąc w przypadku:
  1. urodzenia się dziecka,
  2. ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
  3. gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu znajduje się pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.
 6. W sytuacji opisanej w pkt 5 a i b kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. W sytuacji opisanej w pkt 5c, gdy opieka sprawowana jest w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.
 7. Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.

 8. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

 9. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4.   świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 10. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie.
 11. Postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 12. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio: urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej. Począwszy od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. 
 13. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 14. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
 15. Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, Urząd może:
  1. zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji tych wątpliwości,
  2. wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem, jeżeli informacje te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.
 16. W przypadku marnotrawienia przez osobę uprawnioną wypłaconych świadczeń lub wydatkowania ich niezgodnie z celem, przekazanie świadczenia wychowawczego w całości lub części następuje w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług
 17. Uniemożliwienie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze skutkuje odmową przyznania tego świadczenia, natomiast - na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.
 18. Wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego jest konsekwencją także odmówienia udzielenia lub nieudzielenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku przeprowadzenia wywiadu lub udzielenia ww. wyjaśnień, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym przeprowadzono wywiad lub wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w którym przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.
 19. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym urzędu wypłacającego świadczenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 r. poz. 256).
 2. Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407).
 3. Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 924). 
 4. Ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).
 5. Rozporządzenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1177) 

Nie znalazłeś informacji?