null Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty.                             
 3. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik urzędu może wymagać takiego dokumentu.
 4. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej i złóż wniosek. Pamiętaj o posiadaniu przy sobie dokumentu tożsamości. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 5. Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku dla opiekuna kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. 
 6. Decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzenia odbioru. Możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi urzędu.

[!] Zasiłek dla opiekuna przysługuje wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
 2. Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna należy dołączyć odpowiednio: 
  1. kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. za okres od 1 lipca 2013 do dnia 14 maja 2014 r. zawierające klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
  3. w przypadku rolników, małżonków rolników, domowników oświadczenie potwierdzające zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, zawierające klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
  4. inne dokumenty (obowiązujące przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie pielęgnacyjne według stanu prawnego na dzień 31.12.2012 r.) oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie.
 2. Prawo do zasiłku dla opiekuna przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony, wówczas prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
 3. W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności. 
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 5. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

 1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz.1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
 2. Organ, który wypłacał świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r. w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów informuje osoby wymienione w pkt 1 o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz warunkach nabywania do niego prawa.
 3. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
  1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku,
  2. od 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku.
 4. Zasiłek dla opiekuna za okresy wymienione w pkt 3a przysługuje wraz z odsetkami naliczonymi do dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa cywilnego.
 5. Zasiłek dla opiekuna za okres wymieniony w pkt 3b przyznaje się po przeprowadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej rodzinnego wywiadu środowiskowego potwierdzającego fakt sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się  w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
 6. Aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.
 7. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia  1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.
 8. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620 zł  miesięcznie.
 9. Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
 10. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
  1. matce albo ojcu lub
  2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka
   jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   w przypadku rolników, małżonków rolników lub domowników (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) zaprzestali odpowiednio prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
 11. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.
 12. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, jeżeli:
  1. osoba sprawująca opiekę:
   ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
   osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
  2. osoba wymagająca opieki:
   pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
  3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko:
  4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza nią,
  5. na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 13. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna osobie, która pierwsza złożyła wniosek.
 14. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub  dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.
 15. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna.
 16. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenie.
 17. Ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?