Wstecz

Punkty pomocy dla osób bezdomnych

Pomoc niskoprogowa dla osób bezdomnych dofinansowywana przez m.st. Warszawę

Wykaz placówek niskoprogowych dla osób bezdomnych z miejscami noclegowymi dofinansowanych przez m.st. Warszawę dostępny jest tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Placówki przejściowe tzw. „buforowe” dla osób bezdomnych

Miasto Stołeczne Warszawa wyznaczyło placówki przejściowe tzw. „buforowe”, które pełnią funkcję dobrowolnej 10-dniowej kwarantanny dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej, które deklarują potrzebę uzyskania schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych działających na podstawie umów z m.st. Warszawą oraz WOIK zapewniającym interwencyjne miejsca noclegowe dla kobiet.

Obecnie jest to:

 1. Placówka kontenerowa przy ul. Wójcickiego 15, prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

 

Warunkiem przyjęcia do ww. placówek jest oświadczenie złożone przez osobę ubiegającą się o przejściowy pobyt, zawierające następujące informacje:

 1. osoba spełnia ustawową definicję osoby bezdomnej tzn. jest osobą niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobą niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Ustalenie powyższego jest ważne dla uniknięcia późniejszych decyzji odmownych wydanych przez OPS Wola;

 2. osoba dobrowolnie poddaje się 10-dniowej izolacji;

 3. osoba dobrowolnie poddaje się wstępnemu badaniu lekarskiemu określającemu ogólny stan zdrowia i ewentualne potrzeby w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych.

 4. osoba zainteresowana przyjęciem do schroniska po odbyciu dobrowolnej kwarantanny w placówce przejściowej zobowiązuje się do złożenia wniosku o udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

 5. osoba akceptuje regulamin placówki buforowej, w tym obowiązek zachowań minimalizujących ryzyko transmisji wirusa. Ma też zapewnioną możliwość zapoznania się z regulaminem placówki docelowej tj. schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Obowiązek dostarczenia do placówek buforowych regulaminów spoczywa na schroniskach.

Harmonogram pracy placówek buforowych dla osób bezdomnych dofinansowanych przez m.st. Warszawa znajduje się na dole strony w sekcji "Pliki do pobrania".

Uzyskanie miejsca w schronisku dla bezdomnych

Osoby doświadczające bezdomności i chcące ubiegać się o pomoc w formie tymczasowego schronienia (uzyskania miejsca w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej najbliższego miejscu aktualnego pobytu.

W Warszawie na terenie każdej dzielnicy znajduje się ośrodek pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przyjmie wniosek o pomoc w formie tymczasowego schronienia, oraz umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu aktualnego pobytu osoby zainteresowanej schronieniem. Może to być miejsce przestrzeni publicznej: ławka, skwer, klatka schodowa, noclegownia lub ogrzewalnia itp.

W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny będzie starał się jak najlepiej poznać sytuację materialną, zdrowotną i społeczną danej osoby.

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej znajduje się tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz schronisk i mieszkań treningowych znajduje się tutaj (otwarcie w nowym oknie).

 

Ulotka JAK UZYSKAĆ MIEJSCE W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH? (otwarcie w nowym oknie)

Informacja wewnętrzna dot. procedury przyjmowania do schroniska (widoczna tylko dla zalogowanych użytkowników)

Pełny opis procedury znajduje się tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Bezpłatna komunikacja

Osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej, które podejmują aktywne działania w celu poprawy swojej sytuacji, mogą zostać objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. W uzasadnionych przypadkach osoby objęte kontraktem socjalnym lub indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności mogą otrzymać zaświadczenie do ZTM uprawniające (przez określony czas) do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską.

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej znajduje się tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Brak adresu korespondencyjnego

Osoby nieposiadające adresu korespondencyjnego mogą założyć skrytkę pocztową w oddziale Poczty Polskiej lub udać się do Pogotowia Interwencji Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzkiej 7/14 w celu założenia adresu korespondencyjnego.

Organizacje streetworkerskie

Podział dzielnic m.st Warszawy pomiędzy organizacje streetworkerskie: 

 1. Mokotów, Ursynów, Wilanów: 601 970 364, 601 970 868 (Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża); mokotowskiehospicjum@onet.pl;

 2. Śródmieście: 600 530 497 (Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej); streetworking@spiis.pl;

 3. Wola: 795 569 766 (Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej); streetworking@spiis.pl;

 4. Żoliborz, Bielany: 795 552 042 (Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej); streetworking@spiis.pl;

 5. Wesoła, Rembertów, Wawer: 666 213 290 (Stowarzyszenie Monar); magdalena.malinowska@monar.org;

 6. Białołęka, Bemowo: 881 568 488  (Stowarzyszenie Monar); magdalena.malinowska@monar.org;

 7. Praga Południe, Targówek: 505 161 072 (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta); warszawa-praga@tpba.pl;

 8. Praga Północ: 536 883 182 (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi); a.rytel@otwartedrzwi.pl;

 9. Streetworking medyczny - Caritas Archidiecezji Warszawskiej (cała Warszawa); 663 600 856; ewesolowska@caritaswaw.pl;

 10. Włochy, Ochota, Ursus: 791 515 207 (Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej); streetworking@misja.com.pl.

Mobilny Punkt Poradnictwa - MPP

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Rozkład jazdy dostępny jest tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Strona MPP dostępna jest tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Obsługa linii MPP prowadzona jest przez zajezdnię „Kleszczowa” Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. autobusem typu Solaris Urbino 15 (numery taborowe: 8725 i 8760).

Linia MPP kursuje codziennie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.

Termin zakończenia sezonowego kursowania może ulec zmianie w miarę bieżących potrzeb zgłaszanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Infolinia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki obsługuje bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia osób bezdomnych- wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Straż miejska przyjmuje tego typu zapytania pod numerem 986.

Pod oba numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Pomoc dla bezdomnych - Mazowiecki Urząd Wojewódzki (otwarcie w nowym oknie)

Informacje w sprawie osób bezdomnych należy przekazywać bezpośrednio do Straży Miejskiej na nr tel. 986 lub za pomocą bezpłatnej całodobowej wojewódzkiej infolinii 987.

Straż Miejska informuje osoby bezdomne o adresach noclegowni i zachęca do korzystania z pomocy oferowanej przez te placówki.

Strażnicy razem z pracownikami ośrodków pomocy społecznej monitorują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne.

Wzorem lat ubiegłych, Straż Miejska rozwozi ciepłą zupę i ciepłą odzież tam, gdzie są osoby bezdomne odmawiające pójścia do noclegowni.

Pogotowie Interwencji Społecznej

Pogotowie Interwencji Społecznej jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia.

Głównym działań Pogotowia Interwencji Społecznej jest udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej i długofalowej osobom w kryzysie bezdomności i zagrożonym bezdomnością.

Zakres działań podejmowanych w Pogotowiu Interwencji Społecznej:

Po zgromadzeniu i rozpoznaniu danych dot. osoby i sytuacji, zainteresowany otrzymuje właściwą pomoc socjalną i/lub specjalistyczną, a w wielu przypadkach także wsparcie informacyjne i psychoeduakcyjne.

Pomoc socjalna pozwala na m.in. na:

 1. wsparcie w staraniu się o miejsce w schronisku, noclegowni lub innym miejscu zapewniającym schronienie;

 2. wydawanie art. spożywczych, odzieży, środków higienicznych;

 3. prowadzenie poradnictwa, jak również świadczenie szerokiej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy na terenie Warszawy i nie tylko;

 4. uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, w tym: wystąpienie o przydział lokalu socjalnego albo komunalnego, odwołanie od wyroku o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, przywrócenie zameldowania;

 5. nawiązanie zerwanych więzi rodzinnych i odbudowie pozytywnych relacji;

 6. organizowanie okolicznościowych spotkań świątecznych wraz z wydawaniem paczek żywnościowych i higienicznych;

 7. bezpłatne wyrabianie zdjęć dowodowych wraz z ukierunkowaniem na sprawne wyrobienie dokumentów;

 8. udostępnianie telefonu, komputera i/lub kserokopiarki dla załatwiania ważnych spraw osobistych;

 9. pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

Kontakt

Pogotowie Interwencji Społecznej (otwarcie w nowym oknie)

Nowogrodzka 7 lok. 14

00-513 Warszawa

Tel/fax: (22) 622 96 33, 511 57 66 59

E-mail: biuro@spiis.pl

Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawa.

 

Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, bezpłatne wykonanie zdjęcia

Czy w Urzędzie m.st. Warszawy (w mieście) istnieje możliwość darmowego wykonania zdjęcia do np. dowodu osobistego dla osoby bezdomnej?

Możliwość darmowego zrobienia zdjęcia i pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego oferuje osobom w kryzysie bezdomności punkt poradnictwa Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 7 lokal 14. Jeżeli osoba w kryzysie bezdomności korzysta z pomocy któregoś z warszawskich OPS-ów może tam ubiegać się o zasiłek celowy na ten cel.

 

Strona Miejskiej Polityki Społecznej (otwarcie w nowym oknie)


Nie znalazłeś informacji?