Wstecz

Przyznanie świadczenia "Dobry start" 300+.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek oraz załączniki do wniosku drogą elektroniczną od 1 lipca br., dołącz do wniosku wymagane dokumenty i złóż za pomocą systemu teleinformatycznego:
  1. banków krajowych lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start",
  2. utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny dostępnego na stronie https://empatia.mpips.gov.pl po ich uwierzytelnieniu poprzez zapewnione w tym systemie sposoby potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
 2. Jeśli chcesz złożyć wniosek z załącznikami w formie papierowej, pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start", a następnie udaj się do Punktu Przyjmowania Wniosków „Dobry start” i złóż wniosek z wymaganymi dokumentami. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Uwaga: wniosek w wersji papierowej możesz złożyć w Urzędzie Dzielnicy od 1 sierpnia br.

 1. Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia "Dobry start" wymagają potwierdzenia innym dokumentem, pracownik Urzędu może wymagać takiego dokumentu.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia dobry start kończy się wydaniem informacji, którą otrzymasz na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy nie wskazałeś adresu poczty elektronicznej, możesz uzyskać informację o przyznaniu świadczenia "Dobry start" w Urzędzie. W przypadku odmowy przyznania świadczenia "Dobry start" zostanie wydana decyzja administracyjna.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

UWAGA:

Wzory wniosku i załączników do tego wniosku wskazane w tej karcie informacyjnej pochodzą ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zostały umieszczone zgodnie z § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start".
 2. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" należy dołączyć odpowiednio:
  1. kopię karty pobytu i decyzję − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  2. kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
  3. kopię odpisu orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  4. kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  5. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności.
 3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start". Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia "Dobry start" uwierzytelnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Nie dotyczy w przypadku złożenia wniosku i załączników do wniosku drogą elektroniczną.

Opłaty

Nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. W przypadku przyznania świadczenia wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nie odebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przyjmuje się od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej, dodatkowo od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej. Przyjmowanie wniosków kończy się 30 listopada danego roku. Wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.
 3. Świadczenie "Dobry start" wypłaca się jednorazowo, raz w roku.
 4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie "Dobry start" wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odmownej lub stwierdzającej nienależnie pobrane świadczenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi

Uprawnienia do świadczenia "Dobry start":

 1. Świadczenie "Dobry start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynosi 300 zł. Wypłacane jest jednorazowo, na dziecko, niezależnie od dochodu.
 2. Świadczenie "Dobry start" przysługuje:
  1. rodzicom dziecka,
  2. opiekunom faktycznym dziecka,
  3. opiekunom prawnym dziecka,
  4. rodzinom zastępczym,
  5. osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  6. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  7. dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  8. osobom uczącym się, w tym osobom usamodzielnianym.
 3. Świadczenie "Dobry start" przysługuje:
  1. do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2. do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  3. w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  4. w przypadku ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia;
  5. w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start - nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia;
  6. od roku szkolnego 2019/2020 świadczenie przysługuje na dziecko/ osobę uczącą się rozpoczynającą naukę lub uczącą się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.
 4. Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje:
  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o świadczenie.
 6. Postępowanie w sprawie o świadczenie dobry start na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
 7. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start składa się od 1 lipca do 30 listopada w formie elektronicznej, natomiast wnioski w formie papierowej przyjmowane są od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku.
  • Wnioski złożone w innych terminach niż wymienione powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie przyjmowania wniosków (od 1 lipca do 30 listopada) toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 8. W przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu znajduje się pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, świadczenie "Dobry start" ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.
 9. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia "Dobry start", świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start  wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 10. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę:
  1. w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem,
  2. może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli informacje te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.
 11. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia "Dobry start" osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
 12. W przypadku stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia organ wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie.
  • Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu razem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nienależnie pobrane świadczenie podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów.
 13. Za nienależnie pobrane świadczenie "Dobry start" uważa się:
  1. świadczenie wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
  2. świadczenie wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
  3. świadczenie wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ).
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 3. Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1343).

Nie znalazłeś informacji?